APOSOL
A toukui turu Aposol
1
1-2 O Tiopilas, alia e koloto lel uagu i tamulö. Turu buk mam i tar alia u kolotein a mamana ka te kato e Iesu tara poata te hatanie ien a toukui i tanen, antunana tara poata ti lu sei pouts menai e Iesu i Kolö. I mam te la seien, nonei e hala sila nia u rangana tara toukui turu Namnamei u Goagono turu katun te hopu kap merien u aposol i tanen. I murina a poata te mate hakapa ien, ba nonei e mi butuna turu aposol i tanen. Nonei e kato silei a man ka man para te go haruto merien nonei e toatoa hamanana. Nori i tare ien tara man toa toa man lan i iahana u 40 u lan, ba nonei e hatei rane ien a Nipepeito tere Sunahan. Tara toa poata e Iesu e nou gono mer u aposel me poiena i taren, “Alimiu e moa te go la ba menami i Jerusalem, kaba limiu go hahalose iam u Namnamei u Goagono te ranga nema e Tamar te katsin hala rane ien limiu, tu hatei has rilia limiu. E Jon e baptaisri u katun u ramun, kaba e moa te ga pina uen ba limiu te na habaptais moa romana turu Namnamei u Goagono.”
E Iesu i la sei meni i Kolö
Na tara tana poata u aposol i gono hoboto lel mei e Iesu me rangatse ren me poier, “O Tsunono, aha tala? Alö e taguhe mou a han i tarara i Israel tara poata teka ba ra te pile peisa pouts has narou a peisarara?” Be Iesu e poieto i taren, “E Tamar e rama nena te go atei sil mena milimiu a poata tsi u hiningal te poa hapopo ien. Nonei peisa te poa hapopona a poata te butu noa a mamana ka. Kaba u Namnamei u Goagono tere Sunahan e mi gumuna romana i tamilimiu ba nonei te hala ranoi limiu a nitagala. Ba limiu te na rararie moa romana lia i Jerusalem na turu han hoboto i Judia na i Sameria na turu han hoboto i puta.” E Iesu e ranga hakapa tala ba nonei e la sei uana i iasa i matar u aposol, bu toa u koasi e hamouse nen ba nori i ma tara lele teien. 10 Nori i tara noa u i kolö tara makum te la ien, ba elasolana katun i songots bututo me mi tuol ria i rehiren, nu hasobu i taren e hiaka. 11 Ba elasolana katun e poier, “Alimiu u katunur i Galili, a neha te tuol sile mia limiu teka ba te tara uamiu i iasa i kolö? Alimiu e tara hakape mula te mar la ba mera laloi limiu e Iesu me la uana i Kolö. Nonei e kopis pouts has uanama romana te mar la uala len i Kolö.”
A katun te palis e Judas
12 U aposol i la ban u Pokus tara Roein Olip ti ka ien me la poutsur i Jerusalem. A maroro teka e antunaia tara tsi niroro a tsi makmakum turu Jiu turu Lan u Goagono i taren. 13 Nori i tukuia i Jerusalem me na sei uar tara rum i iasa ti roron ka ien. Nori ere Pita mere Jon ne Jemis ne Endru, ne Pilip ne Tomas ne Batolomiu ne Matiu. Ne Jemis a pien tere Alpias, ne Saimon a katun te tagala bei a han i tanen, ne Judas a pien tere Jemis. 14 U katun hoboto teka i roron gono hoboto ba te singo uar tere Sunahan, ba nori i ka mieto u toa u hakats. Na tohaliou i ka gono has meren, ne Maria has e tsinane Iesu, nu toulane Iesu. 15-16 Tara poata teka u katunun tsitsilo tere Iesu i gono hoboto. Nori i antunaia tara 120 a katun. Be Pita e tuoluto i mataren me poiena, “A ma tsi hahatoulana i tar, u Namnamei u Goagono tere Sunahan e haranga e tuburara e Devit i manasa me ranga nena e Judas, a katun te piour u katun ti pile kapin e Iesu. U ranga teka e kana turu Buk u Goagono ba te tatei butu hamanana. 17 E Judas a toa katun i tarara i manasa, na nonei e pilein a toa toukui te ka mera ra.” E Pita e ranga u teka. 18 A hihol tara markato a omi tara katun teka i holi a toa makumun tsikitsiki. Ba nonei e Judas e rusuto ba gusunen e tabutuna ba torinen e talousuna. 19 U katun hoboto i Jerusalem i hengoin a ka teka me toan hake ier a solo turu tsikitsiki teka me ngöe rien i Akeldama. A solo teka e poiena “U Tsikitsikina turu Rahatsing.” 20 Be Pita e poiena, “A toa makum turu Buk u Goagono te ngöeri u Sam e poiena,
‘A luma i tanen e tatei opingina romana, na e moa ta katun te ga tatei kaia i tanen.’
 
Nu Buk u Goagono e poe hasena,
‘A tana katun e tatei palise nen romana tara toukui i tanen.’ 21-22 “E kato uana i romana a toa katun e ga tahongoia i tarara ba te na habulungana nena te takei pouts u e Iesu tara tou mate i tanen. Ara e ngil lasera a katun te lala hiton gono meri ra tara mamana poata te hula la gono meria ra e Iesu, tara poata e Jon e baptais ria a barebana e noana tara poata te la ba ria ra e Iesu ba te lana i Kolö.” 23 Ba nori e hopu kap ner a elasolana katun: a toa e Josep te ngöeri e Basabas na tana solonen e Jastas, na tana katun e Matias. 24 Ba nori te singo uar tere Sunahan me poier, “O Tsunono, alö e atei silem u hakats turu katun hoboto. Alö go haruto rilam a toa tara elasolana katun teka te hopu kap namu lö. 25 Taraha, nonei e ga palis a toukui tara aposol te pile mamin e Judas. Taraha, nonei e rusia tara toukui teka me la uana tara makumun nihahuna i tanen.” 26 Ba nori e hongo hoboter a hihase tara elasolana, ba hihase tere Matias e talous mamuna. Ba nonei e tahongo talana tara 11 a aposol.