SUENCUEK
(Genesis)
Suencuek Cabu Kawng
Suencuek he Greek ol lamtah “Genesis” a ti. He cabu dongah a soeprhaep kah a tongnah a thui. Lunglai a tongnah, hlanghing a tongnah, Israel pilnam a tongnah kawng te a thui.
A boel lamhma cuek (1.1–11) dongah a suennah neh hlanghing namtu a tongnah lamloh Abraham kawng hil a thui. Pathen kah a suentae tah boeih then dae lamhma la hlang panit, Adam neh Evne kah boekoek rhangneh lunglai dongah a thae ha thoeng. Pilnam he a tholh coeng dongah Pathen loh a soeprhaep boeih te ngawn ham neh, Noah imkhui cako bueng te hlun hamla cai. Amih cako long tah Pathen a bawk dongah Pathen loh amih te tui sangpho a len tloe la sak tih amih cako neh rhamsa vaa a yol daem sak ham ol a paek.
A tloe cabu a boel 12:1—50:26 dongah tah Abram neh imkhui cako kawng a thui. Pathen loh amih te amah kah olpuei pilnam la a coelh. Pathen loh Abram ming te Abraham la a tho pah tih, a yuu Sarai te khaw Sarah la a tho pah. Abraham neh a yuu Sarah he cakol la om rhoi. Tedae Pathen loh amih rhoi te caa na cun ni tila ol a khueh pah. A caa neh a tingan rhoek te hnin at atah amah khohmuen neh om vetih namtom te a yoethen ni.
Abraham neh Sarah te Kanaan la puen uh. Te khohmuen te ni Pathen loh a cadil taengah paek ham Pathen loh ol a khueh. A patong soi ah capa Isaak te a sak rhoi. Isaak loh Jakop neh Esau a cun. Cabu a bawtnah dongah Jakop neh a ca rhoek hlainit imkhui cako tah puen uh tih Egypt ah kho a sak uh. Amih boeinaphung khuiah Joseph tah Egypt ah boei la om uh. Pathen loh a pilnam ham a olkam a cak sak te Joseph loh a ming. Te dongah “Kai ka duek cakhaw Pathen loh nangmih n'hip khaw n'hip vetih nangmih te tahae kah kho lamkah Abraham , Isaak neh Jakob ham a toemngam tangtae khohmuen la khuen bitni,” a ti nah. Sue 50.24 a ti.
Sawt Yoeinah
Suennah Kawng1:1—2:25
Diklai la Tholh a kunnah 3:1—4:16
Adam kah cadil rhoek4:17—5:32
Noah neh Tuili 6:1—9:28
Noah cadil neh Babel imsang10:1—11:32
Abram a coelhnah 12:1–20
Abram neh Lot 13:1—14:24
Abram taengkah Pathen olkhueh 15:1–21
Abram, Hagar, neh Ishmael 16:1–16
Abram lamloh Abraham la 17:1—18:15
Abraham, Lot, Sodom, neh Gomorrah 18:16—19:38
Abraham, Sarah, neh Isaak 20:1—23:20
Rebekah, Isaak Yuu 24:1–67
Abraham kah dueknah 25:1–18
Isaac neh Imkhui25:19—28:9
Jacob neh Imkhui 28:10—35:29
Esau nah a Imkhui36:1–43
Joseph a yoih 37:1–36 a
Judah neh Tamar 38:1–30
Joseph te Egypt ah 39:1—41:57
Joseph neh a manu ca42:1—45:28
Jacob neh a manuca rhoek 46:1—47:31
Jacob hnukkhueng 48:1—50:14
Joseph dueknah 50:15–26
1
Suennah
A cuekca vaengah Pathen* PathenHebrew ollung dongah “Elohim (אֱלוֹהִים)” pakhat lakah aka yet Pathen la om loh vaan neh diklai a suen.
Te vaengah diklai te a hinghong la om tih hoeng. Tuidung hman khaw a hmuep loh a dah. Te vaengah Pathen Mueihla tah tui hman ah lam.
2Ko 4.6; Tgt 33.6Tedae Pathen loh, “Vangnah om saeh,” a ti dongah vangnah om. Te vaengah Pathen loh vangnah te then tila a hmuh. Te dongah Pathen loh vangnah neh a hmuep te a laklo ah a phih. Te phoeiah Pathen loh vangnah te khothaih la a khue tih a hmuep te khoyin la a khue. Te vaengah hlaem neh mincang om tih khohnin lamhmacuek la om.
2Pe 3.5Te phoeiah Pathen loh, “Tui laklo ah bangyai om saeh lamtah tui neh tui laklo ah phih la om saeh,” a ti. Te dongah Pathen loh bangyai te a saii tih, bangyai hmui lamkah tui neh bangyai hman kah tui te a laklo ah aka phih la om tangloeng. Pathen loh bangyai te vaan la a khue. Te vaengah hlaem neh mincang om tih khohnin pabae la om.
Te phoeiah Pathen loh, “Vaan hmui kah tui rhoek te hmuen pakhat la tingtun uh saeh lamtah laiphuei tueng saeh,” a ti. Te dongah om tangloeng. 10 Pathen loh laiphuei te lan la a khue tih, tui rhoek a tungnah te tuitunli la a khue. Te dongah Pathen loh then tila a hmuh.
11 Te phoeiah Pathen loh, “Diklai loh toian, baelhing, a muu aka om ham a thaih te amah hui la a thaih aka saii thing te poe sak saeh, diklai ah a tii te om saeh,” a ti. Te dongah om tangloeng coeng. 12 Te dongah amah hui la a tii a muu aka om toian, baelhing khaw, amah hui vanbangla amah ah a muu a thaih aka saii thing khaw diklai loh a poe sak. Te dongah Pathen loh then tila a hmuh. 13 Te vaengah hlaem neh mincang om tih a thum khohnin la om.
14 Te phoeiah Pathen loh, “Khothaih neh khoyin te a laklo ah phih ham neh khoning ham khaw, khohnin ham khaw, kum tue ham khaw miknoek la om sak ham vaan bangyai ah vangnah om saeh. 15 Vaan bangyai ah khaw, diklai hman aka tue ham khaw, vangnah om saeh,” a ti. Te dongah om tangloeng coeng. 16 Te phoeiah Pathen loh vangnah a len panit te, khothaih kah khohung la vangnah a len pakhat neh khoyin kah khohung la vangnah a yit neh aisi rhoek te khaw a saii. 17 Te phoeiah Pathen loh khothaih neh khoyin aka taemrhai khaw, vangnah neh a hmuep te aka phih ham khaw, 18 Diklai hman aka tue ham khaw, vaan bangyai ah amih te a khueh vaengah Pathen loh then tila a hmuh. 19 Te vaengah hlaem neh mincang om tih a li khohnin la om.
20 Te phoeiah Pathen loh, “Rhulcai mulhing hinglu te tui loh luem puei saeh lamtah diklai hman boeih vaan bangyai hmai ah vaa ding saeh,” a ti. 21 Te dongah Pathen loh, tuihnam a len rhoek neh aka colh aka tat mulhing, hinglu boeih khaw, a suen. Te te amah hui la tui loh a luem sak tih phae aka khueh vaa cungkuem khaw amah hui la om. Te dongah Pathen loh then tila a hmuh.
22 Amih khaw Pathen loh yoethen a paek tih, “Pungtai uh lamtah ping uh. Tuitunli kah tui dongah khaw baetawt uh. Vaa long khaw diklai ah pungtai saeh,” a ti. 23 Te vaengah hlaem neh mincang aka om te a nga khohnin la om. 24 Te phoeiah Pathen loh, “Diklai loh mulhing hinglu te amah hui la, rhamsa khaw, rhulcai khaw, diklai mulhing khaw amah hui la thoeng sak saeh,” a ti. Te dongah thoeng tangloeng. 25 Te dongah Pathen loh diklai mulhing te amah hui la, rhamsa te khaw amah hui la, diklai rhulcai boeih khaw amah hui la a saii. Te te Pathen loh a then la a hmuh. 26  1Ko 11.7Te phoeiah Pathen loh, “Mamih mueiloh la mamih muei neh hlang saii uh sih lamtah tuitunli kah nga soah khaw, vaan kah vaa soah khaw, rhamsa soah khaw, diklai kah a cungkuem soah khaw, diklai ah aka colh rhulcai cungkuem soah khaw, taemrhai uh saeh,” a ti.
27  Sue 5.1,2 Mat 19.4; Mrk 10.6Te dongah Pathen loh, amah muei la hlang a suen. Pathen kah muei la tongpa khaw a suen tih huta khaw a suen.
28 Te phoeiah Pathen loh amih rhoi te yoethen a paek tih Pathen loh amih rhoi taengah, “Pungtai uh lamtah ping uh. Diklai khaw khulae uh lamtah tuitunli kah nga khaw, vaan kah vaa khaw, diklai kah aka yuel mulhing boeih khaw, khoem rhoi,” a ti nah.
29 Te phoeiah Pathen loh, “Diklai hman boeih kah a tii aka om baelhing boeih neh a thaih ah a muu aka om thing neh, thing boeih khaw nangmih ham ka khueh coeng ne, nangmih ham cakok la om ni,” a ti nah.
30 Te phoeiah, “Diklai kah mulhing boeih khaw, vaan kah vaa boeih khaw, diklai ah aka tat tih amah dongah hingnah hinglu aka khueh boeih khaw, baelhing hingsuep boeih te cakok la om saeh,” a ti nah. Te dongah om tangloeng coeng. 31 Pathen loh a saii boeih te a sawt vaengah bahoeng then coeng ne. Te vaengah hlaem neh mincang om tih a rhuk hnin la om.

^ Sue 50.24

*1.1 PathenHebrew ollung dongah “Elohim (אֱלוֹהִים)” pakhat lakah aka yet Pathen la om

1.3 2Ko 4.6; Tgt 33.6

1.6 2Pe 3.5

1.26 1Ko 11.7

1.27 Sue 5.1,2

1.27 Mat 19.4; Mrk 10.6