9
Pol hadô vuli
* Ap 9:1-9; 26:16; 1Ko 15:8-9Odaŋô! Abô balabuŋ lomaloma miŋ havaloŋ ya loŋ ami! Ma bôk yahayê Yisu alalôaniŋ Anyô Bêŋ yôv! Ya ma aposel ba yada yenaŋ ku lôk Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ hadum ba intu môlô ubitak! * 2Ko 3:2-3Avômalô doho êpôlik nena ya Pol ma miŋ aposel ami. Ma doŋtom môlônim ôêvhaviŋ hik ya thô nena ya ma Anyô Bêŋ anêŋ aposel. Aêŋ ba môlônim aposel ma ya.
Avômalô doho ibi yaleŋ nena yahabuliŋ yenaŋ ku aposel ba yahêv yada kisi aêntêk. * Luk 10:8Avômalô ethak êv nôm hadêŋ yêlô hatôm ŋê lôk athêŋ bêŋ takatu ba idum Wapômbêŋ anêŋ ku. Ma Anyô Bêŋ anêŋ iviyaŋ lôk Sipas ma aposel vi ethak ewa avi takatu ba êvhaviŋ hatôm vêŋi. Ma yêlô hatôm nandum aêŋ imbiŋ. Ma yai hatôm natak ku baheŋiŋ ek nandum Wapômbêŋ anêŋ ku êtôm aposel vi. Ma môlô osoŋ nena yai lôk Banabas iyom intu ŋê athêŋ mi e? Mi. Yêlô lôkthô ma aposel iyom.* Pol hayala Kolin iniŋ auk lôkbaŋ ba intu havuŋ abô ba hadô ek enja Kolin iniŋ da. Aêŋ ba hadum thêlô leŋiŋmaniŋ. Ŋê vovak da miŋ êv vuli iniŋ nôm ami. Ma avômalô takatu ba idum iniŋ ku ethak eyaŋ anêŋ anôŋ. Ma ŋê takatu ba eyabiŋ bok ethak eyaŋ bok takêŋ. Abô takêŋ ma auk pik e? Mi. Wapômbêŋ anêŋ abô balabuŋ bôk hanaŋ * Lo 25:4; 1Ti 5:18ba Mose bôk hato nena,
“Bok oks hadum ku ma miŋ nokak abôlêk siŋ ami.” Lo 25:4
Ma Wapômbêŋ lahiki hathak bok oks mena? 10  * 2Ti 2:6Mi. Abô êŋ ma hathak yêlô. Avanôŋ! Abô êŋ hathak yêlô opalêla takatu ba adum Wapômbêŋ anêŋ ku. Ŋê takatu ba ele ku lôk evatho ku, lôkthô êv maleŋiŋ ek nejaŋ nôm. 11-12  * Lom 15:27; Ap 20:34; 2Ko 11:9Môlô othak ôêv avômalô ku vi sa. Ma yêlô avatho Wapômbêŋ anêŋ abô halôk môlô. Aêŋ ba awa nôm anêŋ môlô ma ôyê nena malaiŋ e? Mi! Yêlôaniŋ athêŋ hêk ba intu yêlô amôŋ ek naja môlônim nôm!
Ma doŋtom miŋ yêlô asopa loŋôndê êŋ ami. Ba awa malaiŋ lomaloma ek miŋ embasiŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi ami. 13  * Lo 18:1-3Môlô oyala nena ŋê takatu ba idum ku hamô unyak matheŋ ma eyaŋ nôm takatu ba êv hadêŋ unyak êŋ. Ma ŋê takatu ba idum ku hamô loŋ êbôk da ma eyaŋ nôm takatu ba êv hatôm da. 14  * Mat 10:10; Gal 6:6Anyô Bêŋ bôk hanaŋ aêŋ iyom nena ŋê takatu ba enaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô ma neja iniŋ nôm êlêm anêŋ iniŋ ku takatu ba idum. 15 Ma doŋtom yada miŋ bôk yahasopa loŋôndê takêŋ ami. Ma miŋ yahato abô êntêk ek môlô nobakôŋ ya ami. Mi! Yahama ma mavi ek miŋ yanêm malaiŋ êndêŋ môlô ami ek anyôla miŋ enja nôm takatu ba yahabam ya hathak vê ami. 16  * Jer 20:9Miŋ yahabam ya hathak yahanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô ami. Mi. Wapômbêŋ hêv ku êŋ hadêŋ ya. Ba miŋ yahanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô ami, êŋ ma malaiŋ bêŋ ek ya. 17 Yahapetenak ek yandum ku êntêk êŋ ma tem yanja vuli. Ma doŋtom miŋ yada yenaŋ auk ami. Ba intu yahadum oyaŋ hatôm yenaŋ ku atu ba Wapômbêŋ hêv ek yayabiŋ. 18 Vuli alête intu tem yanja? Yenaŋ vuli ma aêntêk. Yahanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi ma miŋ avômalô nênêm vuli ami. Êŋ ma hatôm yenaŋ vuli atu ba yahabam ya hathak.
19 Aêŋ ba yabaheŋ miŋ ekak loŋ lôk anyôla miŋ hayabiŋ ya ami. Ma doŋtom yenaŋ auk nena avômalô lôkthô nimbitak yenaŋ alaŋ ek yaŋgik loŋôndê thô ek bêŋ anôŋ ini nesopa Kilisi. 20  * Ap 21:20-26Yahamô haviŋ avômalô Islael ma yahabitak hatôm thêlô. Ma yahamô haviŋ avômalô esopa abô balabuŋ takatu êŋ ma yahabitak hatôm thêlô ek yandom i ini ek Kilisi. Ma doŋtom abô balabuŋ miŋ hayabiŋ ya ami. 21 Yahamô haviŋ ŋê daluk takatu ba iniŋ abô balabuŋ mi, êŋ ma yahabitak hatôm thêlô ba miŋ yahasopa alalô avômalô Islael iniŋ abô balabuŋ lomaloma ami ek yandom thêlô ini êndêŋ Kilisi. Ma yahasopa Wapômbêŋ lôk Kilisi iniŋ abô ba intu eyabiŋ ya. 22  * 2Ko 11:29Ma yahamô haviŋ ŋê takatu ba iniŋ auk pulusik ma yahabitak pulusik hatôm thêlô ek yandom thêlô ini ek Kilisi. Yahasopa avômalô lôkthô iniŋ auk lomaloma ek auk anêŋ aêŋ ma hatôm yanêm vi dedauŋ sa. 23 Yahadum aêŋ ek avômalô lôkthô nedaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô ba nesopa ek alalô lôkthô naja bulubiŋ.
Nadaŋviŋ lôklokwaŋ ek nayô uŋlôv
24 Avômalô takatu ba elaŋviŋ sapêŋ ewa vuli e? Mi. Ôpatu ba hamôŋ iyom. Aêŋ ba ondaŋviŋ ek onja anêm vuli aêŋ iyom. 25  * Plp 3:14; 2Ti 2:4-5; 4:7-8Avômalô takatu ba ik mambêŋ ma ethak êdôŋ i wak nômbêŋ intu ek neja kuluŋ atu ba tem ekapok ketheŋ. Ma doŋtom alalô adum ek naja kuluŋ atu ba tem êmô wak nômbêŋ intu sapêŋ. 26 Ba intu ya miŋ yahalaŋviŋ hatôm anyô halaŋviŋ mayaliv ami. Ma miŋ yahik vovak hatôm anyô hathak hik loŋ oyaŋ ami. 27  * Lom 8:13; 13:14Mi! Yahik yaleŋviŋkupik ek batu yenaŋ auk pik etauviŋ. Yakô yanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi êndêŋ avômalô ba nênêmimbiŋ ma yada mi.

*9:1: Ap 9:1-9; 26:16; 1Ko 15:8-9

*9:2: 2Ko 3:2-3

*9:4: Luk 10:8

*9:6: Pol hayala Kolin iniŋ auk lôkbaŋ ba intu havuŋ abô ba hadô ek enja Kolin iniŋ da. Aêŋ ba hadum thêlô leŋiŋmaniŋ.

*9:9: Lo 25:4; 1Ti 5:18

*9:10: 2Ti 2:6

*9:11-12: Lom 15:27; Ap 20:34; 2Ko 11:9

*9:13: Lo 18:1-3

*9:14: Mat 10:10; Gal 6:6

*9:16: Jer 20:9

*9:20: Ap 21:20-26

*9:22: 2Ko 11:29

*9:25: Plp 3:14; 2Ti 2:4-5; 4:7-8

*9:27: Lom 8:13; 13:14