5
Mael Hamla Thangthuinah
BOEIPA aw poek lamtah kaimih taengkah aka thoeng te paelki laeh‍. Paelki lamtah kaimih sokah kokhahnah he hmu lah‍.
 
ב‍‍ Bet
Kaimih kah rho te hlanglak taengla, ka im te kholong taengla pawk coeng.
 
ג‍ Gimel
Cadah la ka om uh tih nuhmai bangla ka manu napa a om moenih.
 
‍ד‍‍ Dalet
Kamamih tui ha tangka neh ka ok uh tih kamamih kah thing ha a phu daengah ha pawk.
 
ה He
Ka rhawn ah n'hloem uh vaengah ka kohnue uh pawt bangla kaimih he n'duem sak pawh.
 
ו‍ Vav
Buh ka cung uh ham khaw Egypt neh Assyria taengah kut ka duen uh.
 
ז‍ Zayin
A pa rhoek khaw tholh uh tih kaimih taengah a om voel moenih. Tedae kaimih loh amih kah thaesainah te ka phueih uh.
 
ח Khet
Sal rhoek kaimih soah n'taemrhai uh tih amih kut lamkah aka bawt om pawh.
 
ט Tet
Khosoek cunghang hmai ah ka hinglu nen ni ka buh ka dang uh.
 
י‍‍ Yod
10 Khokha rhamling hmai ah ka vin khaw hmaiulh bangla tloo coeng.
 
כ‍‍ Kaf
11 Zion kah huta rhoek neh Judah khopuei kah oila rhoek khaw a tholh puei uh.
 
ל Lamed
12 Amih kut neh mangpa rhoek a kuiok sak tih patong rhoek kah maelhmai khaw hiin uh pawh.
 
מ‍‍ Mem
13 Tongpang rhoek loh phaklung a phueih uh tih camoe rhoek te thingpum dongah paloe uh.
 
נ‍‍ Nun
14 Vongka lamkah patong rhoek neh, tongpang rhoek khaw a rhotoeng lamloh kangkuen uh.
 
ס‍‍ Samek
15 Kaimih lungbuei kah omthennah he kangkuen coeng tih kaimih kah lamnah khaw nguekcoinah la poeh.
 
פ‍‍ Pe
16 Kaimih lu kah rhuisam khaw yulh coeng . Anunae ka tholh uh khaw kaimih ham coeng ni‍.
 
ע‍‍ Ayin
17 Te dongah kaimih lungbuei he pumthim hainak la coeng‍. He dongah kaimih kah maelhmai khaw a hmuep‍.
 
צ‍‍ Tsade
18 Zion tlang aka pong te a soah maetang ni a pongpa coeng.
 
ק‍‍ Qaf
19 BOEIPA namah tah kumhal duela na om tih, na ngolkhoel khaw cadilcahma phoeikah cadilcahma duela cak.
 
ר‍‍ Resh
20 Balae tih a yoeyah la kaimih nan hnilh? Kaimih nan hnoo khaw khohnin loh sen.
 
שׁ‍‍ Sin/Shin
21 BOEIPA aw kaimih he namah taengah m'mael sak laeh. Ka mael uh van daengah ni hlamat kah bangla kaimih kah khohnin thai neh ka mael uh eh.
 
ת‍‍ Tav
22 Kaimih taengah a nah la na thintoek tih kaimih he nan hnawt nan hnawt mai.