3
U Lan te la pouts nama romana a Tsunono
A ma tsomi i tar, u hahuoluna a kalanloun te koloto mena gilia i tamilimiu teka. Tara huol hoboto a kalanloun alia e torohanan hatakeiegu u hakhakats u niga i tamilimiu ba te hatei lel ragi limiu a man ka te atei hakapa sile milimiu. Alimiu go hakhakats kap niam u ranga ti rangein u propet u niga i manasa, na u ranga tara Tsunono te lu pouts rano ra, u ranga tu hala meri lam u aposol i tamilimiu. 3-4 Alimiu go atei mam sile iam a ka teka: tara kapakapana poata i murimuri, u katun te kukutier u ngil u omi i peisaren e butur romana. Nori e hahakos rario romana limiu ba te ranga ner a Tsunono ba te poier, “Nonei e ranga mamin te ga la pouts uamen, gime te ka nen? Moa te ga la uamen. U tamarara i mate hakapa, ga mamana ka e mar ka noa has uana te ka uen tara poata te habuteia e Sunahan a han i puta!” 5-6 Kaba turu ngil peisa i taren, u katun teka e solopaler e Sunahan e kato homi hakapa a han i puta teka te katoen. E kato uana, i manasa koru e Sunahan e ranga tun bu kolö e butuna bu tsikitsiki e butu nama i tasi ba te kana i gusuna u tasi. Na i murimuri e Sunahan e ranga lel bu uolo pan e kato homiena a han i puta i manasa. Bu toa u mar ranga noa has tere Sunahan e haka hasena a han i puta na i kolö i romana ba te hahaloser a poata te ga kato homi lel menien u tula. A han i puta ni kolö e hahaloso siler a poata te kot mera noia romana e Sunahan u katun u omi ba te kato hataia ranen. A ma tsomi, alimiu go hakats kap niam a ka teka: te tara mena nei a Tsunono a man poata, e tara halelna i matanen na i matarara. E kato uana, u toa u lan e popona turu 1000 u hiningal, nu 1000 u hiningal e popo hasina turu toa u lan. A Tsunono e ma hahaloso menei te ga mokomokon kato meni a man ka te ranga hamana nen te ga katoen, te mar hakats uar a palair u katun. E moa. Nonei e hahaloso rano limiu, taraha nonei e ma ngile nei ta toa ta katun te ga taia u, kaba e ngilena u katun hoboto e gi habirits ban u hakats nu markato u omi i taren. 10 Kaba u Lan Pan tara Tsunono e songots butu nama romana te mar butu hasingoto uana a kopkop. Nonei turu Lan, u kolö e taia mena romana u guru u kapan, na man ka i kolö e kulupu hakapa riou, na han i puta na mamana ka te kana i tanen e ats hakapa nitoa riou romana. 11 Te mar taia uana romana a mamana ka teka, ba limiu te kato hatagala silemiu te go niga koru uam limiu ba te hala nemiu a peisamilimiu tere Sunahan. 12 Alimiu go hahalose iam u Lan tere Sunahan ba te kato silemiu te ga butu boroboro uen. Nonei u Lan te ats hakapa noa romana u kolö, ba man ka i kolö te ramun mena u hiski pan koru. 13 Kaba ara e alosera u kolö nu puta u tsimus te ranga hamanein e Sunahan, a han te ka noa romana a markato a matskö peisa. 14 Na ma tsomi, tara poata te alose mia limiu nonei u Lan, torohana hatagala sile iam te go gogoso uam limiu ba te moamiu ta ka ta omi i matane Sunahan ba te katoemiu a markato tara masalohana. 15-16 Alimiu go atei sile iam a Tsunono e alosena te gi habirits u u katun i tanen ba nonei te lu pouts ranen. Nonei e halei a tsomi e Pol a toularara u hakats u niga ba nonei e mar koloto has uato i iesana i tamilimiu, te mar kato uanen turu kalanloun hoboto i tanen. Palainu ranga i tanen e ka mena a toukui pan te gi atei sil menien, nu katun u tutu nu katun te hula hakatsir e hatuts hakölo ner a mouna a man ka teka, te mar kato has mena rien turu palaina u ranga turu Buk u Goagono. Ba nori te kato homi tsiponer a peisaren. 17 Kaba a ma tsomi, alimiu e atei hakapa silemiu a ka teka. Na limiu go hanei iam, u katun u omi e ma tatei amus rari limiu tara man markato a man tutu i taren ba limiu te toan tutu ba has namiu u hakats u niga. 18 Kaba limiu go katun tangoho susul iam te go atei sil mena milimiu a Tsunono i tarara e Iesu Kristo te lu pouts rano ra na a hitaguhu i tanen. Ara gi solo sei nitoe ien i romana na tara mamana poata i murimuri. U mana. Nonei talasi.
 
Alia e Pita