23
Enaŋ Yisu bêŋ hamiŋ Pailat ma
(Mat 27:11-14; Mak 15:1-5; Jon 18:28-38)
Ma ŋê bêŋbêŋ takatu iviyô ma ewa Yisu ba i ek Pailat. Êŋ ma enaŋ yani bêŋ aêntêk, “Ôpêntêk habuliŋ yêlôaniŋ avômalô. Yani hadô môlô Lom noyabiŋ yêlô ba hanaŋ ek miŋ nênêm takis êndêŋ Sisa ami. Ma hanaŋ nena yani ma Mesia. Mesia anêŋ ôdôŋ nena kiŋ.”
Ma Pailat hanaŋ hik Yisu liŋ, “O ma avômalô Islael iniŋ kiŋ e?”
Ma Yisu hanaŋ nena, “Intu êŋ, hatôm intu honaŋ.”
Êŋ ma Pailat hanaŋ hadêŋ ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk avômalô nômbêŋ atu nena, “Miŋ yahapôm yani anêŋ kambom la ami.”
Ma doŋtom enaŋ lôklokwaŋ nena, “Yani hadôŋ avômalô ba halela iniŋ auk haveŋ Judia lôkthô. Môŋ hêk Galili aleba hayô loŋ êntêk.”
Pailat halaŋô abô êŋ ma hanaŋ hik thêlô liŋ, “Ôpêŋ ma anyô Galili e?” * Luk 3:1Pailat halaŋô nena Yisu halêm anêŋ Galili, êŋ ma hêv yani hi hadêŋ Helot ek malê nena yani hayabiŋ loŋ êŋ. Wak êŋ ma Helot hamô Jelusalem haviŋ.
Ma Helot hayê Yisu ba lamavi bêŋ anôŋ. Yani bôk halaŋô abô hathak Yisu ba lahaviŋ ênjê yani ma doŋtom mi aleba lêk hayê ma lahaviŋ Yisu indum lavôŋiŋ te ek yani ênjê. Ba intu Helot hanaŋ hik Yisu liŋ bêŋ anôŋ, ma doŋtom yani bônôŋ iyom. 10 Ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ takatu ba imiŋ loŋ êŋ enaŋ abô lôklokwaŋ ba ibi yani liŋkupik hathak abô lomaloma. 11 Êŋ ma Helot lôk anêŋ ŋê vovak ewa kiŋ anêŋ kwêv thalaleŋ daim te ma ik hathak Yisu ma enaŋ abôma ba emalik hathak yani. Vêm ma Helot hêv yani ba hi ek Pailat hathak loŋbô. 12 Bôk Helot lo Pailat êpôlik hathak i, ma doŋtom lêk ma thai ibitak ŋê môlô.
Pailat hanaŋ ba ik Yisu hathak a
(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:38–19:16)
13 Yôv ma Pailat halam ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê bêŋbêŋ lôk avômalô ba ethak doŋtom. 14 Ma hanaŋ, “Môlôwa anyô êntêk halêm hadêŋ ya ma môlô onaŋ nena anyô êntêk hanaŋ abôyaŋ hadêŋ avômalô ek thêlô nêndô Lom eyabiŋ thêlô. Ma môlô ômô ma yahanaŋ hik ôpêŋ liŋ hathak nôm takêŋ. Yôv ma môlô odaŋô. Miŋ yahapôm ôpêntêk anêŋ kambom takatu ba môlô onaŋ yani bêŋ hathak ami. 15 Ma Helot anêŋ auk aêŋ iyom ba intu hêv ôpêntêk halêm hadêŋ alalô hathak loŋbô. Odaŋô. Anyô êntêk miŋ hadum kambom te ek yanaŋ nena nijik yani vônô ami. 16-17 Aêŋ ba yambali yani ma yatak yani ba ni.”* Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Luk hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Kobom te hamô Jelusalem aêntêk, “Hanaŋ aêŋ ek malê nena waklavôŋ nôm bêŋ êŋ anêŋ sondabêŋ tomtom ma hêv anyô koladôŋ te vê ba hi hadêŋ i”.
18 Ma doŋtom avômalô sapêŋ elam kaêk lôklala aêntêk, “Nijik ôpêntu vônô ma netak Balabas ba êlêm êndêŋ yêlô.” 19 (Balabas ma ôpatu ba hik vovak hadêŋ gavman Lom hamô Jelusalem kapô ba hik anyô te vônô ba êdô yani hamô koladôŋ.)
20 Yôv ma Pailat hadum ek etak Yisu ba ni. Êŋ ma yani halam hadêŋ avômalô hathak loŋbô. 21 Ma doŋtom thêlô elam lôbôlôŋ aêntêk, “Nijik vônô esak a! Nijik vônô esak a!”
22 Yôv ma Pailat hanaŋ bôlôŋ te lô hadêŋ thêlô nena, “Eka? Yani hadum malê kambom? Ôdôŋ te miŋ hamô ek yaŋgik yani vônô ami. Aêŋ ba tem yambali yani ma yatak yani ba ni.”
23 Ma doŋtom thêlô lôklokwaŋ kambom ba elam kaêk nena Pailat injik Yisu esak a. Thêlôniŋ kaêk êŋ ma bêŋ anôŋ ba Pailat halaŋô. 24 Aêŋ ba Pailat hasopa thêlôniŋ abô 25 ba hatak Balabas hadêŋ thêlô ma hêv Yisu hadêŋ ŋê vovak hatôm iniŋ leŋiŋhaviŋ.
Ik Yisu hathak a
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)
26 Thêlô ewa Yisu ba i ma êpôm anyô Sailini te halôk loŋôndê ba anêŋ athêŋ nena Saimon. Yani halêm anêŋ loŋ buyaŋ ba hadum ek ni Jelusalem. Ma ŋê vovak evaloŋ yani ba êv Yisu anêŋ a ba hawa ba haveŋ Yisu yam.
27 Ma avômalô bêŋ anôŋ eveŋ Yisu yam, lôk avi doho elaŋ asêŋ malêŋ ba eveŋ yani yam. 28 Ma doŋtom Yisu hik i liliŋ ma hanaŋ hadêŋ thêlô aêntêk, “Môlô avi Jelusalem, miŋ nodaŋ ek ya ami. Mi, nodaŋ ek amda lôk nalumi. 29  * Luk 21:23Odaŋô, malaiŋ bêŋ tem êyô ma tem avômalô nenaŋ aêntêk, ‘Avi yamu atu ba avômena mi lôk miŋ bôk êv sum ami, thêlô nêmô mavi ek malê nena iniŋ avômena miŋ hatôm nêpôm vovaŋ ami.’ 30  * Hos 10:8; ALK 6:16Wak êŋ ma avômalô tem nenaŋ êndêŋ dumlolê nena, ‘Upu ba usivuŋ yêlô.’ ” 31 Ma Yisu hanaŋ abô loŋ kapô te aêntêk, “Lêk ma idum kambom hadêŋ alokwaŋ lôkmala ma tem nindum malê êndêŋ alokwaŋ kapok?”
32 Ma thêlô ewa anyô kambom ju haviŋ ek nijik vônô imbiŋ Yisu. 33 Thêlô i êyô loŋ te ba anêŋ athêŋ nena Leŋkadôk Lokwaŋ. Loŋ êŋ ma thêlô êthôkwêŋ Yisu lôk anyô kambom ju atu hathak a. Êthôkwêŋ yaŋ hamiŋ Yisu baŋ vianôŋ ma yaŋ hamiŋ baŋ vikeŋ. 34  * Sng 22:18; Ais 53:12Ma Yisu hanaŋ, “Wakamik, nêm thêlôniŋ kambom vê ek malê nena thêlô êthôŋ paliŋ ba idum.” Vêm ma ŋê vovak ibi valu ek nêgê nena opalêla intu tem neja anêŋ kwêv lo sôp.
35  * Sng 22:7-8Avômalô imiŋ ba êyê iyom. Ma ŋê bêŋbêŋ ibi yani liliŋ ba enaŋ, “Yani bôk hêv avômalô vi bulubiŋ. Yani ma Mesia, ôpatu ba Wapômbêŋ bôk hatak yôv ek nêm avômalô bulubiŋ, êŋ ma nêm yanida bulubiŋ.”
36  * Sng 69:21Ma ŋê vovak êyô haviŋ ba enaŋ abôma ma êv waiŋ maniŋ hadêŋ yani. 37 Ma enaŋ, “O ma avômalô Islael iniŋ kiŋ e? Êŋ ma nêm oda bulubiŋ.” 38 Ma eto abô te hamiŋ Yisu vuliŋ aêntêk,
AVÔMALÔ ISLAEL INIŊ KIŊ
39 Anyô kambom ju atu ba êthôkwêŋ haviŋ Yisu ma yaŋ hanaŋ abôma hadêŋ Yisu nena, “O ma Mesia e? Êŋ ma nêm oda bulubiŋ lôk yai imbiŋ.”
40 Ma doŋtom yaŋ halaŋô abô êŋ ma hathaŋ yaŋ êŋ ba hanaŋ, “Alalô tem nama ba miŋ hôkô ek Wapômbêŋ ami e? 41 Alai adum kambom bêŋ anôŋ ba intu êv vovaŋ hadêŋ alai, ma doŋtom ôpêntêk ma miŋ hadum kambom te ami.” 42 Êŋ ma hanaŋ, “Yisu, hôyô anêm loŋ lôkliŋyak ma lemimbi ya.”
43 Ma Yisu hanaŋ, “Yanaŋ avanôŋ êndêŋ o nena yaô ma tem ômô imbiŋ ya êmô malak leŋ.”
Yisu hama
(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)
44-45  * Hib 6:19-20; 10:19-20Habobo waklêvôŋ biŋ ma momaŋiniŋ hayô pik sapêŋ vôv ba hêk aleba hayô 3 kilok. Ma sôp bêŋ atu ba êthôkwêŋ hamiŋ unyak matheŋ kapô hapup hi luvi. 46 Ma Yisu halam kaêk lôklala nena, “Wakamik, oyabiŋ yadahôlôŋ.” Yani hanaŋ aêŋ ma auk habitak ba hi ma hama.
47 Anyô vovak laik hayê nôm êŋ ma yani habô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ ba hanaŋ, “Avanôŋ biŋ, ôpêntêk ma anyô thêthôŋ mavi.” 48 Ma avômalô takatu ba ethak doŋtom ba imiŋ ek êyê, thêlô êyê nôm êŋ ba kapôlôŋiŋ malaiŋ kambom ba ik biŋ daluk ba êvôi. 49 Ma doŋtom Yisu anêŋ avômalô sapêŋ lôk avi takatu ba eveŋ haviŋ yani hêk Galili ba êlêm imiŋ daim dokte ma êyê nôm takatu ba habitak.
Elav Yisu
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)
50-51 Josep ma anyô Alimatia te anêŋ Judia. Yani hayabiŋ waklavôŋ atu ba Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak tem êlêm pik. Yani ma anyô thêthôŋ mavi te ma Sanhedlin iniŋ anyô bêŋ te. Ma miŋ halôk hathak Sanhedlin iniŋ auk atu ba ik Yisu vônô ami. 52 Ba intu hi hadêŋ Pailat ma hanaŋ hik liŋ ek enja Yisu anêŋ kupik. 53 Êŋ ma hawa Yisu liŋkupik vê ma havuliv siŋ hathak sôp, ma hawa ba hi hadô hêk siô lukmuk atu ba ekolop valu ba abyaŋ ek nedav ŋê ŋama êndôk. Ma miŋ bôk êdô anyô ŋama la hêk ami.
54-55 Avi takatu ba esopa Yisu hêk Galili ba êlêm, ma esopa Josep ba i êyê valu abyaŋ atu ba êdô Yisu hêk. Wak êŋ ma waklavôŋ atu ba avômalô Islael nêpôpêk i ek nêgê Sabat. 56  * Kis 20:10; Lo 5:14Aêŋ ba avi takêŋ i iniŋ unyak ma êpôpêk nôm ôv mavi lôk nôm lêŋlêŋ. Sabat hayô ma ewa lovak hatôm balabuŋ hanaŋ.

*23:7: Luk 3:1

*23:16-17: Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Luk hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Kobom te hamô Jelusalem aêntêk, “Hanaŋ aêŋ ek malê nena waklavôŋ nôm bêŋ êŋ anêŋ sondabêŋ tomtom ma hêv anyô koladôŋ te vê ba hi hadêŋ i”.

*23:29: Luk 21:23

*23:30: Hos 10:8; ALK 6:16

*23:34: Sng 22:18; Ais 53:12

*23:35: Sng 22:7-8

*23:36: Sng 69:21

*23:44-45: Hib 6:19-20; 10:19-20

*23:56: Kis 20:10; Lo 5:14