3
Jon anyô hathik ŋaŋ hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô
(Mat 3:1-12; Mak 1:2-8; Jon 1:19-28)
Hadêŋ sondabêŋ laumiŋ ba labaheŋvi atu ba kiŋ Sisa Taibelias hayabiŋ Lom, ma Pontius Pailat hayabiŋ Judia, ma Helot hayabiŋ Galili, ma yaŋ molok Pilip hayabiŋ Itulia lo Takonitis, ma Lisanias hayabiŋ Abilene, ma Anas lo Kaiapas êmô hatôm anyô bêŋ êbôk da. Hadêŋ wak êŋ ma Sekalaia nakaduŋ Jon hamô loŋ thiliv, ma Wapômbêŋ hêv anêŋ abô hadêŋ yani. * Ap 13:24Êŋ ma Jon hi haveŋ loŋ takatu ba hamô habobo ŋaŋ Jolodaŋ ma hanaŋ ek avômalô nede kapôlôŋiŋ liliŋ ba nisik ŋaŋ ek Wapômbêŋ nêm iniŋ kambom vê. Hatôm plopet Aisaia bôk hato halôk anêŋ kapya nena,
“Kaêk te halam haveŋ loŋ thiliv nena,
‘Nôpôpêk loŋôndê ek Anyô Bêŋ êlêm,
ma nopesaŋ ba imbitak thêthôŋ ek yani.
Nusivuŋ kolosoŋ sapêŋ siŋ
ma node dumlolê sapêŋ pesa ba imbitak kalôŋ mavi.
Ma nopesaŋ loŋôndê lokbaŋ ba imbitak thêthôŋ,
ma loŋôndê kekela ma nopesaŋ ba imbitak thêthê mavi.
Ma avômalô pik sapêŋ tem nêgê Wapômbêŋ anêŋ kobom atu ba hêv avômalô bulubiŋ.’ ” Aisaia 40:3-5
* Mat 12:34; 23:33Avômalô bêŋ anôŋ i hadêŋ Jon ek isik thêlô ma hanaŋ hadêŋ i, “Môlô ma umya kambom anêŋ nali ba osoŋ nena tem yasik môlô ek nôsôv ênjêk Wapômbêŋ anêŋ lamaniŋ e? Mi anôŋ! * Jon 8:33,39Ma nundum kobom takatu ba injik thô nena lêk ole kapôlômim liliŋ. Ma miŋ lemimimbi auk takatu ba nonaŋ êndêŋ am nena, ‘Ablaham ma yêlôaniŋ bumalô. Ba intu yêlô ma avômalô thêthôŋ.’ Mi, yanaŋ êndêŋ môlô nena Wapômbêŋ hatôm enja valu takêntêk ba epesaŋ Ablaham anêŋ limi esak. * Mat 7:19Kisiŋ lêk hamô alokwaŋ ôdôŋ yôv ek alokwaŋ takatu ba miŋ hik anôŋ mavi ami ma tem nede lu ba nêmbôk esak atum.”
10 Ma avômalô nômbêŋ atu ba elaŋô anêŋ abô enaŋ hik yani liŋ, “Yêlô nandum malê?”
11 Ma Jon hanaŋ nena, “Anyô anêŋ kwêv ju hamô ma nêm yaŋ êndêŋ anyô yaŋ atu ba kwêv mi. Ma anêŋ nôm hamô ma nêm aêŋ iyom.”
12  * Luk 7:29Ma ŋê ewa takis doho êlêm ek Jon isik thêlô imbiŋ ba enaŋ hik yani liŋ nena, “Kêdôŋwaga, yêlô nandum malê?”
13 Ma Jon hanaŋ, “Môlô noja takis êtôm atu ba Lom iniŋ anyô bêŋ hanaŋ iyom ma miŋ noja vi oyaŋ ami.”
14 Ma ŋê vovak doho enaŋ hik yani liŋ haviŋ nena, “Ma yêlô nandum malê?”
Ma hanaŋ nena, “Miŋ o mathalaleŋ êndêŋ avômalô ek noja iniŋ valuseleŋ oyaŋ ami. Lôk miŋ osau ŋê idum abô ek onja anyô yaŋ anêŋ nômkama ami. Ma lemimimbi nena môlônim ku anêŋ vuli ma hatôm môlô.”
15 Avômalô Islael ethak êv maleŋiŋ ek Mesia nena tem êlêm. Ba êyê Jon hadum ku takêŋ ma esoŋ nena yani ma Mesia la. 16  * Ap 13:25Êŋ ma Jon hanaŋ hadêŋ i nena, “Yahathik môlô hathak ŋaŋ, ma doŋtom ôpatu ba tem embeŋ ya yam anêŋ lôklokwaŋ ma bomaŋ ek yenaŋ. Yani ma anyô lôk athêŋ bêŋ ma ya ma yaônalôk ba intu miŋ hatôm yapole anêŋ vakapô bokŋgôp anêŋ yak vê ami. Yani tem isik môlô esak Lovak Matheŋ lôk atum. 17 Yani tem isuv nôm anêŋ kupik vê ba êndô anôŋ êmô unyak kapô. Ma yavoyav takatu ba hamô piklêvôŋ ma isi ba êmbôk esak atum atu ba tem miŋ ema ami.” 18 Ma Jon hanaŋ abô bêŋ anôŋ haviŋ ek imbi avômalô leŋiŋ liŋ ba hathak kobom êŋ ma hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi bêŋ hadêŋ thêlô.
19  * Mat 14:3-4; Mak 6:17-18Vêm ma Jon hathaŋ Galili iniŋ Anyô Bêŋ Helot hathak anêŋ kambom takatu ba hadum ba hanaŋ te bêŋ nena, “Aisê ka howa mamuyaŋ molok yanavi Helodias hatôm vônim?” 20 Êŋ ma Helot hadum kambom yaŋ hathak loŋbô nena hatak Jon hamô koladôŋ.
Jon hathik Yisu
(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11; Jon 1:32-34)
21 Jon hathik avômalô bêŋ anôŋ halôk ŋaŋ aleba hathik Yisu haviŋ. Hathik vêm ma Yisu hamiŋ ba hateŋ mek ma leŋ hakyav. 22  * Jon 1:32Ma Lovak Matheŋ halôk ba halêm hatôm menak bôbô ba hayô hamô yani. Ma kaêk te halêm anêŋ leŋ ba hanaŋ nena, “O ma yenaŋ okna atu ba yaleŋhaviŋ videdauŋ. Ma yaleŋmavi anôŋ hathak o.”
23  * Luk 4:22; Jon 6:42Yisu hadum anêŋ ku môŋ haveŋ avômalô maleŋiŋ, ma anêŋ sondabêŋ ma habobo 30. Ma avômalô esoŋ nena yani ma Josep nakaduŋ.
Ma Josep ma Heli nakaduŋ.
24 Ma Heli ma Matat nakaduŋ.
Matat ma Livai nakaduŋ.
Livai ma Melki nakaduŋ.
Melki ma Janai nakaduŋ.
Janai ma Josep nakaduŋ.
25 Josep ma Matatias nakaduŋ.
Matatias ma Amos nakaduŋ.
Amos ma Nahum nakaduŋ.
Nahum ma Esli nakaduŋ.
Esli ma Nagai nakaduŋ.
26 Nagai ma Mat nakaduŋ.
Mat ma Matatias nakaduŋ.
Matatias ma Semen nakaduŋ.
Semen ma Josek nakaduŋ.
Josek ma Joda nakaduŋ.
27 Joda ma Joanan nakaduŋ.
Joanan ma Lesa nakaduŋ.
Lesa ma Selubabel nakaduŋ.
Selubabel ma Sealtiel nakaduŋ.
Sealtiel ma Neli nakaduŋ.
28 Neli ma Melki nakaduŋ.
Melki ma Adi nakaduŋ.
Adi ma Kosam nakaduŋ.
Kosam ma Elmadam nakaduŋ.
Elmadam ma El nakaduŋ.
29 El ma Josua nakaduŋ.
Josua ma Eliesel nakaduŋ.
Eliesel ma Jolim nakaduŋ.
Jolim ma Matat nakaduŋ.
Matat ma Livai nakaduŋ.
30 Livai ma Simeon nakaduŋ.
Simeon ma Juda nakaduŋ.
Juda ma Josep nakaduŋ.
Josep ma Jonam nakaduŋ.
Jonam ma Eliakim nakaduŋ.
31 Eliakim ma Melea nakaduŋ.
Melea ma Mena nakaduŋ.
Mena ma Matata nakaduŋ.
Matata ma Natan nakaduŋ.
Natan ma Devit nakaduŋ.
32  * Rut 4:17-22Devit ma Jesi nakaduŋ.
Jesi ma Obet nakaduŋ.
Obet ma Boas nakaduŋ.
Boas ma Salmon nakaduŋ.
Salmon ma Nason nakaduŋ.
33 Nason ma Aminadap nakaduŋ.
Aminadap ma Atmin nakaduŋ.
Atmin ma Alni nakaduŋ.
Alni ma Heslon nakaduŋ.
Heslon ma Peles nakaduŋ.
Peles ma Juda nakaduŋ.
34 Juda ma Jekop nakaduŋ.
Jekop ma Aisak nakaduŋ.
Aisak ma Ablaham nakaduŋ.
Ablaham ma Tela nakaduŋ.
Tela ma Naho nakaduŋ.
35 Naho ma Seluk nakaduŋ.
Seluk ma Leu nakaduŋ.
Leu ma Pelek nakaduŋ.
Pelek ma Ebel nakaduŋ.
Ebel ma Sela nakaduŋ.
36  * Stt 11:10-26Sela ma Kainan nakaduŋ.
Kainan ma Alpaksat nakaduŋ.
Alpaksat ma Sem nakaduŋ.
Sem ma Noa nakaduŋ.
Noa ma Lamek nakaduŋ.
37 Lamek ma Metusela nakaduŋ.
Metusela ma Inok nakaduŋ.
Inok ma Jalet nakaduŋ.
Jalet ma Mahalalel nakaduŋ.
Mahalalel ma Kenan nakaduŋ.
38  * Stt 4:25-26Kenan ma Inos nakaduŋ.
Inos ma Set nakaduŋ.
Set ma Adam nakaduŋ.
Adam ma Wapômbêŋ nakaduŋ.

*3:3: Ap 13:24

*3:7: Mat 12:34; 23:33

*3:8: Jon 8:33,39

*3:9: Mat 7:19

*3:12: Luk 7:29

*3:16: Ap 13:25

*3:19: Mat 14:3-4; Mak 6:17-18

*3:22: Jon 1:32

*3:23: Luk 4:22; Jon 6:42

*3:32: Rut 4:17-22

*3:36: Stt 11:10-26

*3:38: Stt 4:25-26