2
Anyô lêndôŋ kôtôŋ atu tem êyô
Aiyaŋ thêlô, yêlôaniŋ abô te hêk ek nanaŋ êndêŋ môlô esak alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ endelêm ba isup alalô esak doŋtom ek napôm yani. Anyô late hasau nena Anyô Bêŋ anêŋ waklavôŋ lêk halêm yôv, êŋ ma miŋ nosoŋ kakapuk ba unim auk endowaliŋ ketheŋ ami. Anyô late hanaŋ nena Lovak Matheŋ hêv abô êŋ mena yêlô ato abô êŋ halôk kapya ma miŋ nônêmimbiŋ thêlô ami. * 1Ti 4:1; 1Jon 2:18; 4:3Lôk miŋ notak thêlô ek nesau môlô ami. Mi, waklavôŋ êŋ tem imbitak embeŋ yam ek waklavôŋ êvôliŋ dômiŋ hadêŋ Wapômbêŋ lôk anyô lêndôŋ kôtôŋ anêŋ waklavôŋ êlêm yaiŋ. Yani ma anyô pik atu ba tem Wapômbêŋ imbuliŋ. * Ese 28:2; Dan 11:36Yani tem nêm ida liŋ ba êpôlik ek Wapômbêŋ lôk nômkama sapêŋ takatu ba avômalô elam nena matheŋ. Ma tem ni êyô êmô Wapômbêŋ anêŋ unyak matheŋ kapô ba enaŋ nena yanida ma Wapômbêŋ.
Bôk yahamô haviŋ môlô ma yahanaŋ nôm takêŋ yôv. Lemim hêv siŋ e? Ma lêk oyala nôm atu ba havaloŋ yani loŋ ba hayabiŋ waklavôŋ atu ba Wapômbêŋ hatak ek ende yaiŋ. Kobom leŋôndôŋ kôtôŋ lêk hadum anêŋ ku menaŋna hamô kapô. Tem indum aêŋ endeba Wapômbêŋ nêm anyô atu ba hamiŋ loŋ siŋ vê am. * Ais 11:4; ALK 19:15Êŋ ma anyô lêndôŋ kôtôŋ êŋ tem ende yaiŋ. Vêm ma tem Anyô Bêŋ Yisu endelêm ma anêŋ abôlêk auk tem injik ôpêŋ vônô lôk anêŋ deda lôkmaŋgiŋ injik ôpêŋ anêŋ lôklokwaŋ pesa. * ALK 13:11-13Anyô lêndôŋ kôtôŋ êŋ tem êlêm lôk lôklokwaŋ bêŋ ek indum Sadaŋ anêŋ ku lôk lavôŋiŋ ma nômbithi oyaŋ lomaloma. 10 Tem indum kambom lomaloma ek esau avômalô takatu ba eveŋ loŋôndê ŋama ek malê nena thêlô miŋ êvhaviŋ abô avanôŋ takatu ba hatôm nêm i bulubiŋ ami. 11 Ba intu Wapômbêŋ tem nêm auk lokbaŋ lôkliŋyak ek esau thêlô ek nênêmimbiŋ abôyaŋ takatu. 12 Aêŋ ba avômalô takatu ba miŋ êvhaviŋ abô avanôŋ ami ma leŋiŋmavi hathak iniŋ kambom ma Wapômbêŋ tem enaŋ iniŋ kambom bêŋ.
Numiŋ lôklokwaŋ
13  * Ep 1:4; 2Te 1:3Aiyaŋ thêlô takatu ba Anyô Bêŋ lahaviŋ, yêlô athak aêv leŋiŋmavi wak nômbêŋ intu hadêŋ Wapômbêŋ hathak môlô. Êŋ ma mavi ek malê nena môŋ anôŋ ma yani hatak môlô ek nêm môlô bulubiŋ. Ma hêv môlô bulubiŋ hathak môlônim ôêvhaviŋ abô avanôŋ lôk Lovak Matheŋ anêŋ ku takatu ba hadum ek môlô numbitak matheŋ. 14 Yani halam môlô hathak Abô Mavi atu ba yêlô anaŋ ek alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu anêŋ lôkmaŋgiŋ imbi êyô môlô vôv.
15 Ba intu aiyaŋ thêlô, numiŋ lôklokwaŋ ba nobaloŋ abô avanôŋ takatu ba yêlô ato lo anaŋ hadêŋ môlô loŋ.
Pol anêŋ mek
16-17 Alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu da lo Kamik Wapômbêŋ nênêm môlô thêvô ma nembatho môlô loŋ esak nômkama mavi nômbêŋ atu ba môlô udum lo onaŋ. Wapômbêŋ lahaviŋ alalô ba hathak anêŋ wapôm ma hêv alalô thêvô atu ba tem miŋ nêm yak ami lôk havak abô hathak nôm mavi takatu ba nanêm maleŋ esak.

*2:3: 1Ti 4:1; 1Jon 2:18; 4:3

*2:4: Ese 28:2; Dan 11:36

*2:8: Ais 11:4; ALK 19:15

*2:9: ALK 13:11-13

*2:13: Ep 1:4; 2Te 1:3