21
E Iesu e butia tara elahit a katunun tsitsilo
I murina a poata teka e Iesu e butu lelia turu katunun tsitsilo i tanen tara Ramun i Galili te ngö haseri a Ramun i Taibirias. Nonei e mar butu u teka. Alam a palair u katunun tsitsilo i tanen u ka hoboto — e Saimon Pita, ne Tomas ti ngö hasei “U Puna”, ne Natanielina i Kena i Galili, na lam a galapien tson tere Sebedi, na elasolana lel. Be Saimon Pita e poiena i tamulam, “Alia e na hagala talagu.” Ba lam e poiem i tanen, “Alam e la gono has memo lö.” Ba lam e sua talam me na hagala halanim, kaba lam u ma sohe mei ta iena. A ke sukusukun lunlan tala, be Iesu e tuolna i kotolana. Kaba alam u ma mareie ien. Ba nonei e poiena i tamulam, “A galapien, alimiu e soho hase muma ta iena?” Ba lam e poiem, “E moa.” Ba nonei e poiena, “Alimiu go lapo menami a abe tara pal matou, ba limiu te toan sohemiu ta iena.” Ba lam e lapo nem a abe me toan sohem a iena a para koru, ba lam e ma antunan las hasei namien tara tsi tolala. Ba lia e poiegu tere Saimon Pita, “Nonei a Tsunono!” Ba poata te hengoeia e Pita u ranga teka, ba nonei e hasei boroborena u hasobu i tanen me kurapa uana turu ramun me ape sunguna. Alam u palaina u katunun tsitsilo u ma lehana ba koruni a kotolana, a tolima maloto a ngaha puku. Ba lam e sua hasung tala muma me las hapasa nem a abe te saputi a iena. Poata tu sung hakapaia lam, ba lam u tareto u tula na ma tsi iena ti höia i tanen, na beret e ka has. 10 Be Iesu e poiena i tamulam, “La memuma ta iena te sohe muma limiu.” 11 Be Pita e sei poutsuna tara tsi tolala me las hasungena a abe iena a saputu. A iena a kapan a para e ka, e antunaia tara 153, kaba a abe e ma tapusi. 12 Be Iesu e poiena i tamulam, “Mi nou talam.” Na lam u ma rangatani nonei esi, taraha alam u atei sil nonei a Tsunono. 13 Be Iesu e hanou ranei lam a beret na iena. 14 Nonei a hatopisana a poata teka te butuia e Iesu turu katunun tsitsilo i tanen i murina te takei pouts ien tara tou mate.
E Iesu ne Pita
15 Poata tu nou hakapaia lam, be Iesu e poiena tere Saimon Pita, “O Saimon, a pien tere Jon, alö e ngil hase molia? U ngil i tamulö e saluhiena u ngil turu katun teka?” Be Pita e poiena i tanen, “Aa, o Tsunono. Alö e atei silem alia e ngile golö.” Be Iesu e poiena, “Alö go tara kapir u tunan sipsip i tar, nori u katun u pinolasa i tar.” 16 Be Iesu e rangata hahuolena e Pita me poiena, “O Saimon, a pien tere Jon, alö e ngil hamane molia?” Be Pita e poiena i tanen, “Aa, o Tsunono. Alö e atei silem alia e ngile golö.” Be Iesu e poiena, “Alö go hanour u sipsip i tar — alö go hatuts hanigeir u katun i tar.” 17 Be Iesu e rangata hatopise iena e Pita me poiena, “O Saimon, a pien tere Jon, alö e ngil korue molia?” Ba torina e Pita e tiama tala mena te rangata hatopisa u e Iesu me poiena, “Alö e ngile molia?” Ba nonei e poiena tere Iesu, “O Tsunono, alö e atei silem a mamana ka hoboto, na lö e atei sil hasem alia e ngile golö.” Be Iesu e poiena i tanen, “Alö go taguhir a pal barebana i tar. 18 U mana koru alia e ranga hamana mego lö, a poata tu hitots noaia lö, alö u hula la mei u ngil i tamulö. Kaba poata te tsonpan mia romana lö, ba lö te na hasoe iem a limamulö bu palair u katun te kitse rio romana lö ba te na piou naria lö tara makum te raman la uamu lö.” 19 E Iesu e ranga u teka ba te haruto nena te mar solosei mena nei romana e Pita e Sunahan tara poata te atung hamate rien romana. Be Iesu e poiena i tanen, “Alö go la gono memo lia.”
E Iesu ne Jon
20 Be Pita e tanian la gono mena e Iesu, ba nonei e habiritsina me tare nolia tu kukute merien lia. Alia nonei a katun te ngil korui e Iesu, na lia tu gum hasukusukuia i tanen tara kannou me poiegu, “O Tsunono, esi nonei te haruto nano lö turu katun te paköe rio lö?” 21 Ba poata te tareia e Pita alia, ba nonei e poiena tere Iesu, “O Tsunono, aha te butuna romana tara katun teka?” 22 Be Iesu e poiena i tanen, “Te ngile gia lia nonei ga toatoa hantunaia tara poata te kopis pouts guma romana lia, a ka teka e ma ka uanei i tamulö. Alö go la gono noa has meio lia!” 23 I murinen, u ranga te poei alia e ma tatei mategi romana e hula laia tara pal barebana tere Iesu. Kaba e Iesu e ma poei alia e Jon e ma mategi romana. E moa. Nonei e poe lasi, “Te ngile gia lia nonei ga toatoa hantunaia tara poata te kopis pouts guma romana lia, a ka teka e ma ka uanei i tamulö.” 24 Alia e Jon, a katunun tsitsilo tere Iesu te koloto negu a man ka teka. Alia u tare ien ba te hatei nagen, na lam e atei silem te mana uana u ranga teka. 25 Ne Iesu e kato hasi a palabina man ka man para. Na sanena te gi koloto hoboto meni a man ka te katoen, a han i puta teka sane saputu piu toumuna romana turu buk.