2
E Iesu e ranga bere nara
A ma tsomi i tar, alia e koloto menagi a man ka teka i tamilimiu, taraha alia e ngilin taguhu rago limiu ba limiu te ma kato homimi. Kaba te kato homina a toa katun, e Iesu Kristo a katun a matskö e ranga bere nara tere Tamarara. Taraha, e Iesu e nolo beri ra tere Sunahan tara poata te mate ien. Nonei e ma katobe talasi rira pepeisa a ka teka. Nonei e kato a ka teka te ga taguhir u barebana hoboto. Te hengo hanige rara u ranga tere Sunahan, ba ra te atei koru silera ara e katun hamana uara i tanen. Te poe mena nei a katun, “Alia e katun hamana uagu i tanen,” kaba nonei e ma hengoe nei e Sunahan, ba nonei a katun a gamogamo nu ranga u mana e ma ka neia i torinen. Kaba a katun te hengo hanige iena u ranga tere Sunahan, nonei a katun te ngil hamana koruena e Sunahan. A katun te ngilin atei koru silena te ga kaka haniga hoboto gono menien e Sunahan, nonei e tatei hengoena u ranga i tar teka. A katun te poiena nonei e ka uana tere Sunahan, a katun teka e ga kato u te kato u e Iesu.
U ranga u tsimus tere Sunahan
A ma tsomi, alia e ma koloto nagi u ranga u tsimus i tamilimiu. E moa. Alia e koloto negu u rangana i manasa tu hengo niam limiu tara poata tu hengo mam namia limiu e Iesu. U rangana i manasa teka nonei u ranga tu hengo hakapa niam limiu. Kaba u ranga teka te koloto mena gilia i tamilimiu nonei e tsimus hasina. A barebana e tarer te mar kato u e Iesu na te mar kato has uami limiu ba nori e atei siler te mana uana u ranga teka. Taraha, u kuhil e tanian tiana nu ualesala hamana e butu hakapa tala. A katun te poiena nonei e kana turu ualesala, kaba e paköena a hahatoulana i tanen, nonei e ka noa talasina turu kuhil. 10 A katun te ngil hamana koruena a hahatoulana i tanen e kana turu ualesala, na e moa ta ka te ga omi i tanen. 11 Kaba a katun te paköena a hahatoulana i tanen e kana turu kuhil. Nonei e here nei a katun te silana tara maroro a kuhil. Nonei e ma atei sile nei ime te la uanen, taraha a ka e kuhil koruna na nonei e here nei a katun a matakiau. 12 Alia e koloto uagu i tamilimiu, a ma tsi galapien, taraha e Iesu e lu ba beri limiu u markato u omi. 13 Na lia e koloto uagu i tamilimiu, a pal kapan, taraha alimiu e atei sil talemiu e Iesu te kaia i mam te habuteia e Sunahan u kolö nu puta ba te ka noana. Na lia e koloto uagu i tamilimiu, a pal hitots, taraha alimiu u tagala saluhe hakape iam e Satan. 14 Alia e koloto uagu i tamilimiu, a ma tsi galapien, taraha alimiu e atei sil talemiu e Tamarara. Na lia e koloto uagu i tamilimiu, a pal kapan, taraha alimiu e atei sil talemiu e Iesu te kaia i mam te habuteia e Sunahan u kolö nu puta ba te ka noana. Na lia e koloto uagu i tamilimiu, a pal hitots, taraha alimiu e tagalamiu na limiu e pile hakarapoto namiu u ranga tere Sunahan i torimilimiu, na limiu u tagala saluhe hakape iam e Satan. 15 Alimiu go ma ngilemi a markatona i puta. Na limiu go ma ngil hasemi a man ka te butu gono mena a markatona i puta. A katun te ngilena a markatona i puta e ma ngile nei e Tamarara. 16 Nori u katun teka te ngiler a markatona i puta: a katun te matesilena a man ka man omi, na katun te ngil koruna te ga tara menien a man ka man omi, na katun te sala koruena a peisanen. A man ngil hoboto teka e butu nama tara markatona i puta. E ma butu namei tere Tamarara. 17 A markatona i puta nu ngil u omi i tanen e tia hobotona romana, kaba a katun te kato uana turu ngil tere Sunahan e toatoa nitoana romana.
A katun te korupakö nena e Kristo
18 A ma tsomi, a poata i romana a kapakapana poata. Alimiu u hengoin te butuna romana a katun te korupakö nena e Kristo. Na katun a para te korupakö ner e Kristo i butu hakapa. A ka teka e haruto ranei ra a poata i romana a kapakapana poata. 19 U katun teka i la ba hakapa rio ra, taraha nori i ma katun hamana uai tara pal barebana i tarara. Sanena nori ti katun u i tarara, nori sane gi kaka haniga gono meri ra. Kaba poata ti la ba rien ra, ba barebana e atei sil taler nori hoboto e ma katun uari tara pal barebana i tarara. 20 Kaba e Kristo e hale iema u Namnamei u Goagono i tamilimiu, na limiu hoboto e atei silemiu a ka te manana. 21 Alia e ma poiegi alimiu e ma atei silemi a man ka te manana ba lia te koloto uagu i tamilimiu. E moa. Alia e koloto uagu i tamilimiu taraha alimiu e atei silemiu a man ka te manana, na limiu e atei sil hasemiu te moana tu toa tu gamo te butu nama tara man ka te manana. 22 Na a katun te poiena e Iesu e ma Kristo nei te hopu kapin e Sunahan, nonei a katun teka te gamo koruna. A katun te tori-tsuga nena e Tamarara ne Iesu a Pien Tson i tanen, nonei a katun teka te korupakö nena e Kristo. 23 A katun te tori-tsuga nena a Pien Tson tere Sunahan e ma katun uanei tere Tamarara. Kaba a katun te hatei nena e Iesu nonei a Pien Tson tere Sunahan, nonei a katun teka e pien uana tere Tamarara. 24 Alimiu go pile hakarapoto neiam u ranga tu hengo mam niam limiu. Te kaka noa romana u ranga tu hengo mam niam limiu i torimilimiu, ba limiu te here moi a toa sungutu tere Iesu a Pien Tson tere Sunahan, na a toa sungutu has tere Sunahan e Tamarara. 25 Na a ka te ranga hakapein e Kristo te go hala rien romana ra, nonei a nitoatoa te ka nitoana. 26 Alia e koloto megi a ka teka taraha u palair u katun e katsin gamo rariu limiu. 27 Kaba u Namnamei u Goagono tu lue malimiu tere Kristo, nonei e kaka gono mera nolimiu. Na limiu go ma tokumi te moa uana ta tson hihatuts i tamilimiu. Taraha, u Namnamei tere Sunahan e hatuts nena a mamana ka i tamilimiu. Na a man ka te hatuts nanen e manana. E moa tu gamo. Na limiu go ka nitoa uam tere Kristo te mar ranga u u Namnamei tere Sunahan. 28 Aa, a ma tsomi, ka nitoa uam tere Kristo. Taraha, a poata te butu namen romana ba ra te tatei ongolora. Ba ra te ma matsingolo rei romana ba te ma bus kopis rimei romana tara poata te butu uana men romana. 29 Alimiu e atei silemiu e Iesu nonei a katun a matskö. A katun te atei silena a ka teka e atei sil hasena a barebana te roron katokato hanigar e pien uar tere Sunahan.