^
OBADIAH
Edom soah Laitloeknah
Judah sokah Edom Tholhnah
Namtom sokah Laitloeknah
Israel kah Yoethennah