20
Pol hadum ku hamô plovins Masedonia lo Glis
Ŋgalakŋgalak bêŋ êŋ lêk yôv, ma Pol halam avômalô êvhaviŋ ethak doŋtom. Ma hanaŋ abô doho ek embatho thêlô loŋ. Vêm ma hanaŋ waklêvôŋ hadêŋ i ma hatak Epesus ba hi Masedonia. Yani haveŋ loŋ êŋ anêŋ lomalak nenanena ma hanaŋ abô bêŋ anôŋ ek embatho i loŋ aleba hayô Glis. Êŋ ma hamô loŋ êŋ ayôŋ lô. Ma hadum ek enja yeŋ ba ni Silia, ma doŋtom halaŋô nena avômalô Islael ibutiŋ abô nena hathak yeŋ ma thêlô nesak imbiŋ ek nijik yani vônô. Aêŋ ba Pol lahabi nena êmbôni endom plovins Masedonia esak loŋbô. Êntêk ma ŋê takatu ba ethak eveŋ haviŋ Pol iniŋ athêŋ: Sopata anêŋ Belia, yani ma Pailas anêŋ nakaduŋ, ma Alistakas lo Sekandas anêŋ Tesalonaika, ma Gaius anêŋ Debi, ma Tikikus lo Tlopimas anêŋ plovins Esia, ma Timoti. Ŋê takêntêk êmôŋ ba i eyabiŋ yêlô êmô Tloas. Ma yêlô a amô Pilipai aleba avômalô Islael iniŋ waklavôŋ Eyaŋ Polom Yis Mi hale ba hi. Êŋ ma yêlô atak Pilipai ma athak yeŋ ba aveŋ hatôm wak baheŋvi ma yêlô athak Tloas ma apôm thêlô. Ma yêlô amô Tloas hatôm sonda te.
Pol hik Yutikas liŋ
7-9 Sonda te anêŋ wak môŋ ma yêlô lôk ŋê êvhaviŋ athak doŋtom ek naŋgaŋ Anyô Bêŋ anêŋ polom matheŋ. Yêlô athak unyak daim te ba amô kapô bôlô te lô atu hêk vuliŋ ma avômalô êtôm atum lam bêŋ anôŋ ba êthôkwêŋ haveŋ. Pol lahabi etak thêlô êndêŋ lôkbôk ba intu hanaŋ abô daim aleba bôlôvôŋ biŋ. Ma anyô muk te anêŋ athêŋ nena Yutikas hamô unyak abôlêk lovak ma halaŋô Pol anêŋ abô aleba ma hayaŋ ma hêk sôm. Êŋ ma hêv yak ba hi tamu pik. Ma thêlô i ek neja yani, ma doŋtom lêk hama yôv. 10 Ma Pol halôk ba hi ma hayô hêk ôpêŋ ma havaloŋ yani ma hanaŋ, “Môlô miŋ noboloba ami. Yani hêk lôkmala.” 11 Vêm ma Pol thêlô êvôi unyak vuliŋ hathak loŋbô ma eyaŋ Anyô Bêŋ anêŋ polom matheŋ. Êŋ ma Pol hanaŋ abô bêŋ anôŋ hathak loŋbô aleba hayaŋ wak bêŋ ma hi. 12 Ma anyô muk atu ba Pol hik liŋ anêŋ avômalô ewa yani ba i unyak lôk leŋiŋmavi anôŋ.
Pol hatak Tloas ma hi Miletus
13 Pol lahaviŋ embeŋ pik ba ni Asos ma hanaŋ ek yêlô nasak yeŋ ba ana napôm yani êndôk loŋ êŋ. 14 Pol hapôm yêlô halôk Asos ma yêlô awa yani hathak yeŋ ba a Mitilini. 15 Ma haviyô hayaŋ ma atak Mitilini ma yêlô a ŋgavithôm Kios ma doŋtom miŋ athak liŋ ami. Ma hayaŋ hathak loŋbô ma yêlô a ayô apôm ŋgavithôm Samos. Ma hayaŋ te ma yêlô ayô Miletus. 16 Pol lahaviŋ ênjê waklavôŋ Pentikos êndôk Jelusalem ba intu lahaviŋ ni ketheŋ. Aêŋ ba hadô ni Epesus ek malê nena hi loŋ êŋ ma tem êmô plovins Esia sawa daim.
Pol hanaŋ waklêvôŋ hadêŋ ŋê bêŋbêŋ anêŋ Epesus
17  * Ap 18:21Pol hamô Miletus ma hêv abô hadêŋ Epesus nena avômalô êvhaviŋ iniŋ avaka sapêŋ ini êndêŋ yani. 18  * Ap 18:19–19:41Thêlô êyô ma yani hanaŋ, “Môlô oyala ku takatu ba yahayô Esia môŋ anôŋ ma yahamô haviŋ môlô ba yahadum aleba lêk. 19 Avômalô Islael ethak êv malaiŋ lomaloma hadêŋ ya lôk ibutiŋ abô ek nimbuliŋ ya lôbôlôŋ. Ma doŋtom yahatauviŋ ya aleba yaôna ma yahadum Anyô Bêŋ anêŋ ku lôk yamaleŋ thôk. 20 Ma oyala nena abô alêla takatu ba hêv môlô sa, êŋ ma yahanaŋ abô takêŋ bêŋ lôk yaleŋvidoŋ iyom. Ma yahadôŋ môlô hamô loŋ yaiŋ lôk haveŋ môlônim unyak nenanena haviŋ. 21 Ma yahanaŋ abô doŋtom êntêk hadêŋ avômalô Islael lôk avômalô loŋ buyaŋ nena nede kapôlôŋiŋ liliŋ êndêŋ Wapômbêŋ ba nênêmimbiŋ alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu.
22 “Ma lêk Lovak Matheŋ hakak ya ek yana Jelusalem. Ma miŋ yahayala nena malê intu tem êpôm ya anêŋ loŋ êŋ ami. 23  * Ap 9:16; 21:11Nôm doŋtom intu yahayala ma aêntêk. Malak nômbêŋ atu ba yahayô ma Lovak Matheŋ hanaŋ hadêŋ ya nena, “Tem malaiŋ lomaloma êpôm o lôk ômô koladôŋ.” 24  * Ap 21:13; 2Ti 4:7Ma miŋ yaleŋ hik ya hathak nôm takêŋ ami. Lôk miŋ yahayê yaleŋviŋkupik hatôm nômbêŋ ek ya ami. Mi, yenaŋ auk bêŋ ma yamiŋ lôklokwaŋ ba yandum ku takatu ba Anyô Bêŋ Yisu hêv hadêŋ ya endeba êyô anêŋ daŋ am. Ku êŋ ma aêntêk: yanaŋ Abô Mavi bêŋ esak Anyô Bêŋ anêŋ wapôm.
25 “Ma môlô takatu ba bôk yahamô haviŋ ba yahanaŋ abô hathak Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak, ondaŋô. Lêk yahayala nena môlô te tem miŋ ênjê yamaleŋ esak loŋbô ami. 26 Aêŋ ba yahanaŋ bêŋ hadêŋ môlô nena anyôla hadô Wapômbêŋ anêŋ abô ba hapôm malaiŋ, êŋ ma miŋ yenaŋ kambom ami. 27 Ek malê nena yahanaŋ Wapômbêŋ anêŋ loŋôndê sapêŋ bêŋ hadêŋ môlô ma miŋ yahakô ami. 28  * 1Ti 4:16; 1Pi 5:2-4Noyabiŋ am lôk avômalô takatu ba bôk Lovak Matheŋ hêv hadêŋ môlô ek noyabiŋ i. Ma noyabiŋ Wapômbêŋ anêŋ avômalô êvhaviŋ takatu ba yani bôk hêv i vuli hathak yanida anêŋ thalaleŋ. 29  * Mat 7:15; Jon 10:12Yahayala nena yahatak môlô ba yaha, êŋ ma kêdôŋwaga abôyaŋ tem nêlêm êtôm avuŋ yatap ek nimbuliŋ boksipsip. 30 Ma môlôda doho tem nonaŋ abôyaŋ ba nunduviŋ abô avanôŋ ek nôbôv ŋê êvhaviŋ vi ek nesopa i. 31  * 1Te 2:11Aêŋ ba noyabiŋ am ma lemimimbi nena hatôm sondabêŋ lô anêŋ wak lo bôlôvôŋ ma yahanaŋ abô hadêŋ môlô lôk yamaleŋ thôk ek yambatho môlô lôŋ.
32 “Ma lêk yahatak môlô halôk Wapômbêŋ baŋ lôk anêŋ abô hathak anêŋ wapôm. Abô êŋ ma hatôm embatho môlô loŋ ba nêm loŋ ênjêk malak leŋ ek môlô imbiŋ ŋê matheŋ takatu ba bôk êmô yôv. 33  * 1Ko 9:11-12Ma miŋ yamaleŋkilik hathak anyôla anêŋ seleva lo gol ma sôp ami. 34  * Ap 18:3; 1Te 2:9Ma môlôda oyala nena yada yahadum ku hathak yabaheŋ ek yahêv yada sa lôk ŋê takatu ba idum ku iviŋ ya. 35 Ku takatu ba yahadum hik thô hadêŋ môlô nena mavi ek alalô nandum ku bêŋ ek nanêm avômalô siv sa. Ma lemimimbi abô takatu ba Anyô Bêŋ Yisu bôk hanaŋ nena, ‘Anyô yaŋ hêv nômlate ek hêv o sa, ma tem lemmavi. Ma doŋtom hôêv nômlate ek nêm anyô yaŋ sa, êŋ ma tem lemmavi anôŋ.’ ”
36 Pol hanaŋ abô takêŋ yôv, ma halek vadôŋ lêlô ma hateŋ mek haviŋ thêlô. 37 Ma thêlô sapêŋ evaloŋ yani ba iliŋu ma elaŋ bêŋ hathak yani. 38 Êŋ ma thêlô ewa yani ba i etak hathak yeŋ. Thêlô leŋiŋmalaiŋ kambom hathak abô takatu ba bôk hanaŋ nena tem miŋ nêgê yani ma esak loŋbô ami.

*20:17: Ap 18:21

*20:18: Ap 18:1919:41

*20:23: Ap 9:16; 21:11

*20:24: Ap 21:13; 2Ti 4:7

*20:28: 1Ti 4:16; 1Pi 5:2-4

*20:29: Mat 7:15; Jon 10:12

*20:31: 1Te 2:11

*20:33: 1Ko 9:11-12

*20:34: Ap 18:3; 1Te 2:9