JUT
A kalanloun te kolotein e Jut
1
Alia e Jut. Alia e kui beiegu e Iesu Kristo, na lia e toulane Jemis. Alia e koloto menagi a tsi kalanloun teka i tamilimiu a pal barebana tere Sunahan. E Sunahan e Tamarara e ngö meri limiu i tanen ba te ngil rano limiu. Ne Iesu Kristo e taratara kap haniga rano limiu. E Sunahan e tatei tatagi nitoa rano limiu ba te hala ranei limiu a masalohana pan. Na lia e ngil hasegu alimiu go hiangilngil nitoa iam.
U tson hihatuts u gamogamo
A ma tsomi, alia u ngil koru te go koloto u lia i tamilimiu ba te hatei ragi limiu ime te mar lu pouts meri e Sunahan ara. Kaba lia go koloto meni i tamilimiu a tana ka. Alia e hatei hatagala rago limiu te go tagala sil mena milimiu u ranga u mana te hamane rara. E Sunahan e hatuts rira u ranga i tanen te gi ma tatei palisi romana. Taraha, u palair u katun u omi e hasohala hamous ria i gusumilimiu, u katun te ma hapaneri e Sunahan. Nori e hanige ier te ga tsikolo pinopino u a katun, taraha nori e poier e Sunahan e roron tatagi rena u katun ba te ma tatei hahuna rane ien. Ba nori te holis ner a toa puku a Tsunono i tarara e Iesu Kristo. U propet i koloto i manasa me poier e Sunahan e hahuna rena romana a mar katun teka. Alimiu u atei sil hakape iam a man ka te kato a Tsunono i manasa, kaba alia e ngilin hatei lel ragien limiu. E Sunahan e taguhir u katunur i Israel me lu ba ranen tara han i Itsip, kaba i murinen nonei e kato hamatir u katun i gusuren ti hahamana. Na tana ka has. U palair u angelo i sigali a man nipepeito te hala rien e Sunahan, ba nori i hipus ba neto a han i taren i Kolö. Be Sunahan e kits kap ratei u angelo teka a man ka te hereri u tsien, ba nori e ka nitoa ria tara makum te kuhil koruna antunana te butuna romana u lanin hahuna pan. Na limiu e atei has nemiu a taun ni Sodom ni Gomora nu palair u taun has i rehiren. U katun ti kaia i taren i kato homi koru mei a peisaren ti hiatsikotsikolo pouts u a pal tson na ti hiahahaloku pouts u a tohaliou. Be Sunahan e hakulupu hakapa raten. Na ka teka e haruto nena ime te mar hahuna mera neien romana u katun u omi turu tula te kulupu nitoana. Kaba u katun u omi teka i romana e kato noa has uar i iesana. Nori e kato homi pouts haser a tuanreiren ne tori-tsuga ba has ner u katun pan, ba te ranga homi ner a pal kapan i Kolö, taraha nori e kukutier a markato turu sinasoho i taren te kato uana teka. Kaba a angelo a tsunono pan e Maikel e ma ranga homi uai teka. Poata te hiararanga sei sileia ere Maikel mere Satan a tuanreine Moses, e Maikel e ma katoei tu ranga tu omi tere Satan ba te kot nanen. E moa. Nonei e poe lasi, “A Tsunono te hahune nou romana lö.” 10 Kaba u katun teka e ranga homi ner a mamana ka te ma atei sile rien. Nori e kukute laser a ka te atei sile ren — u ngil tara tuanreiren, te kato has uana a poum na muki. Nori e mar kato las uar teka, na markato teka e kato homi nitoa ranen. 11 Nori e lue riou romana a nihahuna pan. Taraha, nori e mar kato homi uar te kato homi u e Kein i manasa. Nori e kato homir me kui hatagala siler a moni, te kato hasi u e Belam. Nori e hipus ner e Sunahan, te kato hasi u e Kora. Ba nori te mate has riou romana. 12 U katun teka e kato homi here rari limiu a ka a korkoriana te kato homiena u hasobu. Poata te gono hoboto sile mia limiu a kannou ba te haruto has nemiu te hiangilngil uami limiu, nori e mi nou gono has mera rio limiu. Ba nori te hirata pinopinor ba te hakats peisa has ner a peisaren. Nori e hereri u koasi u ruruhana te moa ta langits te soata ba nena a lomolomo. U koasi teka e ma taguhe nei a man ka i puta, nu katun has teka e mastei hihatutsir. Nori e here hasri a roei te mamala huari tara poatan hua na tara mamana poata. U roei te mamala hua nei e kaho ba ner a tuanreinen na poloso has, ba te lango nitoana. Nu katun has teka e ma habutseri ta markato te taguhu rena u katun. 13 A lomolomo e kato hapose iena u tasi ba te habutsena u poei u korkoriana. Ne kato has uana i iesana turu katun teka te ma antunan hamouseri u markato u korkoriana i taren. A tapisu e roron tiana turu kuhil i lehana. Te kato has uar u tson hihatuts u gamogamo teka. Nori e la hamatskö uar romana tara nihahuna tere Sunahan te ma tatei kapa nei. 14-15 E Inok e kaia tara hatohitina pal mun tamana ti tuhanama tere Adam. Ne Inok e hatei mamin u mar katun u omi teka i manasa me poiena, “Hengo iam. A Tsunono e la menama romana a para koru a angelo a goagono i tanen te go mi tsimou merien u katun hoboto. Nonei e mi kot rena romana u katun hoboto te sigaler e Sunahan ba te haruto nena te omi uaren, taraha nori e omier e Sunahan ba te roron kato homir ba te ranga homi naren.” 16 U katun teka e roron ranga homi ner a nikaka i taren ba te mamala sasalari. Nori e kukutier u ngil u omi i taren. Nori e ranga sesei ner a peisaren na nori e angoso rer u katun te gi lu bei a peisaren ta ka.
U rangan hapiu nu hihatuts
17 Kaba limiu a ma tsomi, alimiu go hakats pouts niam u ranga turu aposol tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara. 18 Nori i hatei mam raio limiu me poier, “Tara kapakapana poata, u katun e sigaler romana a markato tere Sunahan ba te katoe riou a man ka man omi hoboto te ngilin katoe ren.” 19 Nori u katun teka te habutser a nomi ba barebana te hiaraharahar. Nori e katun las uar i puta ba nori te ma ka meri u Namnamei tere Sunahan i taren. 20 Kaba limiu a ma tsomi, e moa koru te go mar kato uam limiu te kato uar u katun teka. Alimiu go kato hatagala nitoa neiam u nihamana i tamilimiu ba te hamana hanigemiu u hihatuts tere Sunahan te kato hamatskö rano ra. Alimiu go singo hiton uam tere Sunahan ba te singo memiu a nitagala turu Namnamei u Goagono. 21 Alimiu go mar kaka haniga uam te haniga uana e Sunahan ba nonei te haruto noa has ranoi limiu u ngilngil i tanen. Ba limiu te hamana sil hasemiu a poata te tatagi koru ranoa romana ra e Iesu Kristo a Tsunono i tarara ba te hala ranoi ra a nitoatoa te ka nitoana. 22 Alimiu go tatagi sil reiam u katun te hula hakatsir. 23 Ba limiu te lu ba has ramiu a palabi te ka ria tara maroro tara nihahuna tere Sunahan, te kato uana tara tsi roei te gul ba nari u tula. Na limiu go tatagi sil reiam a palabi ba te omiemiu u markato u omi i taren. Alimiu go matout iam ba te ma kato homi has uami i iesana.
U singo te soloseiena e Sunahan
24 Alimiu go solosei iam e Sunahan, taraha nonei e antunan hatalis ba ranei limiu u markato u omi ba te haka ranoa limiu i rehinen, nonei a Tsunono Pan, ba limiu te moa lelemiu ta ka ta omi i tamilimiu, ba limiu te toan sasala nitoamiu. 25 Solosei iam e Sunahan a toa puku. Nonei e lu pouts meri ra i tanen, taraha e Iesu Kristo a Tsunono i tarara e mate sil rio ra. A barebana e gi atei sil e Sunahan a Tsunono Pan, na Nitsunono i tanen e pan balana tara mamana ka, i mam tara mamana ka, na i romana, na tara mamana poata i murimuri. U mana.
 
Nonei talasi.
 
Alia e Jut