1 JON
A kalanloun tutun te kolotein e Jon
1
U rangana tara nitoatoa
Alam e koloto silemi a kalanloun teka te go hatei menami limiu e Iesu, te ngö haseri u Rangana tara Nitoatoa. Nonei e kaia i mam te habuteia e Sunahan u kolö nu puta. Ba nonei e mi butun katun iato i puta ba lam u hengoe ten me tara peisa hase men. Na lam u ruto hamana hase ien me hasebele hase mia a limamulam i tanen. A nitoatoa teka te kaia tere Iesu e butuia i matar u katun ba lam u tare ten me hatei hamana namen. Ba lam e habulungana nem a nitoatoa teka te ka nitoana ba te hatei ramo limiu. Nonei a nitoatoa te ka gono mei e Tamarara, me mi toan butu hasina i puta i tamulam. Alam e hiakaka haniga gono mem e Tamarara ne Iesu Kristo a Pien Tson i tanen. Alam e hatei ramoi limiu a man ka teka tu tarei lam na tu hengo lam, taraha alam e ngilem ara gi here hoboto hasei a toa katun. Alam e koloto menami a man ka teka i tamilimiu te gi sasala koru u ra.
E Sunahan e here nei u ualesala
Nonei u ranga teka tu hengo nia lam tere Iesu ba lam te hatei uas ramo limiu: e Sunahan e here nei u ualesala na e moa koru tu kuhil te ga kaia i tanen. Te poe mena rei ra ara e ka haniga hoboto gono mera e Sunahan ba te ka ria turu kuhil, ara e gamora na markato i tarara e ma matskö nei. E Sunahan e kana turu ualesala. Na te ka has ria ra turu ualesala, ba ra te ka haniga hobotora bu rahatsing tere Iesu a Pien Tson tere Sunahan te galus ba nena u markato u omi hoboto i tarara. Te poe mena rei ra ara e ma omi rei, ara e gamoera a peisarara, bu ranga u mana te ma ka neia i torirara. Te pokeie rara a man ka man omi ti kato ra, be Sunahan te toan lu ba ra nei ra u markato u omi i tarara ba te galus ba has nena a man ka man omi hoboto te kana i tarara. Taraha, e Sunahan a hihipakoko na e matskö hasina. 10 Te poe mena rei ra ara i ma kato homii, u ranga teka e here nei a katun te poiena, “E Sunahan e gamona,” taraha e Sunahan e poiena u katun hoboto e kato homir. Bu ranga tere Sunahan te ma ka neia i torirara.