10
Yisu ma boksipsip iniŋ alaŋ
Yisu hanaŋ, “Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ môlô. Ôpatu ba hasôv lôk kisi ma miŋ habitak hayô kola abôlêk ek enja bôksipsip ami, yani ma anyô vani lôk anyô kambom. Ma anyô hathak habitak hayô kola abôlêk ba hi, intu boksipsip iniŋ alaŋ. Anyô hayabiŋ kola halate abôlêk vê ek boksipsip alaŋ enja anêŋ bok. Halam tomtom iniŋ athêŋ ma elaŋô ba halom i hi yaiŋ. Yani hawa anêŋ boksipsip sapêŋ ele yaiŋ yôv ma hamôŋ ma boksipsip eveŋ yam. Boksipsip eyala alaŋsi leŋselo ba intu esopa i. Ma anyô yaŋ ma êthôŋ ôpêŋ laselo paliŋ ba intu êsôv ma miŋ ethak esopa ami.” Yisu havuŋ abô ba miŋ eyala anêŋ ôdôŋ ami.
Aêŋ ba Yisu hanaŋ hathak loŋbô nena, “Avanôŋ! Yanaŋ êndêŋ môlô nena yada ma hatôm kola abôlêk ek boksipsip nêyô kola kapô. * Jer 23:1-2; Ese 34:2-3Avômalô sapêŋ atu ba êmôŋ ek ya ma ŋê vani lôk ŋê kambom. Ma doŋtom boksipsip miŋ elaŋô thêlô leŋiŋselo ami. Yada ma kola abôlêk. Anyô te halêm hadêŋ ya ba hayô kola kapô ma Wapômbêŋ tem nêm yani bulubiŋ. Ôpêŋ tem ni ba êlêm êmô kola kapô ma tem êpôm nôm mavi ek enjaŋ. 10 Anyô vani halêm ek enja boksipsip vani lôk injik i vônô lôk imbuliŋ i. Ma doŋtom yahalêm ek neja lôkmala atu ba êmô thêlô kapôlôŋiŋ siŋ.
11  * Sng 23:1; ALK 7:17 “Ya ma boksipsip iniŋ alaŋ mavi ba yahatak yenaŋ lôkmala ek nêm boksipsip sa. 12  * Ap 20:29Alaŋ anêŋ ŋê ku ma miŋ boksipsip iniŋ alaŋ ami. Ba êyê avuŋ yatap te halêm ma tem netak boksipsip nêmô ma nêsôv ba ini. Ma avuŋ yatap tem indupuniŋ i ba nêsôv mayaliv. 13 Alaŋ anêŋ ŋê ku ma leŋiŋhaviŋ vuli iyom ma miŋ leŋiŋhiki hathak boksipsip ami. Ba intu thêlô êsôv ba i.
14 “Yada iyom intu boksipsip iniŋ alaŋ mavi. Yahayala yenaŋ boksipsip ma thêlô eyala ya 15  * Mat 11:27; 1Jon 3:16hatôm atu ba Wakamik hayala ya ma yahayala Wakamik. Ma yahatak yenaŋ lôkmala ek nêm boksipsip sa. 16  * Ais 56:8; Ese 34:23Yenaŋ boksipsip doho miŋ êmô kola êntêk kapô ami. Ma yahalam i ma tem nedaŋô yaleŋselo ma tem yandom i ba ni nêyô kola kapô ek nimbitak ôdôŋ doŋtom lôk alaŋ doŋtom iyom. 17  * Plp 2:8-9Wakamik lahaviŋ ya ba intu yaleŋhaviŋ yani ek yatak yenaŋ lôkmala ma tem yanja esak loŋbô. 18 Anyôla miŋ hatôm nêm yenaŋ lôkmala vê ami. Mi. Yada yenaŋ yaleŋhaviŋ ek yatak yenaŋ lôkmala. Yahatôm yatak ma yahatôm yanja esak loŋbô. Wakamik hanaŋ ek yandum aêŋ.”
19 Avômalô Islael elaŋô abô êŋ ma evak i vose hi ôdôŋ ju hathak loŋbô. 20 Ma bêŋ anôŋ enaŋ nena, “Ŋgôk kambom hamô haviŋ yani ba anêŋ auk molo. Aisê ka môlô olaŋô anêŋ abô?”
21 Ma doŋtom vi enaŋ, “Mi! Anyô lôk ŋgôk te miŋ hatôm enaŋ abô takêŋ ami. Ma ŋgôk kambom miŋ hatôm indum maleŋ pusip mavi ami. Mi.”
Ŋê Islael miŋ êvhaviŋ ami
22 Waklavôŋ Êv Mek Ek Unyak Matheŋ hayô ba avômalô Islael i Jelusalem ek nêgê.* Sêbôk ba avômalô loŋ buyaŋ ibuliŋ unyak matheŋ ma avômalô Islael ik vovak. Vêm ma êv mek ek unyak matheŋ hathak loŋbô. Ba intu avômalô Islael leŋhabi waklavôŋ êŋ.
Lêk ma beleŋ simbak 23 ba Yisu haveŋ unyak matheŋ anêŋ kapo daŋ te ba elam nena Solomon Anêŋ Kapo Daŋ. 24 Ma avômalô Islael ekalabu yani siŋ ma enaŋ, “Huvuŋ abô ba aŋgê ka tem onaŋ nena o ma opalê? O ma Mesia atu e? Êŋ ma onaŋ bêŋ.”
25 Ma Yisu hanaŋ viyaŋ nena, “Bôk yahanaŋ yôv hadêŋ môlô lôk lavôŋiŋ takatu ba yahadum hathak Wakamik anêŋ athêŋ hik ya thô hadêŋ môlô. Ma miŋ ôêvhaviŋ ya ami. 26 Ek malê nena môlô ma miŋ yenaŋ boksipsip ami ba intu miŋ ôêvhaviŋ ya ami. 27 Yenaŋ boksipsip ma ethak elaŋô yaleŋselo. Yahayala thêlô ma thêlô ethak esopa ya. 28  * Jon 3:16; 6:39Yahêv lôkmala atu ba tem nêmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ hadêŋ yenaŋ avômalô ek miŋ nema ami lôk miŋ hatôm anyôla enja i vê ênjêk yabaheŋ ami. 29 Wakamik hêv i hadêŋ ya, ma yani ma bêŋ ek nômkama sapêŋ ba miŋ hatôm anyôla nêm thêlô vê ênjêk Wakamik baŋ ami. 30 Yai lôk Wakamik ma doŋtom iyom.”
31 Avômalô Islael ewa valu hathak loŋbô ba idum ek nijik Yisu vônô. 32 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Môlô bôk ôyê lavôŋiŋ mavi bêŋ anôŋ atu ba yahadum yôv. Ku êŋ ma Wakamik hêv hadêŋ ya. Ma lavôŋiŋ alisê intu yenaŋ kambom ba udum ek uŋgwik ya esak valu?”
33  * Wkp 24:16Ma thêlô enaŋ viyaŋ, “Yêlô adum ek naŋgik o esak valu ek malê nena honaŋ abôma hathak Wapômbêŋ nena oda ma Wapômbêŋ. Ma doŋtom o ma anyô pik iyom. Ma miŋ yêlô leŋiŋhabi lavôŋiŋ la ami. Mi.”
34 Ma Yisu hanaŋ, “Môlô da unim abô balabuŋ te hanaŋ nena,
‘Wapômbêŋ da halam môlô nena wapômbêŋ.’ Kapya Yeŋ 82:6
35 “Odaŋô! Abô atu ba hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya ma avanôŋ ba bôk hêv hadêŋ avômalô takatu ba halam i nena, ‘wapômbêŋ’. 36 Ma hatak ya hatôm anêŋ anyô ek yalêm pik êntêk ba intu ya ma wapômbêŋ hatôm môlô. Ma doŋtom ya ma nakaduŋ ba intu ya ma bêŋ ek môlô. Aêŋ ba yahanaŋ nena, ‘Ya ma Wapômbêŋ Nakaduŋ’ ma yahanaŋ abôma hathak Wapômbêŋ aisê ba intu onaŋ ya bêŋ? 37 Yahadum ku takatu ba Wakamik hadum ba intu nônêmimbiŋ ya. 38  * Jon 14:10-11Ma ôdô nônêmimbiŋ ya, êŋ ma nônêmimbiŋ lavôŋiŋ iyom. Nônêmimbiŋ yenaŋ ku takatu ek êndôŋ môlô ek noyala katô nena Wakamik hamô ya kapô ma yahamô Wakamik kapô.” 39 Êŋ ma idum ek nebaloŋ yani esak loŋbô. Ma doŋtom hêv i vê hêk thêlô ba hi.
40  * Jon 1:28Ma habup hayô ŋaŋ Jolodaŋ ba hi ma hamô loŋ sêbôk ba Jon hathik avômalô halôk 41 ma avômalô bêŋ anôŋ i hadêŋ yani ma enaŋ, “Avanôŋ! Jon miŋ hadum lavôŋiŋ te ami. Ma doŋtom abô takatu ba yani hanaŋ hathak ôpêntêk ma avanôŋ.” 42 Ma avômalô loŋ êŋ bêŋ anôŋ êvhaviŋ yani.

*10:8: Jer 23:1-2; Ese 34:2-3

*10:11: Sng 23:1; ALK 7:17

*10:12: Ap 20:29

*10:15: Mat 11:27; 1Jon 3:16

*10:16: Ais 56:8; Ese 34:23

*10:17: Plp 2:8-9

*10:22: Sêbôk ba avômalô loŋ buyaŋ ibuliŋ unyak matheŋ ma avômalô Islael ik vovak. Vêm ma êv mek ek unyak matheŋ hathak loŋbô. Ba intu avômalô Islael leŋhabi waklavôŋ êŋ.

*10:28: Jon 3:16; 6:39

*10:33: Wkp 24:16

*10:38: Jon 14:10-11

*10:40: Jon 1:28