24
Ŋê bêŋbêŋ anêŋ Islael idum abô ek Pol
Wak baheŋvi hale ba hi, ma Ananaias anyô bêŋ habôk da lôk Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ doho ma Tetulus ôpatu ba ewa hatôm iniŋ anyô indum abô, thêlô sapêŋ êlôk ba i Sisalia. Ma enaŋ Pol bêŋ hadêŋ Peliks anyô bêŋ atu ba hayabiŋ avômalô Judia. 2-3 Ewa Pol ba êyô loŋ nedaŋô abô. Êŋ ma Tetulus hanaŋ Pol anêŋ kambom bêŋ ba hanaŋ nena, “Anyô bêŋ Peliks, o anyô mavi anôŋ. Hoyabiŋ yêlô mavi anôŋ ba intu yêlô amô labali mavi. Ma hathak anêm auk mavi hopesaŋ nôm takatu ba bôk hêv malaiŋ hadêŋ yêlô ba lêk habitak mavi hathak loŋbô. Aêŋ ba yêlô lôk avômalô lomalak nenanena sapêŋ anaŋ leŋiŋmavi anôŋ hathak nôm takêŋ hatôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Ma kambom ek yambaloŋ o loŋ bêŋ anôŋ lôk nanêm malaiŋ êndêŋ o ba intu lem ek yêlô ba ondaŋô yêlôaniŋ abô bidoŋna êntêk.
* Ap 17:6“Ôpêntêk hêv malaiŋ bêŋ anôŋ hadêŋ yêlô ba hik avômalô Islael kapôlôŋiŋ liŋ haveŋ pik sapêŋ. Yani ma anyô bêŋ ek ôdôŋ lukmuk te atu ba esopa anyô Nasalet atu anêŋ abô kambom. 6-8  * Ap 21:28-30Ma yani hadum ek imbuliŋ yêlôaniŋ unyak matheŋ ba imbitak lelaik ênjêk Wapômbêŋ ma. Ba intu yêlô avaloŋ yani.* Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Luk hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Ma leŋiŋhaviŋ nanaŋ yani bêŋ esak yêlôaniŋ abô balabuŋ. Ma doŋtom anyô vovak laik môŋ Lisias halêm ma havôv yani vê hêk yêlô. Ma hanaŋ nena ŋê takatu ba idum ek nenaŋ yani bêŋ, nêlêm nindum abô esak o. Oda onaŋ injik ôpêŋ liŋ ma tem oyala nena abô takatu ba yêlô anaŋ hathak yani ma avanôŋ.”
Tetulus hanaŋ abô takêŋ yôv ma avômalô Islael takatu ba iviŋ yani ik Tetulus anêŋ abô loŋ haviŋ ba enaŋ nena abô takatu ba hanaŋ ma avanôŋ.
10 Ma anyô bêŋ atu habi baŋ hadêŋ Pol nena enaŋ anêŋ abô. Êŋ ma Pol hanaŋ viyaŋ, “Yahayala nena hoyabiŋ avômalô Judia sondabêŋ bêŋ anôŋ ba holaŋô iniŋ abô ba hopesaŋ thêthôŋ. Ba intu yaleŋmavi ek yanaŋ yenaŋ abô bêŋ êndêŋ o ek opesaŋ. 11 Ma onaŋ injik anyô doho liŋ ma tem ôpôm nena wak laumiŋ ba lahavuju iyom intu hale ba hi ma yaha Jelusalem ek yanêm yeŋ. 12 Ma wak êŋ ma ŋê Islael takatu ba enaŋ ya bêŋ miŋ êyê yahanaŋ abô lôk vovak hadêŋ anyôla hamô unyak matheŋ ami, lôk miŋ yahabi avômalô leŋiŋ hamô malak yeŋ la mena loŋ la hamô malak bêŋ Jelusalem haviŋ ami. Mi. 13 Abô kambom takatu ba enaŋ hathak ya, abôla miŋ hêk ek injik thô nena iniŋ abô ma avanôŋ ami. 14 Ma doŋtom abô êntêk ma abô avanôŋ: Yahêv yeŋ hadêŋ bumalô thêlô iniŋ Wapômbêŋ ba yahasopa Yisu anêŋ loŋôndê atu ba elam nena loŋôndê lokbaŋ. Ma yahêvhaviŋ Mose anêŋ balabuŋ lôk plopet iniŋ abô takatu ba bôk eto. 15  * Jon 5:28-29Ma ya hatôm ŋê takêntêk ba yahêv yamaleŋ ek Wapômbêŋ injik avômalô taksêbôk ba bôk ema yôv liŋ, avômalô thêthôŋ lôk avômalô kambom. 16 Aêŋ ba wak nômbêŋ intu sapêŋ ma ya lôklokwaŋ ek yakapôlôŋ ênjêk mabuŋ ma kambom mi ênjêk Wapômbêŋ lo avômalô maleŋiŋ.
17 “Bôk yahatak Jelusalem sondabêŋ doho ma lêk yahavôhalêm ek yanêm wapôm êndêŋ yenaŋ avômalô Islael takatu ba êv i sêkêya lôk yambôk da êndêŋ Wapômbêŋ. 18  * Ap 21:17-28Yaha unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ ma yahadum nôm êŋ lôk yahasopa kobom yambitak mabuŋ ênjêk Wapômbêŋ ma. Êŋ ma thêlô êpôm ya. Avômalô bêŋ anôŋ miŋ êmô haviŋ ya ami lôk miŋ yahadum thôthô bêŋ ami. Mi. 19 Avômalô Islael doho anêŋ plovins Esia iniŋ abôla hamiŋ ek nenaŋ ya bêŋ, êŋ ma mavi ek thêlô nêlêm nimiŋ malem ma nenaŋ ya bêŋ. Ma doŋtom ŋê êŋ la miŋ halêm ami. 20 Ba intu onaŋ ek ŋê takatu ba lêk êmô nenaŋ yenaŋ kambom takatu ba bôk êpôm hadêŋ waklavôŋ atu ba idum abô ek ya hamiŋ Sanhedlin maleŋiŋ bêŋ. 21  * Ap 23:6Betha thêlô êpôm yenaŋ kambom doŋtom iyom la. Kambom êŋ ma bôk yahalam hamiŋ thêlô maleŋiŋ nena, ‘Yahêvhaviŋ nena Wapômbêŋ tem injik avômalô ŋama liŋ esak loŋbô. Ma hathak nôm êŋ iyom intu lêk môlô udum abô ek ya.’ ” Pol hanaŋ aêŋ.
22  * Ap 23:26Peliks bôk halaŋô abô bêŋ anôŋ hathak avômalô takatu ba esopa Yisu anêŋ loŋôndê. Ba intu hakak abô daŋ siŋ ba hanaŋ nena, “Anyô vovak laik môŋ Lisias halêm hayô ma tem yanaŋ yenaŋ auk bêŋ esak anêm abô.” 23 Ma hanaŋ hadêŋ sôp bidoŋ nena etak yani êndôk koladôŋ, ma doŋtom nepole yak sêŋ vê ênjêk yani baŋ ek êmô oyaŋ ma anêŋ ŋê môlô êyô ma netak i ek nênêm yani sa.
Eyabiŋ Pol hamô Sisalia
24 Wak doho hale ba hi ma Peliks lôk yanavi Dlusila, yani ma avi Islael te, i êyô iniŋ loŋ ekaksa halôk. Ma Peliks halam Pol halêm ma halaŋô Pol hanaŋ abô hathak anêŋ hêvhaviŋ Yisu Kilisi. 25 Ma hanaŋ abô hathak loŋôndê thêthôŋ lôk bôk lo loŋ nipuk i loŋ lôk waklavôŋ Wapômbêŋ tem indum abô, êŋ ma Peliks hakô ba hanaŋ, “Lêk hatôm, ma nu. Ma wakla ya ku mi, ma tem yanêm abô ek ôlêm esak loŋbô.” 26 Peliks lahabi nena Pol tem nêm valu doho êndêŋ yani ek indum yani lamavi ek nêm Pol sa. Ba intu halam Pol lôbôlôŋ ek thai nenaŋ abô.
27 Sondabêŋ ju hale ba hi ma Posias Pestas hawa Peliks anêŋ ku. Ma Peliks lahaviŋ indum avômalô Islael leŋiŋmavi ba intu hadô Pol hamô koladôŋ denaŋ.

*24:5: Ap 17:6

*24:6-8: Ap 21:28-30

*24:6-8: Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Luk hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Ma leŋiŋhaviŋ nanaŋ yani bêŋ esak yêlôaniŋ abô balabuŋ. Ma doŋtom anyô vovak laik môŋ Lisias halêm ma havôv yani vê hêk yêlô. Ma hanaŋ nena ŋê takatu ba idum ek nenaŋ yani bêŋ, nêlêm nindum abô esak o.

*24:15: Jon 5:28-29

*24:18: Ap 21:17-28

*24:21: Ap 23:6

*24:22: Ap 23:26