5
Yisu hêv ku lukmuk hadêŋ Saimon
(Mat 4:18-22; Mak 1:16-20; Jon 1:35-42)
* Mat 13:1-2; Mak 3:9-10Wak te ma Yisu hamiŋ kasukthôm Genesalet* Genesalet ma kasukthôm Galili anêŋ athêŋ yaŋ. anêŋ daŋ ma avômalô bêŋ anôŋ imiŋ ba elaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô ba ililiŋ yani siŋ hawê haveŋ. Ma hayê ŋê ik alim etak iniŋ yeŋ luvi hamô liŋdaŋ ma i ithik iniŋ yakseŋ. Êŋ ma hi hathak yeŋ êŋ yaŋ, yeŋ êŋ ma Saimon anêŋ. Ba intu hanaŋ hadêŋ Saimon nena, “Ôlêm ususuniŋ yeŋ dokte ni tovola kasuk.” Ma halôk hamô ma hadôŋ avômalô.
Yani hadôŋ avômalô yôv ma hanaŋ hadêŋ Saimon nena, “Onja yeŋ ba nu kasuk malêvôŋ ma otak yakseŋ êndôk kasuk ek ômbôv alim.”
* Jon 21:3-8Ma Saimon hanaŋ, “Anyô bêŋ, bôkam bôlôvôŋ daim ma yêlô atak yakseŋ halôk kasuk aleba miŋ avôv alim te ami ma mi anôŋ. Ma doŋtom lêk honaŋ ba intu tem yêlô natak yakseŋ êndôk kasuk.”
Thêlô idum aêŋ ma êvôv alim bêŋ anôŋ ba yakseŋ hadum ek itip. Êŋ ma ik kaiyav hadêŋ yeŋ yaŋ atu ba thêlô idum ku êvôv alim haviŋ i nena nêlêm ek nênêm thêlô sa. Êŋ ma êlêm ba etak alim halôk yeŋ luvi ba hayô siŋ ba hadum ek êmô yeŋ luvi sesoŋ.
8-9 Saimon Pita lôk ŋê takatu ba êmô haviŋ yani êyê alim nômbêŋ atu ba êvôv ma esoŋ kambom. Êŋ ma Saimon halek vadôŋ lêlô hamô Yisu va luvi ma hanaŋ nena, “Anyô Bêŋ, otak ya ba nu. Ya anyô yahadum kambom.” 10 Ma Sebedi anêŋ nakaduŋ Jems lo Jon atu ba thêlô idum ku êvôv alim haviŋ i êyê nôm êŋ ba esoŋ kambom haviŋ.
Ma Yisu hanaŋ hadêŋ Saimon, “Miŋ ôkô ami. Vêm ka tem ômbôv anyô êtôm lêk hôvôv alim.” 11  * Mat 19:27Êŋ ma ewa yeŋ ba i ethak liŋdaŋ. Ma etak iniŋ nômkama sapêŋ hamô ma i esopa Yisu.
Yisu hadum anyô lepla te mavi
(Mat 8:1-4; Mak 1:40-45)
12 Wak te ma Yisu hamô malak lôŋ te ma anyô palê lepla hatêtô liŋkupik te halêm. Hayê Yisu ma halek vadôŋ lêlô ba hakôm halôk pik. Ma hanaŋ, “Anyô Bêŋ, lemhaviŋ ma hatôm opesaŋ ya ek yenaŋ kupik imbitak thêthê mavi.”
13 Êŋ ma Yisu hasôm ôpêŋ ma hanaŋ, “Yaleŋhaviŋ. Umbitak mabuŋ mavi.” Ma ketheŋ oyaŋ ma palê lepla hatak ôpêŋ ma ôpêŋ habitak liŋsiŋ anôŋ.
14  * Wkp 14:1-32Ma Yisu hanaŋ hadêŋ ôpêŋ nena, “Miŋ onaŋ nôm êntêk bêŋ ami. Ma nu nuŋgwik o thô êndêŋ anyô habôk da lôk nêm da êndêŋ Wapômbêŋ hatôm Mose bôk hanaŋ yôv. Ma ŋê êbôk da tem nenaŋ êndêŋ avômalô sapêŋ nena lêk o mabuŋ mavi.”
15 Ma doŋtom abô hathak Yisu hi mayaliv. Ba intu avômalô bêŋ anôŋ êlêm ek nedaŋô anêŋ abô lôk indum iniŋ lijiŋ mavi. 16 Ma doŋtom wak bêŋ anôŋ ma Yisu hatak avômalô hamô ma hi loŋ thiliv ek eteŋ mek.
Yisu hadum anyô havuviŋ te mavi
(Mat 9:1-8; Mak 2:1-12)
17 Wak te ma Yisu hadôŋ avômalô. Ma ŋê Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ êlêm anêŋ Jelusalem lôk malak takatu ba hamô Galili lôk Judia kapô. Ma Anyô Bêŋ anêŋ lôklokwaŋ hamô haviŋ Yisu ek indum avômalô lôk lijiŋ nimbitak mavi. 18 Ma anyô doho etak anyô havuviŋ te halôk hêk yêm ba ewa ba êyô. Thêlô idum ek neja yani ba ini unyak kapô ek netak ênjêk ebobo Yisu. 19 Ma doŋtom avômalô bêŋ anôŋ ba loŋ putup ba miŋ hatôm neja yani ba ini unyak kapô ami. Êŋ ma ethak unyak vôv ma êŋgô unyak vôv abyaŋ ba êlêlô ôpatu halôk avômalô malêvôŋ aleba hayô Yisu thohavloma.
20  * Ais 43:25; Luk 7:48Yisu hayê thêlôniŋ êvhaviŋ ma hanaŋ hadêŋ anyô havuviŋ atu nena, “Aiyaŋ, lêk yahêv anêm kambom sapêŋ vê.”
21 Ma Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ elaŋô abô êŋ ma leŋiŋhabi nena, “Ôpêntêk ma opalê ba hasoŋ nena yani ma Wapômbêŋ e? Anyô late miŋ hatôm nêm kambom vê ami ma Wapômbêŋ iyom.”
22 Yisu hayala thêlôniŋ auk ba hanaŋ nena, “Aisê ka môlô lemimhikam hathak abô êntêk? 23 Abô alê intu vumvum ek yanaŋ: ‘Lêk yahêv anêm kambom sapêŋ vê’ mena ‘Umbiyô ombeŋ.’ 24  * Jon 5:8Aêŋ ba tem yaŋgik Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu thô êndêŋ môlô nena anêŋ athêŋ ma bêŋ ba hatôm nêm kambom vê.” Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ anyô havuviŋ atu aêntêk, “Yanaŋ êndêŋ o nena umbiyô umiŋ ma onja anêm yêm ba nu anêm unyak.” 25 Ketheŋ oyaŋ ma ôpêŋ haviyô hamiŋ avômalô malêvôŋ ma hawa anêŋ yêm. Ma hi anêŋ unyak ba habô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ. 26 Ma avômalô sapêŋ esoŋ kambom ba êbô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ haviŋ. Ma êkô ba enaŋ nena, “Lêk êntêk ma alalô ayê nômbithi anôŋ te.”
Yisu halam Livai
(Mat 9:9-13; Mak 2:13-17)
27 Vêm ma Yisu hi hayê anyô hawa takis te ba anêŋ athêŋ nena Livai ba hamô unyak ewa takis. Ma hanaŋ hadêŋ ôpêŋ nena, “Ôlêm osopa ya.” 28 Êŋ ma Livai haviyô ba hatak nômkama sapêŋ hamô ma hi hasopa yani.
29 Ma Livai hi haŋgabôm nôm bêŋ hamô anêŋ malak ek Yisu enjaŋ. Ma ŋê ewa takis bêŋ anôŋ lôk avômalô vi eyaŋ nôm haviŋ thai. 30  * Luk 15:1-2Ma Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ doho atu ba êmô Palisi kapô êyê ba enaŋ abô diŋdiŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku nena, “Môlô oaŋ ba unum haviŋ ŋê takis lôk ŋê idum kambom eka?”
31 Êŋ ma Yisu hanaŋ nena, “Ŋê lôk lijiŋ iyom intu ethak i êyê dokta. Ma ŋê lijiŋ mi ma mi. 32 Ma aêŋ iyom yahalêm ek yandam ŋê takatu ba idum kambom ek nede kapôlôŋiŋ liliŋ. Ma miŋ yahalêm ek yandam ŋê thêthôŋ ami.”
Enaŋ hik Yisu liŋ hathak kobom evak balabuŋ ek nôm
(Mat 9:14-17; Mak 2:18-22)
33 Ma thêlô enaŋ hadêŋ Yisu aêntêk, “Wak bêŋ anôŋ ma Jon anêŋ ŋê ku evak balabuŋ ek nôm ek leŋiŋhabi Wapômbêŋ, ma Palisi iniŋ ŋê ku idum aêŋ iyom. Ma aisê ka anêm ŋê ku eyaŋ nôm wak nômbêŋ intu sapêŋ?”
34  * Jon 3:29Ma Yisu hanaŋ nena, “Anyô te hawa avi lukmuk, êŋ ma anêŋ anyô môlô eyaŋ nôm lôk leŋiŋmavi. Ma miŋ hatôm nembak balabuŋ ek nôm ami. 35 Ma doŋtom haveŋ yam ba ewa yani vê hêk thêlô, êŋ ma anêŋ ŋê môlô tem nembak balabuŋ ek nôm.”
36 Ma Yisu hanaŋ abô loŋ kapô te aêntêk, “Anyô te miŋ hatôm edabêŋ sôp lukmuk ek indu sôp bô anêŋ abyaŋ siŋ esak ami. Hadum aêŋ ma habuliŋ sôp lukmuk lôk sôp bô iniŋ lêlêyaŋ haviŋ.
37 “Ma môlô othak ôkê waiŋ lukmuk halôk kolopak epesaŋ hathak bok kupik bô e? Mi! Waiŋ lukmuk êŋ tem imbuliŋ bok kupik bô atu ba bôk thekthek ba tem ipup ba waiŋ eŋgasô ni. 38 Ba intu othak ôkê waiŋ lukmuk halôk bok kupik lukmuk atu ba belap ek isiŋ mavi ma miŋ ipup ami lôk waiŋ miŋ eŋgasô ni ami.
39 “Ma doŋtom ŋê takatu ba inum waiŋ bô yôv ma ethak êpôlik ek waiŋ lukmuk. Ba enaŋ, ‘Waiŋ bô ma vasiŋ mavi ek waiŋ lukmuk.’ ”

*5:1: Mat 13:1-2; Mak 3:9-10

*5:1: Genesalet ma kasukthôm Galili anêŋ athêŋ yaŋ.

*5:5: Jon 21:3-8

*5:11: Mat 19:27

*5:14: Wkp 14:1-32

*5:20: Ais 43:25; Luk 7:48

*5:24: Jon 5:8

*5:30: Luk 15:1-2

*5:34: Jon 3:29