5
Anyô lijiŋ Betesda te
Vêm ma Yisu hi daku Jelusalem ek ênjê avômalô Islael iniŋ waklavôŋ te. Kasuk te hêk Jelusalem ba avômalô Islael elam nena Betesda. Kasuk êŋ hêk habobo Jelusalem anêŋ badêŋ abôlêk atu ba elam nena Sipsip iniŋ Unyak Abôlêk. Ba kapo daŋ êyô êmô baheŋvi hêk loŋ êŋ. 3-4 Ma ŋê lôk lijiŋ hatôm ŋê maleŋiŋ pusip lôk ŋê veŋiŋ kambom ma ŋê ivuviŋ ethak êk kapo daŋ takêŋ.* Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Jon hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Ŋê lijiŋ takatu ba êk balê ek eyabiŋ Anyô Bêŋ anêŋ aŋela te halôk ba hadum kasuk êŋ liŋaliŋ. Ma ôpatu ba halôk kasuk kapô hamôŋ tem imbitak mavi. Ma anyô te hawa lijiŋ havuviŋ ba hêk kapo daŋ êŋ te hatôm sondabêŋ 38. Yisu hayê ôpêŋ ma hayala nena lijiŋ bôk hamô bô ba hanaŋ hik yani liŋ, “Lemhaviŋ umbitak mavi e?”
Ma ôpêŋ hanaŋ viyaŋ, “Anyô bêŋ, kasuk hathak liŋaliŋ ma anyôla miŋ hamô ek nêm ya sa ami. Yahadum ek yandôk êmôŋ ma doŋtom anyô vi êlôk êmôŋ ek ya.”
* Mat 9:6Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ yani, “Umbiyô umiŋ! Ma onja anêm yêm ba nu!” Ketheŋ oyaŋ ma yani habitak mavi ba hawa anêŋ yêm ba hi.
Wak êŋ ma Sabat. 10  * Neh 13:19; Jer 17:21Ba intu Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ enaŋ hadêŋ anyô havuviŋ atu ba lêk habitak mavi nena, “Lêk ma Sabat! Abô balabuŋ hatip ek miŋ onja yêm ba ombeŋ ami.”
11 Ma ôpêŋ hanaŋ viyaŋ, “Ôpatu ba hadum ya mavi hanaŋ nena, ‘Onja anêm yêm ba nu.’ ”
12 Ma thêlô enaŋ hik yani liŋ, “Opalê intu hanaŋ nena onja anêm yêm ba nu?”
13 Avômalô bêŋ anôŋ êmô loŋ êŋ ba Yisu hêv i vê menaŋna ba hi. Ba intu ôpêŋ hathôŋ nena opalê.
14 Yôv ma Yisu habitak hayô unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ ma hayê ôpêŋ hamô ma hanaŋ, “Ondaŋô. O lêk mavi hathak loŋbô ba otak anêm kambom. Yakô malaiŋ bêŋ yaŋ tem êpôm o.” 15 Êŋ ma ôpêŋ hi hanaŋ hadêŋ Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ, “Yisu ma ôpatu ba hadum ya mavi.”
16 Yisu hadum nôm takêŋ hadêŋ Sabat. Ba intu Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ ethaŋ yani. 17 Ma Yisu hanaŋ, “Wakamik hathak hadum ku wak nômbêŋ intu sapêŋ ba hadum ku takêŋ denaŋ. Ba intu ya tem yandum ku aêŋ iyom.” 18  * Mat 26:4; Jon 7:1; 10:30Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ elaŋô abô êŋ ma êyê nena Yisu lêk habuliŋ abô balabuŋ hathak Sabat ba hadum ku. Ma halam Wapômbêŋ nena Lambô ma yanida hadum i hatôm Wapômbêŋ. Ba intu leŋiŋmaniŋ kambom ba êbôlêm auk ek nijik yani vônô.
Yisu ma Wapômbêŋ Nakaduŋ
19  * Jon 5:30Ma Yisu hanaŋ hadêŋ ŋê bêŋbêŋ, “Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ môlô. Ya ma Nakaduŋ. Ma malê atu ba Lambô hadum ma tem Nakaduŋ indum aêŋ iyom. Ya miŋ hatôm yandum nômlate êtôm yenaŋ auk ami. Aêŋ ba nômkama sapêŋ atu ba yahayê Wakamik hadum ma tem yasopa. 20 Wakamik lahaviŋ ya anêŋ Nakaduŋ ba hik nômkama takatu ba yani hadum thô hadêŋ ya. Aêŋ ba Nakaduŋ hatôm indum nôm takatu ba Lambô hadum. Ma tem injik ku mavi bêŋ anôŋ thô êndêŋ Nakaduŋ ba indum môlô nosoŋ kambom ek ku yaŋ sêbôk. 21 Wakamik hathak hik ŋê ŋama liŋ ba hêv lôkmala hadêŋ i. Ma aêŋ iyom ma ya Nakaduŋ tem yanêm lôkmala êndêŋ avômalô êtôm yada yaleŋhaviŋ. 22  * Jon 5:27; Ap 10:42Ma wakamik hatak ku nedaŋô avômalô iniŋ abô halôk yabaheŋ. Ma yanida miŋ hadum ku êŋ ami. Aêŋ ba lôkmala atu ba Wakamik hêv ma tem yanêm aêŋ iyom 23  * Plp 2:10-11; 1Jon 2:23ek avômalô takatu ba elovak Nakaduŋ vibiŋ intu elovak Lambô aêŋ iyom. Ma ŋê takatu ba êpôlik ek ya intu êpôlik ek Wakamik atu ba hêv ya ba yahalêm.
24  * Jon 3:15-18 “Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ môlô. Ôpatu ba halaŋô yenaŋ abô ba hêvhaviŋ Wakamik atu ba hêv ya ba yahalêm ma lêk hawa lôkmala atu ba tem êmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ yôv. Ma Wapômbêŋ tem miŋ indum abô ek yani ba ema ami. Yani bôk hatak ŋama yôv ba lêk hamô lôkmala anôŋ. 25 Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ môlô. Avômalô ŋama tem nedaŋô ya Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ anêŋ abô. Ma avômalô takatu ba esopa ma tem nêmô lôkmala. Wak te ma nôm takêŋ tem imbitak. Ma wak êŋ lêk hayô yôv.
26 “Wakamik ida hamô lôkmala ba hadum ba ya Nakaduŋ yahamô lôkmala aêŋ iyom. Ba intu hatôm yanêm lôkmala êŋ êndêŋ avômalô. 27 Ma ya ma Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu. Aêŋ ba hatak ya ek yandum ku yandaŋô avômalô iniŋ abô.
28 “Môlô miŋ nosoŋ esak yenaŋ abô êntêk ami. Wak te am ka tem ŋê ŋama nedaŋô ya Nakaduŋ yaleŋselo 29  * Dan 12:2; Mat 16:27; Ap 24:15ba nimbiyô esak loŋbô. Ma thêlô takatu ba bôk idum mavi ma tem nêmô lôkmala. Ma vi atu ba bôk idum kambom ma tem nêpôm abô ba nema. 30  * Jon 5:19; 6:38Yada miŋ hatôm yandum nômlate êtôm yada yenaŋ auk ami. Yahasopa Wakamik anêŋ auk atu ek yandaŋô avômalô iniŋ abô ek yanêm lôkmala mena ŋama êndêŋ i la. Yahasopa Wakamik anêŋ lahaviŋ, ôpatu ba hêv ya ba yahalêm. Ma yada miŋ yahasopa yenaŋ yaleŋhaviŋ ami. Ba intu yenaŋ abô yahadum ma thêthôŋ.
Anyô vi evatho Yisu anêŋ abô loŋ
31 “Yahavatho yenaŋ abô loŋ êŋ ma tem miŋ avômalô nênêmimbiŋ ya ami. 32 Ma doŋtom anyô yaŋ bôk havatho yenaŋ abô loŋ yôv. Ma yahayala nena anêŋ abô atu ba hanaŋ hathak ya ma avanôŋ.
33 “Sêbôk ma môlô onaŋ hik Jon liŋ hathak ya ba yani bôk hanaŋ abô avanôŋ. 34 Ma anyô pik te hatôm embatho yenaŋ abô loŋ e? Yahanaŋ hathak Jon anêŋ abô êŋ ek môlô noja bulubiŋ. 35 Jon ma hatôm atum lam atu ba êtôm ba hêv deda. Ma môlô othak ôlêlêk am hathak anêŋ deda êŋ sawa bidoŋ iyom.
36  * Jon 3:2; 14:11 “Ma doŋtom yahadum ku takatu ba Wakamik hêv hadêŋ ya ba intu hik thô nena Wakamik hêv ya ba yahalêm. Ba ku êŋ ma hamôŋ ek Jon anêŋ abô. 37-38  * Mat 3:17; Jon 5:32; 8:18Wakamik atu ba hêv ya ba yahalêm intu hik ya thô. Ma môlô miŋ ôêvhaviŋ ya ami. Aêŋ ba môlô miŋ bôk olaŋô Wakamik laselo lôk ôyê yani thohavloma ami ma anêŋ abô miŋ hêk haviŋ môlô ami aêŋ iyom. 39  * Luk 24:27Môlô othak utitiŋ Wapômbêŋ anêŋ kapya ba osoŋ nena tem nêm lôkmala atu ba nêmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ êndêŋ môlô. Abô êŋ ma hik ya thô, 40 ma doŋtom môlô ôdô nosopa ya ek noja lôkmala anôŋ êŋ.
41 “Ya miŋ yahanaŋ abô êŋ ek avômalô nebam ya ami. 42 Ma doŋtom yahayala môlô! Môlô miŋ lemimhaviŋ Wapômbêŋ ami. 43 Wakamik hêv ya ba yahalêm ek yanaŋ anêŋ abô bêŋ. Ma môlô ôpôlik hathak ya. Ma doŋtom anyô te halêm ba hanaŋ yanida anêŋ abô, êŋ ma môlô othak owa yani thô! 44 Môlô othak ôêv athêŋ lôkmaŋgiŋ hadêŋ ôpatu ba lahaviŋ môlô. Ma doŋtom miŋ môlô malemkilik hathak Wapômbêŋ doŋtom atu anêŋ lamavi ami. Êŋ ma tem nônêmimbiŋ aisê?
45 “Môlô othak ôêv malem hadêŋ Mose. Ma doŋtom tem enaŋ môlô bêŋ. Ba intu miŋ môlô lemimimbi nena tem yanaŋ môlô bêŋ imiŋ Wakamik ma ami. Mi anôŋ! 46  * Ap 3:22Mose bôk hato abô hathak ya yôv. Aêŋ ba môlô ôêvhaviŋ Mose anêŋ abô, êŋ ma tem nônêmimbiŋ ya imbiŋ. 47 Ma doŋtom môlô miŋ ôêvhaviŋ abô atu ba yani hato ami. Ba intu môlô miŋ ôêvhaviŋ yenaŋ abô haviŋ ami.”

*5:3-4: Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Jon hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Ŋê lijiŋ takatu ba êk balê ek eyabiŋ Anyô Bêŋ anêŋ aŋela te halôk ba hadum kasuk êŋ liŋaliŋ. Ma ôpatu ba halôk kasuk kapô hamôŋ tem imbitak mavi.

*5:8: Mat 9:6

*5:10: Neh 13:19; Jer 17:21

*5:18: Mat 26:4; Jon 7:1; 10:30

*5:19: Jon 5:30

*5:22: Jon 5:27; Ap 10:42

*5:23: Plp 2:10-11; 1Jon 2:23

*5:24: Jon 3:15-18

*5:29: Dan 12:2; Mat 16:27; Ap 24:15

*5:30: Jon 5:19; 6:38

*5:36: Jon 3:2; 14:11

*5:37-38: Mat 3:17; Jon 5:32; 8:18

*5:39: Luk 24:27

*5:46: Ap 3:22