11
Lasalus hama
* Luk 10:38-39Anyô te hapôm lijiŋ ba anêŋ athêŋ nena Lasalus. Yani ma anyô Betani. Betani êŋ ma avi loyaŋ Malia lo Mata iniŋ malak ôdôŋ. * Jon 12:3Malia êŋ atu ba yani haŋgasô nôm ôv mavi hayô hamô Anyô Bêŋ va ma haya lopali vê hathak wakadôk ŋauŋ. Anyô lijiŋ êŋ ma Lasalus, Malia atu limalô. Ma avi lo yaŋ êv abô hadêŋ Yisu nena, “Anyô bêŋ, anêm anyô môlô hapôm lijiŋ.”
* Jon 9:3Yani halaŋô abô êŋ ma hanaŋ nena, “Lijiŋ êŋ anêŋ anôŋ ma miŋ ŋama ami. Lijiŋ êŋ habitak ek injik Wapômbêŋ anêŋ lôkmaŋgiŋ thô. Ma lôkmaŋgiŋ êŋ tem injik ya Nakaduŋ anêŋ lôkmaŋgiŋ thô aêŋ iyom.” Yani lahaviŋ Mata lo yaŋ Malia ma Lasalus bêŋ anôŋ. Ma doŋtom yani halaŋô nena Lasalus hapôm lijiŋ ma miŋ hi ketheŋ ami ma hamô loŋ êŋ hatôm wak ju.
Êŋ ma hanaŋ hadêŋ ŋê ku, “Alalô nabôana Judia.”
Ma thêlô enaŋ, “Kêdôŋwaga, loŋ êŋ ma waksêŋyôk ma avômalô Islael idum ek nijik o vônô esak valu! Ma hudum ek ômbônu eka?”
Ma hanaŋ, “Wakma laumiŋ ba lahavuju hadêŋ wak te, aêŋ e? Ma pik êntêk êŋ anêŋ deda habi ba anyô êyê tak. Ma tem miŋ nêndôk ami. 10 Ma bôlôvôŋ ma deda mi ba anyô eveŋ ma tem nêndôk.”
11 Vêm ma hanaŋ, “Alalôaniŋ anyô môlô Lasalus hêk sôm ba tem yana ek yaŋgik liŋ.”
12 Ma ŋê ku enaŋ, “Anyô Bêŋ, dô! Hêk sôm ek lijiŋ etak yani ba imbitak mavi.” 13 Thêlô esoŋ nena hanaŋ hathak Lasalus hêk sôm la. Ma doŋtom mi. Hanaŋ hathak Lasalus anêŋ ŋama.
14 Ba intu hanaŋ bêŋ nena, “Lasalus lêk hama 15 ba miŋ yahamô haviŋ ami ba intu yaleŋmavi. Ma tem yanêm môlô sa ek nônêmimbiŋ. Alôana i!”
16  * Mak 14:31Êŋ ma Tomas anêŋ athêŋ yaŋ nena Didimus* Abô Glik “Didimus” anêŋ ôdôŋ ‘anyô lopopek’. hanaŋ hadêŋ ŋê ku vi nena, “Alôana imbiŋ yani ek nijik alalô vônô imbiŋ.”
Yisu ma lôkmala anêŋ ôdôŋ
17 Yisu thêlô êyô Betani ma yani halaŋô nena Lasalus bôk hêk siô hatôm wak ayova. 18 Loŋ êŋ hamô habobo Jelusalem ba hatôm kilomita lô iyom. 19 Ma avômalô Islael bêŋ anôŋ êlêm ek nênêm Malia lo Mata thêvô. 20 Mata halaŋô nena Yisu lêk halêm êŋ ma hi ek ênjê. Malia ma hamô unyak.
21 Ma Mata hanaŋ, “Anyô Bêŋ, hômô loŋ êntêk ma yenaŋ livôŋ tem miŋ ema ami. 22 Ma doŋtom yahayala nena malêla takatu ba honaŋ hik Wapômbêŋ liŋ, êŋ ma tem yani indum.”
23 Ma Yisu hanaŋ, “Livôm tem imbiyô esak loŋbô.”
24  * Jon 6:40Ma Mata hanaŋ, “Avanôŋ! Pik lo leŋ anêŋ daŋ ba avômalô iviyô ma tem yani imbiyô imbiŋ.”
25 Ma hanaŋ, “Yada ma anyô yahik avômalô liŋ lôk yahêv lôkmala hadêŋ i. Ma ôpatu ba hama ma doŋtom hêvhaviŋ ya, ôpêŋ tem êmô lôkmala. 26 Avômalô takatu ba êvhaviŋ intu ewa lôkmala anôŋ ma tem miŋ nema ami. Hôêvhaviŋ abô êntêk mena mi e?”
27  * Jon 6:69Ma Mata hanaŋ, “Anyô Bêŋ! Avanôŋ! Yahêvhaviŋ nena o ma Mesia lôk Wapômbêŋ Nakaduŋ atu ba bôk hanaŋ nena tem êlêm pik êntêk.”
28 Êŋ ma Mata hi hanaŋ yaôna hadêŋ Malia, “Kêdôŋwaga hayô ba halam o.” 29 Malia halaŋô abô êŋ ma haviyô ketheŋ ba hi ek ênjê. 30 Yisu hamô loŋ atu ba Mata hapôm yani halôk ma miŋ hayô malaklêvôŋ ami. 31 Avômalô Islael takatu ba êmô unyak haviŋ Malia ek nênêm yani thêvô êyê haviyô ketheŋ ba hi yaiŋ ma esopa ba i. Thêlô esoŋ nena hi ek endaŋ embeŋ siô la. 32 Malia hi hayô loŋ atu ba Yisu hamô ma hayê yani. Ma halek vadôŋ lêlô habobo Yisu valuvi ma hanaŋ, “Anyô Bêŋ, hômô loŋ êntêk ma tem miŋ livôŋ ema ami.”
33 Yani halaŋô Malia lôk avômalô iniŋ asêŋ malêŋ ba lamalaiŋ lôk lahiki bêŋ anôŋ. 34 Ma hanaŋ, “Môlô ôdô yani hêk êsê?”
Ma thêlô enaŋ, “Anyô Bêŋ, ôlêm nôŋgô.”
35 Enaŋ aêŋ ma halaŋ.
36 Ma avômalô Islael takêŋ enaŋ, “Alikak! Yani lahaviŋ ôpêntêk bêŋ anôŋ.”
37  * Jon 9:6-7Ma doŋtom doho enaŋ, “Anyô êŋ hadum ba ŋê maleŋiŋ pusip êyê tak. Ma tem indum aêŋ iyom êndêŋ ôpêntêk ba miŋ hatôm ema ami.”
Yisu hik Lasalus liŋ hathak loŋbô
38 Yisu lamalaiŋ ba lahiki bêŋ anôŋ hathak loŋbô aleba hi hayô siô. Siô êŋ ma valu abyaŋ te ba epesaŋ hêk dumlolê. Ma valu te hamô lôv abôlêk siŋ. 39 Ma hanaŋ, “Nônêm valu vê!”
Mata, anyô ŋama êŋ anêŋ livavi, hanaŋ, “Anyô Bêŋ, bôk hêk siô hatôm wak ayova ba kupik bôk ôvpalê.”
40 Ma hanaŋ, “Lêk yahanaŋ hadêŋ o yôv! Hôêvhaviŋ, ma tem nôŋgô Wapômbêŋ anêŋ lôkmaŋgiŋ.”
41 Êŋ ma thêlô êv valu vê. Ma hayê leŋ ma hanaŋ, “Wakamik! Hothak holaŋô yenaŋ abô ba yaleŋmavi. 42 Yada yahayala yôv nena wak nômbêŋ intu ma holaŋô yenaŋ abô. Ma doŋtom yahanaŋ abô êntêk ek nêm avômalô takêntêk sa ek nênêmimbiŋ nena hôêv ya ba yahalêm.”
43 Êŋ ma halam lôklala nena, “Lasalus, ôlêm yaiŋ!” 44 Ma hatak siô ba hale yaiŋ. Ivuvi va lo baŋ hathak sôp seleŋ ma thohavloma ma ivuliv hathak sôp. Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Nopole sôp vê ek ni.”
45  * Jon 7:31Ma avômalô Islael takatu ba elaŋ haviŋ Malia êyê nôm atu ba Yisu hadum ba bêŋ anôŋ êvhaviŋ. 46  * Luk 16:31Ma doŋtom vi i hadêŋ ŋê Palisi ma enaŋ hathak nôm takatu ba yani hadum. 47 Êŋ ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê Palisi takatu ba elam nena Sanhedlin* Elam iniŋ kaunsil nena “Sanhedlin”. elam sa te ba enaŋ nena, “Ôŋgô! Anyô êntêk hadum lavôŋiŋ bêŋ anôŋ. Ma alalô ayê loŋ eka? 48 Atak yani ba hadum ku êŋ, ma tem avômalô sapêŋ nênêmimbiŋ. Êŋ ma Lom tem nêlêm nimbuliŋ alalôaniŋ unyak matheŋ lôk avômalô sapêŋ.”
49 Ma thêlôniŋ anyô te anêŋ athêŋ nena Kaiapas. Ma sondabêŋ êŋ ma yani hatôm anyô bêŋ habôk da ba hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Môlô molo e? 50 Odaŋô! Môlô ôthôŋ auk êntêk paliŋ e? Anyô te hama êŋ ma nôm yaôna. Ma avômalô Islael sapêŋ ema êŋ ma malaiŋ bêŋ. Aêŋ ba mavi ek anyô te iyom ema ek nêm avômalô bêŋ anôŋ sa.”
51-52  * Jon 10:16Sondabêŋ êŋ ma Kaiapas hatôm anyô bêŋ habôk da. Ba intu hanaŋ abô loŋ kapô atu ba tem injik anôŋ nena Yisu tem ema ek nêm avômalô Islael sa lôk isup Wapômbêŋ anêŋ nali takatu ba êmô mayaliv esak doŋtom ek malê nena miŋ hama ek nêm avômalô Islael iyom sa ami. Ma Kaiapas miŋ hanaŋ abô êŋ hatôm yanida anêŋ auk ami. 53  * Jon 5:18Ŋê bêŋbêŋ elaŋô Kaiapas anêŋ abô ma êbôlêm loŋôndê ek nijik Yisu vônô.
54 Êŋ ma Yisu hatak avômalô Islael ma hi Eplaim atu hamô habobo loŋ thiliv ek êmô imbiŋ anêŋ ŋê ku doho ba intu miŋ haveŋ Islael malêvôŋ ami.
55 Avômalô Islael iniŋ waklavôŋ Hale ba Hi habobo. Ma avômalô lomalak bêŋ anôŋ i daku Jelusalem ek nêpôpêk i ek nêgê waklavôŋ êŋ. 56 Ma thêlô imiŋ unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ ek nêmbôlêm Yisu. Ma thêlôda enaŋ hadêŋ i, “Môlô lemhabi aisê? Yani tem êlêm ênjê waklavôŋ êntêk imbiŋ mena mi e?” 57 Ma doŋtom ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê Palisi enaŋ lôklokwaŋ hadêŋ avômalô, “Anyô te hayê nena Yisu hamô êsê êŋ ma enaŋ bêŋ ek nebaloŋ yani.”

*11:1: Luk 10:38-39

*11:2: Jon 12:3

*11:4: Jon 9:3

*11:16: Mak 14:31

*11:16: Abô Glik “Didimus” anêŋ ôdôŋ ‘anyô lopopek’.

*11:24: Jon 6:40

*11:27: Jon 6:69

*11:37: Jon 9:6-7

*11:45: Jon 7:31

*11:46: Luk 16:31

*11:47: Elam iniŋ kaunsil nena “Sanhedlin”.

*11:51-52: Jon 10:16

*11:53: Jon 5:18