6
Avômalô Nasalet êpôlik hathak Yisu
(Mat 13:53-58; Luk 4:16-30)
Yisu hatak loŋ êŋ ma hi anêŋ malak ôdôŋ ma anêŋ ŋê ku i iviŋ. * Jon 7:15Sabat anêŋ Waklavôŋ hayô ba Yisu hi unyak yeŋ ma hadôŋ avômalô. Ma avômalô bêŋ anôŋ elaŋô anêŋ abô ba esoŋ ma enaŋ nena, “Ôpêntêk hawa abô lôk auk takêntêk anêŋ êsê ba intu hadum nômbithi hathak? Ôpêŋ ma anyô halav unyak e? Yani ma Malia nakaduŋ ma Jems lo Josep ma Judas lo Saimon thêlô iniŋ te bêŋ e? Ma anêŋ livi êmô loŋ êntêk haviŋ alalô e?” Thêlô enaŋ aêŋ, ma êpôlik hathak yani.
* Jon 4:44Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Plopet hawa athêŋ bêŋ hêk malak yaŋ. Ma doŋtom anêŋ malak ôdôŋ lôk anêŋ thalaleŋ ma anêŋ avômalô, ma hatôm anyô athêŋ mi.” Aêŋ ba Yisu miŋ hatôm idum nômbithi ênjêk loŋ êŋ ami, ma hatak baŋ hayô hêk anyô lôk lijiŋ tomtom iyom ba ibitak mavi. Ma Yisu hasoŋ kambom hathak thêlô miŋ êvhaviŋ yani ami.
Yisu hêv ŋê ku ba i
(Mat 10:5-15; Luk 9:1-6)
Ma Yisu hi lomalak nenanena ma hadôŋ avômalô. Ma halam anêŋ ŋê ku laumiŋ ba lahavuju ethak doŋtom ma habi i sam ba hêv juju ba i lôk hêv lôklokwaŋ hadêŋ thêlô ek nênêm ŋgôk lelaik vê.
* Luk 10:4-11Ma Yisu hanaŋ hadêŋ i nena, “Nobaloŋ unim kôm kwandiŋ iyom. Ma miŋ noja nômla doho imbiŋ ami. Polom lôk vak ma valu imiŋ unim vak damaŋ ami, dô. Ma uŋgwik vemim kapô bokŋgôp iyom, ma miŋ noja kwêv ju ami. 10 Ma ôyô unyak te, ma nômô unyak êŋ iyom endeba notak loŋ êŋ ba unu buyaŋ. 11  * Ap 13:51Ma loŋ takatu ba miŋ ewa môlô thô ami lôk êdô nedaŋô môlônim abô, ma waklavôŋ otak loŋ êŋ, ma uŋgwik voŋgovaŋ takatu ba hamô vemim kapô vê êndôk thêlô maleŋiŋ ek injik iniŋ kambom thô.”
12 Êŋ ma Yisu anêŋ ŋê ku i lomalak ma enaŋ ek avômalô nede kapôlôŋiŋ liliŋ. 13  * Jem 5:14Thêlô êv ŋgôk bêŋ anôŋ vê lôk etak nôm lêŋlêŋ hayô hamô avômalô lôk lijiŋ bêŋ anôŋ leŋiŋkadôk ba idum i ibitak mavi.
Helot lahabi nena Yisu ma Jon anyô hathik ŋaŋ
(Mat 14:1-12; Luk 3:19-20; 9:7-9)
14  * Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19-20Kiŋ Helot Antipas halaŋô abô hathak Yisu ek malê nena avômalô sapêŋ bôk eyala yani katô. Doho enaŋ, “Jon anyô hathik ŋaŋ haviyô hathak loŋbô ba intu hawa lôklokwaŋ ba hadum nômbithi takêŋ.”
15 Ma vi enaŋ, “Yani ma Elia.”
Ma vi enaŋ, “Yani ma plopet te hatôm plopet tak sêbôk doho.”
16 Ma doŋtom Helot halaŋô abô takêŋ ma hanaŋ nena, “Jon, ôpatu ba bôk yahadabêŋ laselo kisi, lêk haviyô hathak loŋbô!”
17-18  * Wkp 18:16Sêbôk ma Helot hawa yaŋ Pilip anêŋ avi Helodias vani. Ba Jon hanaŋ hadêŋ Helot nena, “Lêk howa mamuyaŋ yanavi vani ba intu hubuliŋ abô balabuŋ.” Êŋ ma Helot hêv abô ek nebaloŋ Jon. Ma evaloŋ yani ba ekak loŋ ma êdô hamô koladôŋ. 19 Ma Helodias havaloŋ anêŋ lamaniŋ hathak Jon loŋ ba lahaviŋ nijik yani vônô, ma doŋtom miŋ hatôm ami, 20 ek malê nena Helot hakô ek Jon. Yani hayala nena Jon ma anyô matheŋ lôk anyô thêthôŋ. Aêŋ ba hayabiŋ Jon mavi. Ma hathak halaŋô Jon anêŋ abô ba lahiki kambom, ma doŋtom lahaviŋ bêŋ anôŋ ek endaŋô anêŋ abô.
21 Haveŋ yam ma Helodias hapôm loŋôndê te. Helot haŋgabôm nôm bêŋ ek lahabi anêŋ waklavôŋ talêbô hawa yani. Ba halam anêŋ ŋê bêŋbêŋ takatu ba ethak êv yani sa lôk ŋê vovak laik môŋ ma ŋê bêŋbêŋ anêŋ Galili. 22 Thêlô eyaŋ nôm êmô ma Helodias nalavi hayô haloyeŋ ba hadum Helot lôk anêŋ ŋê bêŋbêŋ sapêŋ maleŋiŋ mavi.
Êŋ ma kiŋ hanaŋ hadêŋ avena êŋ, “Lemhaviŋ malê ba honaŋ ma tem yanêm êndêŋ o.” 23 Ma havak abô haviŋ yani nena, “Yanaŋ avanôŋ biŋ dake nena honaŋ hik ya liŋ hathak nômlate ek yanêm êndêŋ o, êŋ ma tem yanêm iyom. Ma honaŋ hadêŋ ya ek yambak yenaŋ pik lôk nômkama sapêŋ vose êndôk malêvôŋ ba yanêm vi êndêŋ o, êŋ ma hatôm.”
24 Êŋ ma avena êŋ hi hanaŋ hik talêbô liŋ, “Yanaŋ aisê?”
Ma talêbô hanaŋ, “Onaŋ nena, ‘Yaleŋhaviŋ Jon anyô hathik ŋaŋ wakadôk.’ ”
25 Ma avena êŋ havôhi lêvôkê ma hanaŋ hadêŋ kiŋ nena, “Yaleŋhaviŋ êntêk iyom ma otak Jon anyô hathik ŋaŋ wakadôk êndôk belev te ba nêm êndêŋ ya.”
26 Ma kiŋ halaŋô ma lamalaiŋ bêŋ, ma doŋtom bôk havak abô halôk ŋê bêŋbêŋ maleŋiŋ yôv. Ba intu hadô enaŋ nena mi. 27 Aêŋ ba hêv ôpatu ba hathak hik anyô vônô ba hi ek enja Jon wakadôk ba êlêm. Anyô êŋ hi koladôŋ ma hadabêŋ Jon laselo kisi. 28 Ma hatak halôk belev te, ma hawa ba hi hêv hadêŋ avi muk atu. Ma avi êŋ hawa ba hi hêv hadêŋ talêbô. 29 Ma Jon anêŋ ŋê ku elaŋô abô êŋ, ma êlêm ewa anêŋ liŋkupik ba i elav halôk siô valu abyaŋ.
Yisu havakôŋ avômalô hatôm 5,000
(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13)
30  * Luk 10:17Aposel itup êyô ek Yisu hathak loŋbô ma enaŋ hathak nôm takatu ba thêlô idum lo êdôŋ. 31 Ma avômalô bêŋ anôŋ i ba êlêm ba Yisu lôk anêŋ ŋê ku miŋ hatôm nejaŋ nôm ami. Ba intu hanaŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku nena, “Nôlêm ek alôana loŋ thiliv bute ek naja lovak.”
32 Aêŋ ba thêlôda iyom ethak yeŋ te ba i loŋ thiliv bute. 33 Ma doŋtom avômalô bêŋ anôŋ êyê thêlô ma eyala loŋ atu ba thêlô tem ini. Ba intu avômalô anêŋ lomalak lomalak elaŋviŋ ba êyô loŋ êŋ êmôŋ vêm ka Yisu lôk anêŋ ŋê ku êyô eveŋ yam. 34  * Nam 27:17; Mat 9:36Ma Yisu hathak liŋ ma hayê avômalô bêŋ anôŋ lêk êmô hatôm boksipsip takatu ba alaŋsi mi, ba intu lahiki hathak thêlô. Ma hadôŋ thêlô hathak nômkama bêŋ anôŋ.
35  * Mak 8:1-9Yaŋsiŋ hayô ma anêŋ ŋê ku i hadêŋ yani ma enaŋ, “Lêk yaŋsiŋ ma alalô amô loŋ thiliv. 36 Ba intu otak avômalô takêntêk ek ini malak lôk loŋ takatu ba hamô habobo ek nênêm iniŋ nôm vuli ek nejaŋ.”
37 Ma doŋtom Yisu hanaŋ nena, “Mi, môlôda nobakôŋ i.”
Êŋ ma thêlô enaŋ viyaŋ, “Ai, avômalô nômbêŋ anôŋ ba intu napôm valu êtôm ku ayôŋ baheŋvi ba lahavulô anêŋ vuli ek nanêm nôm vuli esak e?”
38 Ma Yisu hanaŋ hik thêlô liŋ, “Môlônim polom vithê? Ôŋgô am.”
Ma i êyê ma enaŋ nena, “Polom baheŋvi ma alim ju.”
39 Êŋ ma Yisu hanaŋ ek anêŋ ŋê ku nenaŋ êndêŋ avômalô ek nimbi i sam ni lodôŋlodôŋ nenanena ba nêndôk nêmô kamuŋ mavi atu. 40 Ma thêlô ibi i sam hi lodôŋlodôŋ ba vi ma hatôm 100 êmô dôm te ma ôdôŋ yaŋ ma hatôm 50 êmô lodôŋlodôŋ aêŋ. 41 Ma Yisu hawa polom baheŋvi lôk alim ju atu. Ma hêv ma hathak leŋ ma hêv mek. Vêm ma haya polom êŋ ma hêv hadêŋ anêŋ ŋê ku ek nimbi sam êndêŋ avômalô takatu ba êmô. Ma hadum aêŋ hathak alim ju atu haviŋ. 42 Ma avômalô sapêŋ eyaŋ ba leŋiŋviyak. 43 Ma polom lôk alim wata vi atu ba hamô ma ŋê ku isup halôk vak sam laumiŋ ba lahavuju. 44 Ma anyô takatu ba eyaŋ nôm êŋ ma hatôm 5,000.
Yisu haveŋ kasukthôm anêŋ dômlê
(Mat 14:22-33; Jon 6:16-21)
45 Vêm ma Yisu hanaŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku nena nesak yeŋ ba nêmôŋ ba ini Betsaida. Ma yanida hamô ek nêm avômalô ba ini am. 46  * Luk 5:16Yani hêv avômalô ba i, êŋ ma yani hathak dum te ba hi ek eteŋ mek.
47 Hale vônô ma yeŋ atu lôk anêŋ ŋê ku êmô kasukthôm malêvôŋ biŋ ma Yisu da intu hamô liŋdaŋ denaŋ. 48 Ma hayê lovak hayuv anêŋ ŋê ku lôk yeŋ ba hamô yeŋ loŋ hale hi. Ma thêlô lôklokwaŋ ek ivusiŋ yeŋ. Habobo tem eyaŋ ma Yisu haveŋ kasuk anêŋ dômlê ba hi hadêŋ thêlô. Yani hadum ek nêm thêlô liliŋ, 49-50  * Luk 24:37ma doŋtom anêŋ ŋê ku êyê yani haveŋ kasuk anêŋ dômlê ba esoŋ nena anyôla dahô. Thêlô sapêŋ êyê yani ba êkô kambom ba elaŋ boloba.
Ma ketheŋ oyaŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Môlô miŋ nôkô ami ma nômô yaô! Ya êntêk!” 51  * Mak 4:39Ma yani hathak yeŋ haviŋ thêlô ma lovak bêŋ êŋ hama. Ma thêlô esoŋ kambom ba leŋiŋhabi mayaliv. 52 Ek malê nena iniŋ auk ma thekthek denaŋ ba miŋ eyala polom atu ba Yisu haŋgôli anêŋ ôdôŋ ami.
Yisu hadum avômalô lôk lijiŋ mavi hêk Genesalet
(Mat 14:34-36; Jon 6:22-25)
53 Thêlô ethak liŋdaŋ vi tuvulu anêŋ Genesalet ma êthô yeŋ hamô. 54 Etak yeŋ ba êlôk biŋ ma avômalô êyê Yisu ba eyala yani ketheŋ. 55 Ba intu elaŋviŋ eveŋ loŋ sapêŋ ba ewa ŋê lôk lijiŋ halôk yêm ba i loŋ atu ba elaŋô nena Yisu tem êmô. 56 Loŋ nômbêŋ atu ba yani hi, malak yaônena lôk malak bêŋbêŋ, ma avômalô ewa ŋê lôk lijiŋ ba i êdô i hêk loŋ ethak doŋtom halôk. Ma eteŋ yani ek nêsôm anêŋ kwêv daim anêŋ daŋ iyom. Ma sapêŋ atu ba êsôm ma ibitak mavi.

*6:2: Jon 7:15

*6:4: Jon 4:44

*6:8: Luk 10:4-11

*6:11: Ap 13:51

*6:13: Jem 5:14

*6:14: Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19-20

*6:17-18: Wkp 18:16

*6:30: Luk 10:17

*6:34: Nam 27:17; Mat 9:36

*6:35: Mak 8:1-9

*6:46: Luk 5:16

*6:49-50: Luk 24:37

*6:51: Mak 4:39