61
Aw Khawsa, kang kqangnaak awi ve za nawh taw; kak cykcahnaak awi ve ngai lah. Ikawtih, khawmdek a dytnaak nakawng nik khy nyng, kak kawlung a haal doena nik khy nyng; kai anglakawh ak sang khqoet lungnu venna ni ceh pyi lah. Ikawtih, nang taw ka ning thuknaak na awm tiksaw, ka qaalkhqi a qaltoeng ipsang na awm hyk ti. Na hizan im awh kumqui dy awm ce ngaih nyng saw nang hlak khuiawh thuk ce ngaih nyng. Aw Khawsa, nang ing awi ka kam ve za hawh hyk ti; nang ming ak kqih thlangkhqi a qo ce ni pang sak hawh hyk ti. Sangpahrang a hqing khui khawnghi ve sap pe nawh a cadil dyna a kum sang sak lah. Khawsa haiawh kumqui dy boei na ngawi lah seh; na lungnaak ingkaw ypawmnaak ing anih ce hlip ak chung lah. Cawhtaw nang ming kyihcahnaak laa ce sa poepa kawng nyng saw hypoet coeng hypoet kak awikam ce soep sak kawng nyng.