^
2 Xowawo
Ohyaka àmenhehe notxwakomo hyaka katxhàrà on ha.
Oyonkuhtonàr kom hona mpàn xenytxoko katxhàrà on ha.
Romoknàr xe rma haxa wehxaha ohyakanye katxhàrà on ha.