^
2 Tesalonaika
Pol hêv lamavi
Avômalô Tesalonaika miŋ êv yak hathak malaiŋ ami
Wapômbêŋ tem indum abô
Eteŋ mek ek avômalô Tesalonaika
Anyô lêndôŋ kôtôŋ atu tem êyô
Numiŋ lôklokwaŋ
Pol anêŋ mek
Noteŋ mek êndêŋ Wapômbêŋ ek nêm yêlô sa
Avômalô lôkthô nindum iniŋ ku
Abô anêŋ daŋ