18
Evaloŋ Yisu
(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)
Yisu hateŋ mek yôv ma lôk anêŋ ŋê ku ibup êyô ŋaŋ Kidlon. Ŋaŋ êŋ vi ma ku alokwaŋ oliv te hêk ba thêlô i loŋ êŋ.
Loŋ êŋ ma thêlô ethak i lôbôlôŋ. Ba intu Judas, ôpatu ba tem enaŋ Yisu bêŋ, hayala loŋ êŋ. Êŋ ma Judas halom ŋê vovak Lom dumte lôk Palisi lôk ŋê bêŋbêŋ êbôk da ma iniŋ ŋê bêŋbêŋ ba i loŋ êŋ. Thêlô ewa atum lam lôk atum abiŋ kapok ma nômkama nijik vovak.
Yisu hayala nôm takatu ba tem êpôm yani ba hi yaiŋ ma hanaŋ, “Môlô ôbôlêm opalê?”
Ma thêlô enaŋ, “Yisu anêŋ Nasalet.”
Ma yani hanaŋ, “Ya êŋ êntêk.” Judas, ôpatu ba tem enaŋ Yisu bêŋ intu hamiŋ haviŋ ŋê êŋ. Thêlô elaŋô Yisu hanaŋ, “Ya êŋ êntêk.” Êŋ ma ele i ma êv yak halôk pik.
Ma yani hanaŋ hik thêlô liŋ hathak loŋbô, “Môlô ôbôlêm opalê?”
Ma thêlô enaŋ, “Yisu anêŋ Nasalet.”
Ma hanaŋ, “Lêk yahanaŋ hadêŋ môlô yôv nena ya êŋ êntêk. Lêk ôpôm ya yôv ba notak ŋê êntêk ba ini.” * Jon 6:39Hanaŋ aêŋ ek abô bôsêbôk tem injik anôŋ nena miŋ hatôm etak avômalô takatu ba Lambô hêv hadêŋ yani te ami.
10 Êŋ ma Saimon Pita hawa biŋ vovak ma hale anyô bêŋ habôk da anêŋ anyô ku te limbuk vianôŋ vê. Anyô ku êŋ anêŋ athêŋ nena Malukus.
11  * Mat 26:39Ma Yisu hanaŋ hadêŋ Pita, “Otak anêm biŋ êndôk anêŋ kupik esak loŋbô! Tem yandum ku malaiŋ atu ba Wakamik hêv hadêŋ ya.”
Ewa Yisu ba i hadêŋ Anas
(Mat 26:57)
12 Êŋ ma Lom iniŋ ŋê vovak lôk anyô vovak laik lôk avômalô Islael iniŋ sôp bidoŋ evaloŋ Yisu ba ekak hathak yak. 13 Thêlôniŋ ku môŋ ma ewa yani ba i hadêŋ Anas, yani ma Kaiapas anêŋ yaŋmalô. Kaiapas ma anyô bêŋ habôk da hadêŋ sondabêŋ êŋ. 14  * Jon 11:49-51Yani anyô sêbôk atu ba hik auk thô hadêŋ Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ nena, “Mavi ek anyô te iyom ema ek nêm avômalô Islael bêŋ anôŋ sa.”
Pita hanaŋ “Yahathôŋ Yisu”
(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15 Saimon Pita lôk anyô ku yaŋ esopa Yisu ba i. Anyô ku êŋ ma anyô bêŋ habôk da anêŋ anyô môlô te ba intu hasopa Yisu habitak hayô badêŋ abôlêk ba hi. 16 Ma Pita hamiŋ badêŋ viyaiŋ. Ma anyô ku yaŋ atu ba anyô bêŋ habôk da anêŋ anyô môlô havôhi ma hanaŋ abô hadêŋ avi atu ba hayabiŋ badêŋ abôlêk ba hawa Pita hayô badêŋ kapô.
17 Avi atu ba hayabiŋ unyak abôlêk hanaŋ hik Pita liŋ, “E! O ma ôpatu anêŋ anyô ku te e?”
Ma Pita hanaŋ, “Mi.”
18 Loŋ lêk thilibuŋ. Ma ŋê ku lôk ŋê êbôk da iniŋ sôp bidoŋ ebaŋ atum ba ivuŋu imiŋ. Ma Pita hamiŋ haviŋ.
Anyô bêŋ habôk da hanaŋ hik Yisu liŋ
(Mat 26:59-68; Mak 14:55-65; Luk 22:66-71)
19 Ma anyô bêŋ habôk da hanaŋ hik Yisu liŋ hathak anêŋ ŋê ku lôk abô takatu ba hanaŋ ba hadôŋ avômalô.
20 Ma Yisu hanaŋ, “Yahathak yahamiŋ piklêvôŋ ba yahanaŋ abô hadêŋ avômalô. Ma yahadôŋ avômalô hamô unyak yeŋ lôk unyak matheŋ ma loŋ atu ba avômalô Islael ethak doŋtom halôk. Ma miŋ yahavuŋ abô ami. 21 Ma aisê ka honaŋ hik ya liŋ? Avômalô takatu ba elaŋô abô takatu ba yahanaŋ, thêlô eyala abô êŋ katô. Ba intu onaŋ injik i liŋ.”
22 Hanaŋ aêŋ ma ŋê êbôk da iniŋ sôp bidoŋ atu ba hamiŋ habobo hapetav Yisu ba hanaŋ, “E! Honaŋ aêŋ hadêŋ anyô bêŋ habôk da eka?”
23 Ma Yisu hanaŋ, “Yahanaŋ abô kambom, êŋ ma onaŋ abô êŋ bêŋ. Yahanaŋ abô avanôŋ, ma aisê ka huik ya?” 24 Êŋ ma Anas hêv Yisu ba hi hadêŋ Kaiapas, anyô bêŋ habôk da. Ma yak atu ba ekak yani hamô denaŋ.
Pita hanaŋ “Yahathôŋ Yisu” bôlôŋ yaŋ hathak loŋbô
(Mat 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25 Saimon Pita havuŋu atum hamiŋ ma enaŋ hik yani liŋ, “O ma ôpêŋ anêŋ ŋê ku te e?”
Ma Pita hanaŋ, “Mi.”
26 Êŋ ma anyô bêŋ habôk da anêŋ ŋê ku te hanaŋ, “Yahayê humiŋ alokwaŋ oliv kapô haviŋ yani.” Anyô ku êŋ ma ôpatu ba Pita haŋgasiv limbuk vê anêŋ thalaleŋ te.
27  * Jon 13:38Ma Pita hanaŋ hathak loŋbô, “Mi.” Kasana ma tale halaŋ.
Ewa Yisu hi hadêŋ Pailat
(Mat 27:11-26; Mak 15:1-15; Luk 23:1-5,13-25)
28 Ewa Yisu hêk Kaiapas anêŋ unyak ba i anyô bêŋ Lom atu anêŋ unyak. Waklavôŋ Hale ba Hi anêŋ lôkbôk momaŋiniŋ lêk hayô ba Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ leŋiŋhaviŋ nêmô mabuŋ ênjêk Wapômbêŋ ma ek nêgê waklavôŋ êŋ. Ba intu êdô nimbitak nêyô anyô loŋ buyaŋ bêŋ êŋ anêŋ unyak. 29 Ma Pailat hi viyaiŋ ma hanaŋ, “Ôpêŋ hadum malê ba môlô udum abô ek yani?”
30 Ma enaŋ, “Aisê! Yani miŋ anyô kambom ami, êŋ ma tem miŋ yêlô naja yani êlêm êndêŋ o ami!”
31  * Jon 19:6-7Ma Pailat hanaŋ, “Yôv! Môlôda noja yani ba nundum abô esak môlôda unim abô balabuŋ.”
Ma enaŋ, “Môlô avômalô Lom unim abô balabuŋ hanaŋ nena yêlô avômalô Islael miŋ hatôm naŋgik ôpatu ba hadum kambom vônô ami.” 32  * Jon 3:14; 12:33Enaŋ aêŋ ek abô sêbôk atu ba Yisu hanaŋ hathak loŋôndê atu ba tem ema esak tem injik anôŋ.
33 Aêŋ ba Pailat hi unyak kapô hathak loŋbô ma halam Yisu halêm ma hanaŋ hik yani liŋ, “O ma avômalô Islael iniŋ kiŋ e?”
34 Ma Yisu hanaŋ, “Oda anêm auk ba honaŋ abô êŋ mena anyôla hanaŋ hadêŋ o e?”
35  * Jon 1:11Ma Pailat hanaŋ, “Hosoŋ nena ya anyô Islael e? Hudum malê ba oda anêm avômalô lôk ŋê bêŋbêŋ êbôk da ewa o ba êlêm hadêŋ ya?”
36 Ma Yisu hanaŋ, “Loŋ lôkliŋyak atu ba yahayabiŋ ma miŋ anêŋ pik êntêk ami. Yayabiŋ loŋ lôkliŋyak pik êntêk ma yenaŋ ŋê ku tem nijik vovak ek miŋ anyô te etak ya êndôk Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ baheŋiŋ ami. Ba intu yenaŋ loŋ lôkliŋyak ma miŋ hamô pik êntêk ami.”
37 Aêŋ ba Pailat hanaŋ, “O ma kiŋ!”
Ma Yisu hanaŋ “Intu êŋ. Ya ma kiŋ. Wakamik hêv ya ba yahalêm pik êntêk ma avi havathu ya ek yaŋgik abô avanôŋ thô. Ma ôpatu ba hayala abô avanôŋ êŋ intu halaŋô yenaŋ abô.”
38 Ma Pailat hanaŋ, “Abô avanôŋ, êŋ ma malê te?” Yôv ma hale unyak viyaiŋ ba hi hadêŋ avômalô Islael hathak loŋbô ma hanaŋ, “Lêk yahalaŋô abô ba ôpêntêk ma anêŋ kambom mi. 39 Ma yahathak yahasopa môlônim lemimhaviŋ nena sondabêŋ nômbêŋ intu anêŋ waklavôŋ Hale ba Hi ma yahatak anyô koladôŋ te ba hi hadêŋ môlô. Aêŋ ba lemimhaviŋ yatak môlô avômalô Islael unim kiŋ êntêk e?”
40 Ma elam lôklala, “Yani mi. Otak Balabas!” Balabas ma anyô sêbôk atu ba hik vovak hadêŋ ŋê bêŋbêŋ anêŋ Lom takatu ba eyabiŋ avômalô Islael.

*18:9: Jon 6:39

*18:11: Mat 26:39

*18:14: Jon 11:49-51

*18:27: Jon 13:38

*18:31: Jon 19:6-7

*18:32: Jon 3:14; 12:33

*18:35: Jon 1:11