9
Sol hale kapô liliŋ
* Ap 8:3Ma Sol hanaŋ abô lôklokwaŋ denaŋ nena tem imbuliŋ lôk injik avômalô takatu ba esopa Anyô Bêŋ Yisu vônô. Ma hi hadêŋ anyô bêŋ habôk da ek eto kapya êndêŋ ŋê bêŋbêŋ takatu ba eyabiŋ Islael iniŋ unyak yeŋ takatu hamô Damaskas. Kapya êŋ hanaŋ nena Sol hapôm avômalô la esopa Yisu anêŋ loŋôndê, anyô mena avi, êŋ ma embaloŋ i ba enja ba êlêm Jelusalem êtôm ŋê koladôŋ. Êŋ ma hatak Jelusalem ma hi Damaskas. Ma habobo Damaskas ma ketheŋ oyaŋ ma deda bêŋ te anêŋ leŋ hatôm damak hêv ba habi hayô hêk yani. Ma hêv yak halôk pik ma halaŋô abô te halam hadêŋ yani aêntêk, “Sol, Sol, hubuliŋ ya eka?”
Ma Sol hanaŋ, “Anyô Bêŋ, o opalê?”
Ma ôpêŋ hanaŋ, “Ya Yisu ôpatu ba hubuliŋ. Umbiyô ba nu malak lôŋ kapô. Ma tem nenaŋ êndêŋ o esak nôm atu ba undum.”
Ma ŋê takatu ba eveŋ haviŋ Sol imiŋ bônôŋ iyom. Thêlô elaŋô abô, ma doŋtom miŋ êyê anyôla ami. Êŋ ma Sol haviyô ma doŋtom miŋ hatôm ênjê tak ami. Ba intu evaloŋ yani baŋ ma edadi ba i Damaskas. Hatôm wak lô ma yani mapusip ba miŋ hayaŋ nôm lo hanum ŋaŋ ami.
10 Yisu anêŋ anyô ku te hamô Damaskas ba anêŋ athêŋ nena Ananaias. Ma hayê wêŋ te atu ba Anyô Bêŋ hanaŋ hadêŋ yani nena, “Ananaias!”
Ma yani hanaŋ, “Anyô Bêŋ, ya êntêk yahamô.”
11 Ma Anyô Bêŋ hanaŋ hadêŋ yani, “Umbiyô ba nu Judas anêŋ unyak hêk loŋôndê atu anêŋ athêŋ nena Thêthôŋ. Ma onaŋ injik liŋ nena, ‘Sol anêŋ Tasus hamô mena mi e?’ Yani lêk hateŋ mek. 12 Ma hatulak ma hayê wêŋ te nena anyô te anêŋ athêŋ nena Ananaias halêm hatak baŋ hayô hêk yani ek ênjê tak esak loŋbô.”
13 Ma Ananaias hanaŋ viyaŋ nena, “Anyô Bêŋ, yahalaŋô abô bêŋ anôŋ hathak ôpêŋ. Yani hadum nôm kambom lomaloma hadêŋ anêm avômalô matheŋ anêŋ Jelusalem. 14 Ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da êv lôklokwaŋ hadêŋ yani ba halêm loŋ êntêk ek embaloŋ avômalô takatu ba êvhaviŋ anêm athêŋ.”
15  * Ap 26:2; 27:24; Lom 1:5Ma doŋtom Anyô Bêŋ hanaŋ hadêŋ Ananaias nena, “Nu. Bôk yahatak ôpêŋ yôv ek imbitak yenaŋ anyô ku ba enja yenaŋ athêŋ ba ni ek avômalô loŋ buyaŋ lôk iniŋ kiŋ ma avômalô Islael imbiŋ. 16  * 2Ko 11:23-28Ma tem yaŋgik malaiŋ lomaloma takatu ba tem êpôm yani esak yenaŋ athêŋ thô êndêŋ yani.”
17 Êŋ ma Ananaias hi unyak atu kapô ma hatak baŋ hayô hêk Sol ma hanaŋ, “Aiyaŋ Sol, Anyô Bêŋ Yisu atu ba hapôm o halôk loŋôndê hêv ya ba yahalêm ek nôŋgô tak esak loŋbô lôk Lovak Matheŋ êmbôlô kapôlôm siŋ.” 18 Ma ketheŋ oyaŋ ma nômla hatôm alim anêŋ kalak hagililiŋ hêk Sol madaluk. Ma hayê tak hathak loŋbô. Haviyô ma Ananaias hathik yani. 19 Vêm ma hayaŋ nôm doho ma hawa lôklokwaŋ hathak loŋbô.
Sol hanaŋ Abô Mavi hamô Damaskas
Sol hamô haviŋ Yisu anêŋ ŋê ku takatu ba êmô Damaskas hatôm wak doho. 20 Vêm ma hi Islael iniŋ unyak yeŋ takatu ba hamô loŋ êŋ, ma hanaŋ bêŋ nena Yisu ma Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ. 21  * Ap 8:3Avômalô takatu ba elaŋô anêŋ abô esoŋ kambom ba enaŋ, “Ôpêntêk ma ôpatu ba bôk habuliŋ avômalô takatu ba êvhaviŋ Yisu anêŋ athêŋ anêŋ Jelusalem e? Ma lêk halêm loŋ êntêk ek embaloŋ thêlô êtôm ŋê koladôŋ ba enja ba ni ek ŋê bêŋbêŋ êbôk da, aêŋ e?” 22  * Ap 18:28Ma doŋtom Sol anêŋ lôklokwaŋ halumbak hi ba hi. Ma anêŋ abô hik thô hadêŋ avômalô Islael takatu ba êmô Damaskas nena Yisu ma Mesia atu. Ma thêlô esoŋ kambom ba miŋ hatôm nenaŋ abôla ami.
23 Wak bêŋ anôŋ hale ba hi ma avômalô Islael anêŋ loŋ êŋ ethak doŋtom ba ibutiŋ abô ek nijik Sol vônô. 24 Ma doŋtom Sol halaŋô abô hathak iniŋ auk êŋ. Wak lo bôlôvôŋ ma ŋê takêŋ eyabiŋ malak lôŋ êŋ anêŋ badêŋ abôlêk ek nijik yani vônô. 25  * 2Ko 11:32-33Ma doŋtom bôlôvôŋ te ma Sol anêŋ ŋê ku ewa yani ba etak halôk vak sam bêŋ te kapô. Ma êlêlô halôk badêŋ anêŋ loŋ lovak te ba hi tamu badêŋ viyaŋ.
Sol hi Jelusalem
26  * Gal 1:17-19Vêm ma Sol hi Jelusalem. Hayô ma lahaviŋ êmô imbiŋ avômalô êvhaviŋ, ma doŋtom thêlô sapêŋ êkô ek yani lôk miŋ êvhaviŋ nena yani ma Yisu anêŋ anyô ku te ami. 27  * 1Ko 9:1Ma doŋtom Banabas hawa Sol ba hi hayô ek aposel. Ma hanaŋ abô hathak Sol nena bôk hayê Anyô Bêŋ halôk loŋôndê ma Anyô Bêŋ hanaŋ abô hadêŋ yani. Ma hanaŋ nena Sol hamô Damaskas ma hanaŋ abô lôklokwaŋ hathak Yisu anêŋ athêŋ ma miŋ hakô ami. Ma aposel êvhaviŋ anêŋ abô. 28 Aêŋ ba Sol hamô haviŋ i. Ma hi ba halêm hamô Jelusalem kapô ma hanaŋ abô bêŋ hathak Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ ma kô mi. 29 Ma yani hi hanaŋ abô haviŋ avômalô Islael takatu ba ethak enaŋ abô Glik. Ma hawa iniŋ auk vose ek nênêmimbiŋ Yisu. Ma doŋtom thêlô leŋiŋmaniŋ ba idum ek nijik yani vônô. 30 Ma abô êŋ hi hapôm ŋê êvhaviŋ. Ba intu ewa yani ba i Sisalia ma etak halôk yeŋ te ek ni Tasus.
31 Êŋ ma avômalô êvhaviŋ anêŋ Judia lo Galili ma Samalia êmô labali ba miŋ anyôla hêv malaiŋ hadêŋ i ami. Ma thêlô ibitak lôklokwaŋ ma Lovak Matheŋ havatho thêlô kapôlôŋiŋ loŋ. Thêlô êmô Anyô Bêŋ vibiŋ ma êbô anêŋ athêŋ. Ma avômalô êvhaviŋ ilumbak hi ba hi.
Pita hadum anyô havuviŋ te mavi
32 Pita hi haveŋ lomalak lomalak. Ma wak te ma hi ek ênjê avômalô matheŋ anêŋ Lida. 33 Loŋ êŋ ma hapôm anyô te ba anêŋ athêŋ nena Ainias. Yani kupik bôk havuviŋ ma hêk biŋ iyom hatôm sondabêŋ baheŋvi ba lahavulô. 34 Ma Pita hanaŋ, “Ainias, Yisu Kilisi lêk hadum o mavi. Umbiyô ma umbuvi anêm yêm.” Ma ketheŋ oyaŋ ma haviyô. 35 Êŋ ma avômalô Lida lôk Salon sapêŋ êyê yani, ma ele i liliŋ ba esopa Anyô Bêŋ.
Pita hik avi ŋama te liŋ
36 Anêŋ Jopa ma avi êvhaviŋ te ba anêŋ athêŋ nena Tabita, ma hathak abô Glik nena Dokas. Wak nômbêŋ intu ma yani hadum kobom mavi lomaloma lôk hêv avômalô siv sa. 37 Pita hamô Lida denaŋ ma Dokas hapôm lijiŋ ba hama. Ma ithik anêŋ kupik ba êdô hêk unyak kapô te atu ba hêk daku vuliŋ. 38 Jopa hamô habobo Lida ba intu avômalô êvhaviŋ elaŋô nena Pita lêk hamô Lida, êŋ ma êv anyô ju ba i hadêŋ yani ma enaŋ lôklokwaŋ nena, “Ôlêm ketheŋ!”
39 Êŋ ma Pita hi haviŋ thai ba êyô Jopa. Ma ewa yani ba i unyak kapô ali atu ba hêk daku vuliŋ. Avi tôp bêŋ anôŋ êmô unyak kapô êŋ ba elaŋ. Thêlô ekalabu Pita siŋ ma ewa iniŋ kwêv thilibuŋ lôk sôp takatu ba Dokas bôk hamô ma hadu ba hêv hadêŋ i ma ik thô hadêŋ yani.
40 Ma Pita hanaŋ ba avômalô sapêŋ ele yaiŋ ba i. Ma halek vadôŋ lêlô ma hateŋ mek. Vêm ma hik i liliŋ hadêŋ avi ŋama êŋ ma hanaŋ, “Tabita, umbiyô.” Ma madaluk hakyav ba hayê Pita ma haviyô hamô. 41 Ma Pita havaloŋ baŋ ma hêv yani liŋ haviyô hamiŋ. Ma halam avômalô matheŋ lôk avi tôp takatu ba êlêm. Ma hik thô nena yani lêk haviyô lôkmala hathak loŋbô.
42 Abô hathak nôm atu ba Pita hadum halaŋviŋ haveŋ Jopa iniŋ loŋ sapêŋ ba avômalô bêŋ anôŋ êvhaviŋ Anyô Bêŋ Yisu. 43 Ma Pita hamô Jopa sonda doho haviŋ Saimon, ôpatu ba hapesaŋ nômkama hathak alim kupik.

*9:1: Ap 8:3

*9:15: Ap 26:2; 27:24; Lom 1:5

*9:16: 2Ko 11:23-28

*9:21: Ap 8:3

*9:22: Ap 18:28

*9:25: 2Ko 11:32-33

*9:26: Gal 1:17-19

*9:27: 1Ko 9:1