3 JON
A kalanloun hatopisa te kolotein e Jon
1
O Gaias, a tsomi i tar. Alia e Jon a tson a kapan i tamulö e hala menagi a kalanloun teka i tamulö a katun te ngil korue gulia. A tsomi, alia e singo silegu te go ka haniga u lö ba tuanreimulö te mar ka haniga here hase nei a namnameimulö. Alia u sasala koru mei ti butu u u hahatoulana i tarara te hamana ria tere Iesu i tar ba te hatei rilia te kukute haniga mena milö u ranga u mana. Poata te hengoe gia lia a galapien i tar e kukute hanige ier u ranga u mana, ba lia te sasala korugu. U bulungana teka e karasa saluhe koruena a man ka hoboto te tatei kato hasasale nolia.
Nonei e hanige iena e Gaias
A tsomi, alö e kato haniga korum te taguhu mera milö u hahatoulana i tarara, nori te ma atei sil rami lö. Nori i hateiri u Kristen te roron gono hoboto ria teka alö e ngil rem u hahatoulana i tarara ba te taguhu ramen. Alia e ranga megi lö, alö go taguhu ren tara nilala i taren, taraha nori e kukui beier e Sunahan. Nori e lala mer a toukui tere Sunahan, ba nori te ma hanigari te gi lu menien ta ka tara pala te hahamanar. Ara gi taguhir u mar katun teka, ba ra na nori has te kui hoboto silera te gi sata meni u ranga u mana.
Daiotrepis ne Demitrias
Alia u koloto hakapa meni a tsi kalanloun turu Kristen te ka ria tara pala i tamulö. Kaba e Daiotrepis e ma hanige nei lia ne ma poe nei alia e ka megu a nitsunono. Nonei e ngilena te ga tsunono pan uen. 10 Na poata te na tuku goa lia i tamilimiu ba lia te hatei nagou a man ka te katoe nen. Nonei e tutstuts sil rano lam. Na tana ka lel, nonei e ma lu mera nei u hahatoulana i tarara i tanen, na nonei e hapiu has nena te gi lu merien a palabir u katun. Na te gi kato noa has uaien teka ba nonei te torohanan tsuga ba ranen tara pal barebana te hamana ria tere Iesu. 11 A tsomi, alö go ma kukutiei a markato a omi. E moa. Alö go kukutei a markato a niga. A katun te kato haniga hitonina e katun uana tere Sunahan. Na katun te kato homi hitonina e namala atei silei e Sunahan. 12 U katun hoboto e hanige ier e Demitrias. Nonei a katununa turu ranga u mana. Alam e haniga hase men, na lö e atei silem u ranga i tamulam e manana.
U kapakapana u ranga
13 Alia u katsin koloto meni a kalanloun a ngahangaha i tamulö, kaba alia e raman koloto tun gia turu pepa. 14 Taraha, alia e na ngilin tare golö tara tsi sukusukun poata, ba ra te hiamatamatara ba te ranga hobotora. 15 A masalohana e tatei ka gono meno lö. U hahikapien i tarara e hala ner u haniga i tamulö. Alö go halan u haniga tara man toa man hahikapien hoboto i tar te ka gono merio lö. Nonei talasi.
 
Alia e Jon