3
A galapien tere Sunahan
Tara iam te mar ngil koru mera nei e Sunahan ara. E Tamarara e mar ngil koru mera nei ra antunana te go ngö merien ra a galapien tere Sunahan. Na ara a galapien hamana tere Sunahan. A barebanana i puta te ma katun uari tere Sunahan e ma atei sil rari ra, taraha nori e ma atei sil hase rien. A ma tsomi, ara a galapien tere Sunahan i romana. Nonei e ma haruto noa ranei ra te gi na mar kato u ra romana. Kaba ara e atei silera a ka teka: poata te butu nama romana e Kristo ba ra te here roien romana, taraha ara e tare rou a peisanen noa has. U katun hoboto te hahanei siler e Kristo ba te sasalar, nori e kato hamatsköer a markato i taren te kato has uana tara markato tere Kristo. U katun hoboto te kato homir e tori-tsuga ba ner u Lo tere Sunahan, te kato has uana u markato u omi hoboto. Alimiu e atei silemiu e Kristo e butu silema te go mi lu ba meni u markato u omi. Na nonei e moa ta ka ta omi i tanen. A katun te ka uana tere Kristo e ma kato homi hiton nei. Na katun te kato homi hitonina e namala tare ien ne namala atei sil has ien. A ma tsomi, te katsin gamo rana limiu ta katun, alimiu go ma hamanami. A katun te kato haniga hitonina, nonei a katun a matskö, te kato has uana e Kristo. A katun te kato homi hitonina nonei a tou sungutuna e Satan, taraha e Satan e kato homi i mam noa te noana i romana. Na a Pien Tson tere Sunahan e butu silema te go mi kato hatia meni a toukui tere Satan. A katun te pien uana tere Sunahan e ma kato homi hiton nei, taraha a nitoatoa tere Sunahan e kana i tanen. A ka te tuhanama tere Sunahan e ma antunan kato homi nei. 10 A ka teka e haruto nena a katun te pien uana tere Sunahan na katun te pien uana tere Satan: a katun te ma kato haniga nei e ma pien uanei tere Sunahan. Na a katun te ma ngile nei a hahatoulana i tanen e ma pien has uanei tere Sunahan.
Ara gi hiangilngil
11 Nonei u ranga teka tu hengo mam niam limiu: ara gi hiangilngil. 12 Ara gi ma herei e Kein. Nonei a tou sungutuna e Satan ba te puliena e toulanen e Abel. Nonei e puli meien a markato i tanen e omi na markato tere Abel e matskö. 13 A ma tsomi, ma asingoto nami te gi pakö meri a barebanana i puta alimiu. 14 Ara has i ka halhal ban a nitoatoa tere Sunahan ne herei u katun u mate. Kaba ara e atei sil talera ara i la ba nema a tou mate teka me aroho uarima tara nitoatoa. Ara e atei silera a ka teka taraha ara e ngil koru rera u hahatoulana i tarara, a pal barebana te hamana ria tere Iesu. A katun te ma ngile nei u hatoulana e ka noana tara tou mate. Nonei e ka halhal ba nena a nitoatoa tere Sunahan ba te here nei a katun a mate. 15 A katun te paköena u hatoulana e here nei a katun a hihipuli. Na alimiu e atei silemiu a nitoatoa te ka nitoana e ma ka neia tara katun a hihipuli. 16 Ara e mar atei sil mena rei u ngilngil hamana teka: e Kristo e ma peitsni a nitoatoa i tanen, kaba nonei e mate sili rira. Na ara gi ma peits hasni a nitoatoa i tarara, kaba ara gi kato has u i iesana ba te mate sil uasera a man hahatoulana i tarara, a pal barebana te hamana ria tere Iesu. 17 Kaba a katun te ka mena a mamana ka ba te atei silena a hatoulana i tanen e moana ta kannou i tanen ba nonei te ma tatagi nane ien, ba ime te tatei mar ngil mena neien e Sunahan? E moa tala. 18 A ma tsomi i tar, ara gi ma poe tun talasii ara e ngilera u hatoulana. E moa. Ara gi ngil hamana ren ba te taguhu raren.
Ara gi ongoloia i matane Sunahan
19 Te mar kato uara ra teka, ba ra te atei sile rou romana ara u katununa turu ranga u mana. Ba poata te hakats tun rara ba te poiera, “Alia e kato homigu,” ara gi hakats kapin a ka teka: e Sunahan e roron tatagi rena u katun na nonei e atei silena a mamana ka hoboto. 20 E kato uana teka ba torirara te tatei husa poutsuna i matane Sunahan. 21-22 A ma tsomi, te ma poe reia ra, “Alia e kato homigu,” ba ra te tatei ongolora i matane Sunahan ba te luera a ka te singo sile rara. Taraha, ara e hengo hanige iera u ranga tere Sunahan ba te katoera a man ka te hasasale nen. 23 Nu ranga tere Sunahan te kato uana teka: ara gi hamanaia tere Iesu Kristo a Pien Tson i tanen ba ra te hiangilngilira, te poien. 24 A katun te hengo hanige iena u ranga tere Sunahan, nonei e ka uana tere Sunahan be Sunahan te ka has uana i tanen. Ba ra te mar atei sil mena rei te ka uana e Sunahan i tarara teka: nonei e hala ramei ra u Namnamei i tanen.