REVELESIN
A hiharuto te halei e Iesu Kristo e Jon
1
U buk teka e ka mena a man ka te harutein e Iesu Kristo. E Sunahan e hale ien a man ka teka te ga harute ien u katunun kui i tanen a man ka te ga butu boroboroma. E Kristo e hala mena mei a angelo i tanen i tar e Jon a katunun kui i tanen me harute noi lia a man ka teka. Alia u hatein a man ka hoboto tu rutei lia u raranga tere Sunahan na tere Iesu Kristo. A katun te ritena u ranga teka e ga sasala, nu katun has te hengo hanige ier a ka ti koloto nia turu buk teka. E hatei nena a man ka te butu nou, na poata te butu hamana noa a man ka teka e sukusuku nama.
E Jon e koloto meni u raranga tara tohit a hun barebana tere Kristo
A ma tsi hahatoulana i tar tara tohit a hun barebana tere Kristo te ka mia tara provins i Eisia. Alia e Jon.
E Sunahan e tatei tatagi rano limiu ba te hala ranoi limiu a masalohana. Nonei e kana, na nonei e ka has i mam, na nonei e la has nama romana i murimuri. Nu tohit u Namnamei te ka ria i mam turu gumgum u goagono tere Sunahan e tatei tatagi rario limiu ba te hala raroi limiu a masalohana. Ne Iesu Kristo e tatei tatagi has rano limiu ba te hala ranoi limiu a masalohana. Nonei e hatei hamatskö nena a man ka tere Sunahan. Nonei a katun mam te takei pouts tara tou mate, na nonei e tsunono rena u king te ka ria i puta.
Nonei e tatagi koru rena ra na nonei e hapurese beri ra u markato u omi i tarara. Nonei e kato beri ra a ka teka tara tou mate i tanen. Nonei e kato here rira u pris tara Nipepeito i tanen, a hun katun te gi kui bei e Tamanen e Sunahan. Hala sei nitoe iam a solonen. A nitagala i tanen e tatei ka nitoana romana. U mana.
Ruto iam! Nonei e la nama turu koasi. U katun hoboto e rute roen, nu katun has ti sake ien u saka. U hun katun hoboto i puta e matoutse roen ba te taber. E mar butu las uanou teka. U mana.
E Sunahan a Tsunono e poiena, “Alia a hatania na kapakapa.” Nonei e kana, na nonei e ka has i mam, na nonei e la has nama romana i murimuri. Nonei te panina tara mamana ka.
E Jon e tarei e Kristo
Alia e Jon, a hatoulana i tamilimiu tara pal barebana te hamana ria tere Iesu. Alia e sagoho hasegu a kamits te sagohe milimiu, na lia e hahaloso gono mera golimiu. Na ra e ka ria tara Nipepeito tere Iesu. Alia e ka gono mera goi limiu a man ka teka, taraha ara e hamana ria tere Iesu. Alia i karabuse iou me na hake ria tara tolo te ngöeri i Patmos, taraha alia u hatein u ranga tere Sunahan na man ka hamana te harutein e Iesu. 10 Turu lan tara Tsunono, alia u kaia turu Namnamei tere Sunahan, na lia u hengo u toa u ranga pan i murir te herei a tuhil. 11 Nonei e poei, “A ka te rute mou lö alö go koloto nien turu buk, ba lö te hala mena mien tara tohit a hun barebana tere Kristo teka: a hun barebana i Epesas na i Smena ni Pegamam ni Taiataira ni Sadis ni Piladelpia ni Leodisia.”
12 Ba lia u habirits hatoumurito te go ruto meni esi te ranga uama i tar. Ba lia e rutegu u tohit u lam ti kuiei a goul. 13 Na i gusuren e kaia a ka te herei nonei te butun katunuma. Nonei e ka mei u hasobu u ngahangaha te noaia i pitpitan mounen, na nonei e ka mei a lete goul te hahis a lumlumanen. 14 U hulu i bakunen e hiaka koru. A matanen e kulupu herei u tula. 15 Nu pitapita i tanen e kankanaha herei a baras ti turun hagogosi. Nu ranga i tanen e angul herei a ramun pan te olo hatagalana. 16 Nonei e pilein a tohit a pitopito i limanen tara pal matou. Na toa kilatan hiatatung te nou hihapala e kaia i rungnen, na hapala e butuia i ielesala. Na polenen e piri herei a pitala tara soasa.
17 Poata tu rute ien lia, ba lia e tuhopu nanoa i mounen me heregi a katun a mate. Ba nonei e halakopena a limanen a pal matou i tar me poiena, “Alö go ma matoutui. Alia noa has a toa tu ka i mam koru na te ka noa hasi gou i murimuri koru. 18 Alia e ka nitoagu tara mamana poata. Alia noa has tu mate. Kaba alö go tara! Alia e toatoa pouts hasigu ba te ka nitoagu romana. Na lia e ka megu a nitagalan tsunono tara tou mate na tara han turu mate. 19 Alö go koloto talein a man ka te rute mulö, a man ka te kana na man ka te butu moto nou. 20 Nonei lasi teka a mouna a tohit a pitopito te tare mula lö i limar tara pal matou, na mouna has u tohit u lam u goul: a tohit a pitopito e hereri u tson pepeitokap tara tohit a hun barebana tere Kristo, nu tohit u lam e hereri a tohit a hun barebana teka.”