23
Pol hatitiŋ Sanhedlin ma hanaŋ, “Aiyaŋ thêlô, yahadum Wapômbêŋ anêŋ ku dedauŋ mavi hêk Wapômbêŋ ma ba yakapôlôŋ miŋ hanaŋ ya bêŋ hathak nômlate ami aleba lêk.” * Jon 18:22-23Êŋ ma anyô bêŋ habôk da Ananaias hanaŋ hadêŋ ŋê takatu ba imiŋ habobo yani ek nepetav yani abôlêk. * Wkp 19:15; Mat 23:27Ma Pol hanaŋ, “Lemvimkupik ma thêthê mavi, ma doŋtom kapôlôm ma lôŋgôlôŋ ba Wapômbêŋ tem epetav o. Hômô loŋ êntêk ek onaŋ ya bêŋ esak balabuŋ, ma doŋtom oda huik balabuŋ pesa ba honaŋ nena nepetav ya.”
Ma ŋê takatu ba imiŋ habobo yani enaŋ, “Honaŋ abô kambom hathak Wapômbêŋ anêŋ anyô bêŋ habôk da eka?”
* Kis 22:28Ma Pol hanaŋ, “Aiyaŋ thêlô, miŋ yahayala nena yani ma anyô bêŋ habôk da ami. Hatôm bôk eto nena, ‘Miŋ nonaŋ abô kambom esak anyô bêŋ atu ba hayabiŋ anêm avômalô ami.’ ”
* Ap 26:5Ma Pol hayala nena avômalô Sanhedlin vi ma Sadyusi ma vi ma Palisi. Ba intu yani halam hadêŋ thêlô nena, “Aiyaŋ thêlô, wakamik ma anyô Palisi ma ya aêŋ iyom. Ba yahêvhaviŋ nena ŋê takatu ba bôk ema tem nimbiyô esak loŋbô, ma hathak abô êŋ ma lêk udum abô ek ya.” Yani hanaŋ abô êŋ ma Palisi lôk Sadyusi enaŋ i aleba evak i vose hi ôdôŋ ju. * Mat 22:23Evak i vose ek malê nena ŋê Sadyusi iniŋ auk nena ŋê ŋama tem miŋ nimbiyô esak loŋbô ami, lôk enaŋ nena aŋela lôk ŋgôk miŋ êmô ami. Ma doŋtom Palisi êvhaviŋ nena nôm takêŋ ma avanôŋ.
Êŋ ma pôk lili bêŋ habitak ma ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ doho atu ba Palisi, iviyô imiŋ ma enaŋ lôklala nena, “Yêlô miŋ lêk apôm ôpêntêk anêŋ kambom la ami. Betha ŋgôk mena aŋela te hanaŋ abô êŋ hadêŋ yani la.” 10 Ma leŋiŋmaniŋ halumbak hi bêŋ ba anyô vovak laik môŋ hakô nena tem nêbôv Pol endeba itip ni loviaŋ. Ba intu hanaŋ hadêŋ ŋê vovak nena nêbôv Pol vê ênjêk i ba neja ba ini iniŋ loŋ.
11  * Ap 27:24; 28:16,23Wak êŋ anêŋ bôlôvôŋ ma Anyô Bêŋ hamiŋ habobo Pol ma hanaŋ, “Umiŋ lôklokwaŋ ma miŋ ôkô ami! Bôk honaŋ abô hathak ya bêŋ hamiŋ Jelusalem ma tem onaŋ imiŋ Lom aêŋ iyom.”
Avômalô Islael evak abô ek nijik Pol vônô
12 Haviyô hayaŋ ma avômalô Islael doho ethak doŋtom ma evak abô hathak Wapômbêŋ anêŋ athêŋ nena, “Alalô miŋ hatôm naŋgaŋ nôm lo nanum ŋaŋ ami endeba naŋgik Pol vônô am.” 13 Ŋê takatu ba evak abô êŋ, ma hatôm 40 ba havôhi. 14 Ma thêlô i êyô ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê bêŋbêŋ Islael ma enaŋ, “Yêlô avak abô hathak Wapômbêŋ anêŋ athêŋ nena miŋ hatôm aŋgaŋ nôm lo nanum ŋaŋ ami endeba naŋgik Pol vônô am. 15  * Ap 25:3Aêŋ ba môlô lôk Sanhedlin nônêm abô êndêŋ anyô vovak laik môŋ ba nosau yani nena neja Pol êlêm êndêŋ môlô ek nonaŋ injik yani liŋ ek enaŋ anêŋ abô doho anêŋ ôdôŋ bêŋ. Ek malê nena yêlô lêk apesaŋ i yôv ek naŋgik yani vônô êndôk loŋôndê.”
16 Ma doŋtom Pol livavi anêŋ namalô halaŋô abô takatu ba thêlô ibutiŋ. Ma hi ŋê vovak iniŋ loŋ kapô ma hanaŋ hadêŋ Pol. 17 Pol halaŋô anêŋ abô, êŋ ma halam anyô vovak laik te halêm ma hanaŋ, “Ondom anyô muk êntêk ni anyô vovak laik môŋ ek enaŋ anêŋ abô te êndêŋ yani.” 18 Êŋ ma anyô vovak laik êŋ hawa yani ba hi hadêŋ anyô vovak laik môŋ ma hanaŋ, “Pol anyô koladôŋ halam ya ek yanja anyô muk êntêk êlêm êndêŋ o. Ek malê nena anêŋ abô te hêk ek enaŋ imbiŋ o.”
19 Êŋ ma anyô vovak laik môŋ havaloŋ anyô muk atu baŋ ba halom yani hi daim dokte ma hanaŋ hik yani liŋ, “Hudum ek onaŋ malê êndêŋ ya?” 20 Ma ôpatu hanaŋ, “Avômalô Islael lêk evak abô ek nenaŋ injik o liŋ nena yamuŋ ma nêm Pol êndêŋ Sanhedlin. Thêlô esau nena tem nenaŋ injik Pol liŋ esak anêŋ abô doho anêŋ ôdôŋ. 21 Ma miŋ ondaŋô iniŋ abô ami. Thêlô ma hatôm 40 ba havôhi evak abô majaŋ hathak Wapômbêŋ anêŋ athêŋ nena miŋ hatôm nejaŋ nôm lo ninum ŋaŋ ami endeba nijik Pol vônô am. Ma lêk epesaŋ i yôv ba êmô loŋôndê ek nijik yani vônô, ma doŋtom eyabiŋ o ek ôndôk esak iniŋ abô am.”
22 Ma anyô vovak laik môŋ hatak anyô muk atu ba hi ma hanaŋ lôklokwaŋ nena, “Miŋ onaŋ êndêŋ anyôla nena honaŋ abô êntêk hadêŋ ya ami.”
Anyô vovak laik môŋ hêv Pol hadêŋ Peliks
23 Êŋ ma anyô vovak laik môŋ halam ŋê vovak laik ju ma hanaŋ, “Nusup ŋê vovak êtôm 200 takatu ba eveŋ pik lôk 70 takatu ba êyô êmô bokhos ma 200 takatu ba ik vovak hathak kôm jaŋak ek nêpôpêk i ek dokte bôlôvôŋ êtôm 9 kilok ma ini Sisalia. 24 Ma nopesaŋ bokhos doho ek Pol ek noja yani dedauŋ mavi endeba notak êndôk Peliks anyô bêŋ atu ba hayabiŋ Judia baŋ.” 25 Lôk hato kapya te aêntêk:
26 Ya Klodias Lisias, yahato kapya êntêk hadêŋ o Peliks,
O ma anyô bêŋ mavi atu ba hoyabiŋ Judia. Waklêvôŋ mavi o!
27  * Ap 21:30-33; 22:25-27Ŋê Islael evaloŋ anyô êntêk ba idum ek nijik yani vônô, ma doŋtom bôk yahalaŋô yôv nena yani ma anyô Lom te. Ba intu ya lôk yenaŋ ŋê vovak ayô aêv yani sa. 28  * Ap 22:30Ma yaleŋhaviŋ yandaŋô nena avômalô Islael leŋiŋdaŋ ba enaŋ ôpêntêk bêŋ hathak malê. Ba intu yahawa yani hi hadêŋ iniŋ Sanhedlin. 29 Ma iniŋ abô takatu ba enaŋ hathak yani ma hathak Islael da iniŋ balabuŋ, ma miŋ yahapôm abôla hatôm naŋgik yani vônô mena nandô yani êmô koladôŋ ami. 30  * Ap 23:16-23; 24:1-9Ma yahalaŋô nena ŋê Islael doho evak abô ek nijik yani vônô, ba intu yahêv yani ketheŋ oyaŋ ba hathôk ek o. Ma yahanaŋ hadêŋ ŋê takatu ba enaŋ yani bêŋ nena thêlôda nenaŋ abô êŋ bêŋ êndêŋ o.
31 Hato kapya êŋ yôv, ma hêv hadêŋ anêŋ ŋê vovak. Ma thêlô esopa anêŋ abô takêŋ ma ewa Pol ba i malak Antipatlis hadêŋ bôlôvôŋ. 32 Ma haviyô hayaŋ ma ŋê êyô êmô bokhos iyom ewa Pol ba i Sisalia. Ma ŋê vovak vi êvôi iniŋ loŋ hathak loŋbô. 33 Ma ŋê bokhos êyô Sisalia, êŋ ma êv kapya atu lôk Pol hadêŋ anyô bêŋ hayabiŋ Judia. 34 Ma hasam kapya êŋ ma hanaŋ hik Pol liŋ, “O anêŋ plovins alê?” Ma Pol hanaŋ, “Ya anêŋ Silisia.” 35 Ma ôpêŋ hanaŋ, “Ŋê takatu ba idum abô ek o êyô, ma tem yandaŋô anêm abô.” Ma hanaŋ ek ŋê vovak doho neyabiŋ Pol êmô unyak bêŋ atu ba Helot bôk halav bô.

*23:2: Jon 18:22-23

*23:3: Wkp 19:15; Mat 23:27

*23:5: Kis 22:28

*23:6: Ap 26:5

*23:8: Mat 22:23

*23:11: Ap 27:24; 28:16,23

*23:15: Ap 25:3

*23:27: Ap 21:30-33; 22:25-27

*23:28: Ap 22:30

*23:30: Ap 23:16-23; 24:1-9