64
Hmai neh thingpaem a hlae tih
hmai loh tui a tlawk sak bangla
na rhal rhoek taengah na ming ming sak ham ni,
na mikhmuh ah namtom rhoek khaw tlai uh ni.
Ka lamtawn pawt te a rhih om la na saii vaengah
tlang rhoek na mikhmuh ah na suntlak sak tih moelh uh.
1Ko 2.9Khosuen lamloh ya uh noek pawt tih,
hnakaeng uh pawh.
Amah aka rhingda ham a saii namah phoeikah
Pathen ti he mik loh ana hmuh moenih.
Aka ngaingaih tih na longpuei ah duengnah a saii neh
nang aka poek rhoek te na doo.
Nang khaw na thintoek coeng te.
Tedae amih soah kumhal n'tholh dongah n'khang venim.
Kaimih boeih he rhalawt la ka om uh tih
kaimih kah duengnah boeih he pumbuk hni bangla om.
Kaimih boeih he hawn bangla ka hoo uh tih
kaimih thaesainah loh khohli bangla kaimih n'yawn.
Na ming aka khue ham neh
nang saicin ham aka haeng khaw om pawh.
Kaimih lamloh na maelhmai na thuh tih
kaimih kah thaesainah kut ah kaimih nan paci sak.
 
Yahovah namah he kaimih napa ni.
Kaimih he amlai ni,
kaimih aka hlinsai khaw namah ni.
Kaimih boeih he na kut kah a bitat ni.
BOEIPA na thin bahoeng toek sak aih boeh.
Thaesainah khaw a yoeyah la poek boeh.
Kaimih na pilnam boeih n'paelki laeh he.
10 Namah kah khopuei cim rhoek te khosoek la poeh coeng.
Zion khaw khosoek la Jerusalem khopong la poeh.
11 Kaimih kah im cim neh kaimih kah boeimang,
a pa rhoek loh nang thangthennah te
hmai dongah ungkhang la poeh tih
kaimih kah ngailaemnah boeih khaw imrhong la om.
12 Te lalah khaw na thiim uh venim?
BOEIPA nim na ngam vetih
kaimih mat nan phaep aih veh.

64:4 1Ko 2.9