10
Yakô ek alalô nanêm yak esak saê
* Kis 13:21-22; 14:22-29Aiyaŋ thêlô miŋ môlô lemimpaliŋ ami! Sêbôk ma alalôaniŋ bumalô esopa buliv lôk eveŋ ŋgwêk malêvôŋ. Ma buliv lo ŋgwêk ithik thêlô ek injik thô nena thêlô esopa Mose. * Kis 16:35Thêlô sapêŋ eyaŋ nôm matheŋ atu * Kis 17:6; Nam 20:11ma sapêŋ inum ŋaŋ valu matheŋ atu ba haveŋ haviŋ i. Valu êŋ ma Yisu da. * Nam 14:29-30Ma doŋtom Wapômbêŋ miŋ lamavi hathak thêlô ami ba intu ema ba kupik hêk mayaliv hêk loŋ thiliv.
* Nam 11:4,34; 1Ko 10:11Nôm takêŋ habitak ek alalô leŋiŋimbi esak ma miŋ imbisôk imiŋ alalô ek nandum kambom ami. Bôk eto hathak thêlô nena,
“Avômalô êŋ esopa ŋgôk ba eloyeŋ hathak lôk eyaŋ ba inum ba idum sek lomaloma.” Etak Ijip 32:6
Aêŋ ba miŋ môlô nundum aêŋ ami. * Nam 25:1-9Miŋ alalô nandum sek waliliŋ êtôm bôk ba alalôaniŋ bumalô idum ba avômalô hatôm 23,000 ema wak doŋtom iyom ami. * Nam 21:5-6Alalô miŋ natatale Anyô Bêŋ êtôm avômalô vi atu ba bôk idum ba umya hathaŋ i pôpônô ami. 10  * Nam 16:41-49Ma miŋ nanaŋ abô munuŋmunuŋ êtôm bôk ba doho idum ba aŋela vovak hiki pôpônô ami.
11 Nôm takatu ba bôk habitak hathak avômalô bôsêbôk ma eto ek alalô avômalô bôlôŋ êntêk atu ba lêk amô habobo pik lo leŋ anêŋ daŋ leŋiŋimbi katô ba nayabiŋ i. 12 Aêŋ ba o atu ba hosoŋ nena humiŋ lôklokwaŋ êŋ ma oyabiŋ o ek miŋ nêm yak ami. 13 Kambom hathak halôk avômalô leŋiŋ ek nindum kambom. Ma hudum ek undum kambom ma Wapômbêŋ tem miŋ imbuliŋ dôm ek o ami. Tem yani êmbôlêm loŋôndê ek otak auk êŋ ek umiŋ lôklokwaŋ. Ma tem miŋ etak o ek nêm yak ami.
Miŋ nônêm yeŋ êndêŋ Wapômbêŋ ma ŋgôkba imbiŋ ami
14 Aêŋ ba aiyaŋ thêlô, nônêm am vê ênjêk ŋgôkba anêŋ ku lo loŋ. 15 Môlô avômalô lôkauk ba intu nutitiŋ abô êntêk nena thêthôŋ mena mi e? 16  * Mat 26:26-28Kilisi anêŋ thalaleŋ hadum ba alalô abitak doŋtom lôk anum ba leŋiŋhabi hathak nôm mavi takatu ba yani hadum ek hêv alalô sa. Ma polom doŋtom êŋ ma hatôm Kilisi liŋ kupik ba intu alalô aŋgôli ba aŋ. 17  * Lom 12:5Ma alalô avômalô bêŋ anôŋ aŋ ek injik thô nena alalô sapêŋ lêk athak doŋtom haviŋ Kilisi ba abitak ôdôŋ te iyom.
18  * Wkp 7:6Ma lemimimbi esak avômalô Islael. Thêlô êv iniŋ da hadêŋ ŋê êbôk da ba êbôk ma sapêŋ eyaŋ nôm da êŋ ma hatôm ethak doŋtom haviŋ Kilisi ba ibitak ôdôŋ te iyom. 19  * 1Ko 8:4Ma yahanaŋ nena ŋgôk iniŋ nôm lôk alokwaŋ ma valu iniŋ athêŋ hêk e? 20  * Lo 32:17; ALK 9:20Mi. Ŋê daluk êv da hadêŋ ŋgôk. Ma ŋgôk takêŋ ma Wapômbêŋ e? Miŋ yaleŋhaviŋ môlô nosak doŋtom imbiŋ ŋgôk ami. 21  * 2Ko 6:15-16Miŋ hatôm nunum êndôk Anyô Bêŋ anêŋ tase lôk ŋgôk anêŋ imbiŋ ami. Ma miŋ hatôm noŋgwaŋ ŋgôk anêŋ nôm lôk Anyô Bêŋ anêŋ imbiŋ ami. 22  * Lo 32:21Hatôm alalô nadôk Anyô Bêŋ la ek ladaŋ e? Ma hêv vovaŋ hadêŋ alalô êŋ ma tem namô lôklokwaŋ ma miŋ nanêm yak ami e?
Nambô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ
23  * 1Ko 6:12Môlô onaŋ nena, “Balabuŋ te miŋ havaloŋ alalô loŋ ami. Ba malêla takatu alalô leŋiŋhaviŋ nandum ma hatôm.” Ma doŋtom ya Pol yahanaŋ nena nômkama sapêŋ tem miŋ nêm môlô sa lôk embatho môlô loŋ ami. 24  * Lom 15:1-2Ba miŋ lemimimbi oda anêm mavi iyom ami ma lemimimbi anyô vi iniŋ mavi imbiŋ.
25-30  * Sng 24:1; 1Ko 8:7; 1Ti 4:4Ma
“Nômkama pik lôkthô ma Anyô Bêŋ anêŋ.” Kapya Yeŋ 24:1
Yahabô Wapômbêŋ ba yahaŋ lôk yaleŋmavi êŋ ma anyôla miŋ hatôm esaŋ ya ami. Yenaŋ auk nena yaŋgaŋ ma tem yaŋgaŋ. Ma yahadô ma dô. Anyô vi iniŋ auk miŋ havaloŋ ya loŋ ami. Aêŋ ba noja alim vathiap lôkthô atu ba ôêv vuli ba oŋgwaŋ. Miŋ lemim malaiŋ ami.
Ma ŋê daluk doho elam o ek nu noŋgwaŋ nôm imbiŋ i ba hudum ek nu ma miŋ onaŋ injik i liŋ ami. Noŋgwaŋ iyom. Ma doŋtom anyôla hanaŋ hadêŋ o nena nôm êntêk ma nôm ŋgôkba, êŋ ma miŋ noŋgwaŋ ami ek nêm anyô daluk êŋ sa ek miŋ lamalaiŋ esak o ami. Ma miŋ yahanaŋ hathak ŋê êvhaviŋ ami. Mi. Yahanaŋ hathak ŋê daluk.
31  * Kol 3:17Aêŋ ba oaŋ mena unum mena udum aisê, nundum lôkthô aêŋ iyom ek nobam Wapômbêŋ anêŋ athêŋ. 32  * Lom 14:13Avômalô Islael lo Glik lôk Wapômbêŋ anêŋ avômalô êvhaviŋ takatu, ma miŋ nundum nômla ek nosale i thô ami. 33  * 1Ko 9:20-22Nômkama lôkthô atu ba yahadum ma yahadum ek yanêm avômalô vi sa ek neja bulubiŋ. Miŋ yahabôlêm nôm leŋiŋmavi ek yada ami.

*10:1: Kis 13:21-22; 14:22-29

*10:3: Kis 16:35

*10:4: Kis 17:6; Nam 20:11

*10:5: Nam 14:29-30

*10:6: Nam 11:4,34; 1Ko 10:11

*10:8: Nam 25:1-9

*10:9: Nam 21:5-6

*10:10: Nam 16:41-49

*10:16: Mat 26:26-28

*10:17: Lom 12:5

*10:18: Wkp 7:6

*10:19: 1Ko 8:4

*10:20: Lo 32:17; ALK 9:20

*10:21: 2Ko 6:15-16

*10:22: Lo 32:21

*10:23: 1Ko 6:12

*10:24: Lom 15:1-2

*10:25-30: Sng 24:1; 1Ko 8:7; 1Ti 4:4

*10:31: Kol 3:17

*10:32: Lom 14:13

*10:33: 1Ko 9:20-22