3
Anyô va kambom te habitak mavi
Wak te ma Pita lo Jon i unyak matheŋ hadêŋ wakma eteŋ mek. Wakma êŋ ma hatôm 3 kilok yaŋsiŋ. Êyô ma êyê ewa anyô va kambom te ba êlêm. Bôk evathu yani aêŋ. Ma wak nômbêŋ intu ma ewa yani ba i êdô hamô unyak matheŋ anêŋ badêŋ abôlêk atu ba elam nena Loŋ Kêkêlô. Êdô yani hamô loŋ êŋ ek epetenak ek avômalô takatu ba i unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ ek nênêm valu êndêŋ yani. Ôpêŋ hayê Pita lo Jon êlêm ek ini unyak matheŋ kapô, êŋ ma halam ek thai nênêm valu êndêŋ yani. * Ap 14:9Pita lo Jon ititiŋ yani lôklokwaŋ. Ma Pita hanaŋ, “Nôŋgô yai!” Êŋ ma ôpêŋ hik i liliŋ hadêŋ thai ma hasoŋ nena tem nênêm nômla êndêŋ yani la.
* Ap 4:10; 16:18Ma Pita hanaŋ, “Ya valu mi. Ma doŋtom nôm atu ba yahawa ma tem yanêm êndêŋ o. Hathak Yisu Kilisi anêŋ Nasalet anêŋ athêŋ, umbiyô ombeŋ.” Ma Pita havaloŋ ôpêŋ baŋ vianôŋ ba havôv yani haviyô. Ma ketheŋ oyaŋ ôpêŋ vagigiŋ lôk vakapô habitak lôklokwaŋ. Êŋ ma yani hasôv kisi ma haveŋ. Ma hi unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ haviŋ thai. Ma haveŋ ba hasôv kisi hathak loleŋ loleŋ ba habô Wapômbêŋ. Ma avômalô sapêŋ êyê yani haveŋ ba habô Wapômbêŋ. 10 Ma eyala nena ôpêŋ ma anyô petenak atu ba hathak hamô unyak matheŋ abôlêk atu ba elam nena Loŋ Kêkêlô, êŋ ma eboloba ba dahôlôŋiŋ hi.
Pita hanaŋ abô hamiŋ unyak matheŋ kapô
11 Ma anyô petenak atu havaloŋ Pita lo Jon, êŋ ma avômalô sapêŋ esoŋ kambom ba elaŋviŋ êlêm hadêŋ thêlô halôk kapo daŋ atu ba elam nena Solomon anêŋ Kapo Daŋ. 12 Pita hayê ma hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Avômalô Islael, osoŋ kambom ba utitiŋ yai lôklokwaŋ eka? Osoŋ nena yai adum ôpêntêk mavi hathak yaidaniŋ lôklokwaŋ lôk kobom matheŋ e? Mi anôŋ! 13  * Kis 3:6,15; Luk 23:13-25; Ap 2:23Ablaham lo Aisak ma Jekop lôk alalôaniŋ bumalô thêlô iniŋ Wapômbêŋ iyom intu hadum nôm êŋ ek nêm athêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ anêŋ anyô ku Yisu. Môlô bôk otak ôpêŋ ek nijik vônô. Ma Pailat lahaviŋ etak yani, ma doŋtom môlô ôvôliŋ dômim hadêŋ yani. 14 Avanôŋ, môlô ôvôliŋ dômim hadêŋ Anyô Matheŋ lôk Anyô Thêthôŋ atu ma onaŋ hik Pailat liŋ ek etak ôpatu ba bôk hik anyô vônô êlêm êndêŋ môlô. 15 Ôpatu ba lôkmala anêŋ ôdôŋ ma uik vônô. Ma doŋtom Wapômbêŋ hik yani liŋ hathak loŋbô hêk ŋama. Ma yai bôk ayê nôm takêŋ ba êntêk lêk anaŋ abô hathak. 16 Êvhaviŋ hathak Yisu anêŋ athêŋ iyom hadum ba ôpatu ba ôyê lo oyala lêk hawa lôklokwaŋ. Yani habitak mavi anôŋ hatôm ôyê hathak Yisu anêŋ athêŋ lôk êvhaviŋ atu ba halêm anêŋ yani.
17  * Luk 23:34; 1Ti 1:13 “Aiyaŋ thêlô, yahayala nena môlô lôk unim avaka miŋ oyala ôpêŋ katô ami ba intu udum kambom hadêŋ yani. 18 Ma doŋtom sêbôk ma Wapômbêŋ hanaŋ hadêŋ plopet sapêŋ ba eto nena anêŋ Mesia tem enja vovaŋ. Aêŋ ba unim kambom atu udum ma Wapômbêŋ anêŋ abô êŋ lêk hik anôŋ.
19  * Ap 2:38 “Aêŋ ba node kapôlômim liliŋ ba nosopa Wapômbêŋ ek nêm môlônim kambom vê lôk nêm lovak êndêŋ môlô. 20 Ma nêm anêŋ Mesia atu ba bôk hatak ek nêm êndêŋ môlô. Mesia êŋ ma Yisu atu. 21 Ma lêk yani hamô malak leŋ ba hayabiŋ waklavôŋ atu ba Wapômbêŋ bôk hatak ek nômkama sapêŋ imbitak lukmuk esak loŋbô êtôm sêbôk atu ba yani havak abô ba hanaŋ ba anêŋ plopet matheŋ enaŋ bêŋ. 22  * Lo 18:15,18-19Hatôm Mose bôk hanaŋ, ‘Wapômbêŋ unim Anyô Bêŋ tem etak plopet te êtôm ya ba imbitak anêŋ môlô malêvôŋ. Ba intu nodaŋô anêŋ abô takatu ba hanaŋ bêŋ hadêŋ môlô katô. 23 Ma ôpatu ba miŋ halaŋô plopet êŋ anêŋ abô ami, ma tem nênêm yani vê ênjêk anêŋ avômalô ba nimbuliŋ yani vi dedauŋ.’
24 “Samuel lôk plopet takatu ba ibitak eveŋ yam bôk enaŋ hathak waklavôŋ atu ba lêk habitak. 25  * Stt 22:18Môlô ma plopet takêŋ iniŋ nali. Ma abô atu ba Wapômbêŋ bôk havak haviŋ libumi yôv, abô êŋ êntêk havaloŋ môlô loŋ denaŋ. Hatôm bôk hanaŋ hadêŋ Ablaham, ‘Hathak anêm libumi, ma tem avômalô pik sapêŋ neja mek mavi.’ 26  * Ap 13:46Ba intu Wapômbêŋ hik anêŋ anyô ku liŋ ma hêv halêm hadêŋ môlô hamôŋ ek nêm mek mavi êndêŋ môlô lôk ende môlô tomtom liliŋ ênjêk unim kambom takatu ba udum.”

*3:4: Ap 14:9

*3:6: Ap 4:10; 16:18

*3:13: Kis 3:6,15; Luk 23:13-25; Ap 2:23

*3:17: Luk 23:34; 1Ti 1:13

*3:19: Ap 2:38

*3:22: Lo 18:15,18-19

*3:25: Stt 22:18

*3:26: Ap 13:46