25
Idum abô ek Pol hamiŋ Pestas ma
Pestas hawa ku eyabiŋ Judia ba hamô Sisalia hatôm wak lô. Vêm ma hi Jelusalem. * Ap 24:1Êŋ ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê bêŋbêŋ Islael i hadêŋ yani ma enaŋ Pol bêŋ. * Ap 23:15Ba enaŋ nena, “Lemmavi hathak yêlô, êŋ ma nêm ôpêntêk ba êlêm Jelusalem ek indum abô.” Ma doŋtom iniŋ auk loŋ kapô ma bôk evak abô ek netak anyô doho ek nekopak êmô loŋôndê ek nijik Pol vônô. Ma Pestas hanaŋ iniŋ abô viyaŋ nena, “Pol ma eyabiŋ hamô Sisalia. Ma tem yana Sisalia esak loŋbô. Ba intu nônêm unim ŋê bêŋbêŋ doho nêlêm imbiŋ ya ek nenaŋ kambom takatu ba onaŋ nena bôk hadum bêŋ êndôk loŋ êŋ.”
Pestas hamô haviŋ thêlô hatôm wak baheŋvi ba lahavulô mena laumiŋ la vêm ma halôk ba hi Sisalia hathak loŋbô. Ma haviyô hayaŋ ma hi loŋ idum abô ma hanaŋ ek neja Pol ba ini loŋ êŋ. * Ap 24:5-6Pol hayô, êŋ ma ŋê Islael takatu ba êlêm anêŋ Jelusalem ekalabu yani siŋ ma enaŋ yani bêŋ hathak abô malaiŋ lomaloma, ma doŋtom iniŋ abô miŋ hatôm injik nômla thô nena iniŋ abô ma avanôŋ ami. Êŋ ma Pol hanaŋ iniŋ abô viyaŋ nena, “Miŋ yahadum kambom la hathak Islael iniŋ balabuŋ lôk iniŋ unyak matheŋ ma Sisa anêŋ abô majaŋ ami. Milôk.”
Ma doŋtom Pestas lahaviŋ indum avômalô Islael leŋiŋmavi ba hanaŋ hadêŋ Pol, “Lemmavi ek nu Jelusalem ek yandaŋô anêm abô takêntêk êndôk loŋ êŋ e?”
10 Ma Pol hanaŋ, “Unyak êntêk lêk yahamiŋ, êŋ ma Sisa anêŋ unyak idum abô halôk. Ya ma anyô Lom ba intu loŋ êntêk ma thêthôŋ ek yandum abô êndôk. Ma oda hoyala nena miŋ yahadum nômla kambom hadêŋ avômalô Islael ami. 11 Ma yahadum nômla kambom ba abô majaŋ hanaŋ nena yama, êŋ ma mavi ek nijik ya vônô. Ma doŋtom abô takêntêk ba thêlô enaŋ hathak ya miŋ avanôŋ ami, êŋ ma miŋ mavi ek otak ya êndôk thêlô baheŋiŋ ami. Ba intu yaleŋhaviŋ Sisa da endaŋô yenaŋ abô êndôk Lom.”
12 Pestas halaŋô abô êŋ ma hanaŋ abô haviŋ anêŋ ŋê lôkauk vêm ma hanaŋ bêŋ nena, “Holam Sisa ek endaŋô anêm abô ba intu tem nu ek Sisa endaŋô.”
Pestas hanaŋ abô haviŋ Kiŋ Aglipa hathak Pol
13 Wak doho hale ba hi ma Kiŋ Aglipa lo livavi Benaisi êlêm Sisalia ek nênêm leŋiŋmavi êndêŋ Pestas. 14  * Ap 24:27Thai êmô loŋ êŋ wak bêŋ anôŋ ma wak te ma Pestas hanaŋ abô hathak Pol hadêŋ kiŋ ba hanaŋ nena, “Anyô te hamô loŋ êntêk ba Peliks bôk hatak yani halôk koladôŋ. 15 Wak atu ba yaha Jelusalem ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ enaŋ ôpêntêk anêŋ kambom bêŋ, ba enaŋ ek yandum abô ba yanaŋ nena hadum kambom ek batu nijik yani vônô. 16 Ma yahanaŋ hadêŋ i nena, ‘Yêlô Lom iniŋ abô majaŋ hanaŋ aêntêk, yêlô miŋ hatôm naŋgik anyô te vônô oyaŋ ami. Mi, môŋ ma imiŋ ŋê takatu ba idum abô hathak yani maleŋiŋ ek endaŋô iniŋ abô. Vêm ma enaŋ iniŋ abô viyaŋ.’ 17 Thêlô iviŋ ya ba êlêm, êŋ ma miŋ yahayabiŋ wak doho ami. Mi, haviyô hayaŋ ma yaha loŋ idum abô ba yahanaŋ ek neja Pol ba nêlêm. 18 Ma ŋê takatu ba idum abô ek yani iviyô imiŋ ma yahasoŋ nena tem nenaŋ yani anêŋ kambom anôŋ la bêŋ, ma doŋtom mi. 19 Thêlô enaŋ hathak loŋôndê takatu ba nesopa iniŋ Wapômbêŋ ba enaŋ nena Pol miŋ hasopa loŋôndê êŋ thêthôŋ ami. Lôk enaŋ hathak anyô ŋama te anêŋ athêŋ nena Yisu atu ba Pol hanaŋ nena hamô lôkmala. 20 Miŋ yahapôm loŋôndê la hatôm yapesaŋ malaiŋ êŋ ami. Ba intu yahanaŋ hik yani liŋ nena, ‘Lemhaviŋ nu Jelusalem ek yandaŋô anêm abô êŋ êndôk loŋ êŋ e?’ 21 Ma doŋtom yani hanaŋ nena yani lahaviŋ Sisa endaŋô anêŋ abô êndôk Lom. Ba intu yahanaŋ hadêŋ yenaŋ ŋê vovak nena neyabiŋ yani endeba yanêm yani ni Lom ek ênjê Sisa.”
22 Êŋ ma Aglipa hanaŋ hadêŋ Pestas, “Yaleŋhaviŋ yandaŋô ôpêŋ da anêŋ abô.” Ma Pestas hanaŋ viyaŋ, “Mavi, biyamôŋ ma tem ondaŋô.”
Pol hamiŋ Aglipa ma
23 Haviyô hayaŋ ma Aglipa lo Benaisi ik iniŋ nômkama kêkêlô ba i malak bêŋ atu ethak elaŋô abô halôk. Ma ŋê vovak laik môŋ lôk ŋê bêŋbêŋ malak êŋ êlêm haviŋ thai. Ma Pestas hanaŋ ba ewa Pol halêm.
24 Ma Pestas hanaŋ, “Kiŋ Aglipa lôk môlô avômalô takatu ba lêk ômô haviŋ yêlô. Ôpêntêk ma avômalô Islael sapêŋ anêŋ Jelusalem lôk loŋ êntêk bôk elam lôklala hadêŋ ya ek yandôk esak iniŋ abô ba yanaŋ ek nijik ôpêntêk vônô. 25 Ma doŋtom miŋ yahapôm ôpêntêk anêŋ kambomlate hatôm yanaŋ ek nijik yani vônô ami. Ma yanida lahaviŋ ni ek Sisa endaŋô anêŋ abô ba intu tem yanêm yani ni ek ênjê Sisa. 26 Ma doŋtom yato malê esak yani êndôk kapya êntêk êndêŋ anyô bêŋ Sisa? Ba intu yahawa yani halêm ek o, Kiŋ Aglipa, lôk môlô sapêŋ ek alalô nadaŋô anêŋ abô katô ek apôm ôpêŋ anêŋ malaiŋ anêŋ ôdôŋ bêŋ, êŋ ma tem yato êndôk kapya êntêk. 27 Yanêm anyô koladôŋ te oyaŋ ni êndêŋ Sisa ma miŋ yahato abô atu ba enaŋ yani bêŋ hathak halôk kapya ami, êŋ ma kambom.”

*25:2: Ap 24:1

*25:3: Ap 23:15

*25:7: Ap 24:5-6

*25:14: Ap 24:27