12
Nanêm i êtôm da êndêŋ Wapômbêŋ
* Lom 6:11,13; 1Pi 2:5Aêŋ ba, aiyaŋ thêlô, Wapômbêŋ lahiki lôbôlôŋ hathak alalô. Ba intu yahasoŋ môlô lokwaŋ nena nônêm am vidoŋ êndêŋ yani êtôm alim takatu ba ik vônô hêk loŋ êbôk da. Da êŋ ma lôkmala lôk matheŋ ba hêv lamavi hadêŋ Wapômbêŋ. Êŋ ma hatôm ôêv yeŋ anôŋ hadêŋ Wapômbêŋ. Ba nônêm loŋ ênjêk kapôlômim ek Wapômbêŋ epesaŋ môlônim auk imbitak lukmuk ek môlô numbitak yaŋda. Ma miŋ nosopa avômalô pik veŋiŋgwam ami. Êŋ ma tem noyala ba nosopa nôm takatu ba Wapômbêŋ lahaviŋ. Lahaviŋ êŋ ma mavi lôk mabuŋ anôŋ ba tem indum Wapômbêŋ lamavi.
Nandum ku esak wapôm takatu ba Wapômbêŋ hêv hadêŋ alalô tomtom
* 1Ko 12:11; Ep 4:7; Plp 2:3Wapômbêŋ habi anêŋ wapôm sam ba hêv ya ku aposel. Ba intu yahanaŋ hadêŋ môlô nena lemimimbi am ba nutitiŋ am katô esak êvhaviŋ atu ba Wapômbêŋ hêv hadêŋ môlô tomtom. Ma miŋ nosoŋ nena môlô ma ŋê bêŋbêŋ ami. * 1Ko 12:12,27Anyô liŋkupik ma doŋtom iyom, ma doŋtom anêŋ lôbôlôbô ma bêŋ anôŋ. Ma lôbôlôbô takêŋ ethak idum ku lomaloma. Ma alalô aêŋ iyom. Alalô ma bêŋ anôŋ ma doŋtom athak doŋtom haviŋ Kilisi ba abitak kupik doŋtom. Ba intu alalô amô hatôm ŋê ôdôŋ te iyom.
* 1Ko 12:4-11; 1Pi 4:10-11Ma Wapômbêŋ hik anêŋ wapôm sam ba hêv auk ku lomaloma hadêŋ alalô tomtom. Ôpatu ba hawa auk ek enaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô êtôm plopet, êŋ ma yani indum ku êŋ êtôm anêŋ hêvhaviŋ. Ma yaŋ hawa auk ek indum ku nêm avômalô sa, êŋ ma nêm i sa. Ma te hawa auk ek êndôŋ avômalô esak Wapômbêŋ anêŋ abô, ma êndôŋ. Ma yaŋ hawa auk ek embatho avômalô vi loŋ, êŋ ma embatho i loŋ. Ma te hawa auk ek nêm avômalô sa esak nômkama, êŋ ma nêm lôk lavidoŋ. Ma te hawa auk ek eyabiŋ avômalô, êŋ ma eyabiŋ dedauŋ mavi. Ma te hawa auk nêm kapô ek avômalô, êŋ ma indum lôk lamavi.
Kobom leŋhaviŋ
Lemimbiŋ avômalô lôk lemvidoŋ. Ma nôpôlik esak nôm takatu ba kambom ma nobaloŋ nôm takatu ba mavi loŋ. 10  * 1Pi 1:22Lemimbiŋ avômalô takatu ba êvhaviŋ videdauŋ êtôm lemhaviŋ mamuyaŋ. Ma nêm athêŋ bêŋ êndêŋ i êmôŋ ek o. 11 Ma nônêm am lôkthô ek nundum Anyô Bêŋ anêŋ ku ma miŋ o vau ami. Ma notak Lovak Matheŋ ek esaŋ êtôm atum êmô môlô kapôlômim. 12  * 1Te 5:16-18Ma nônêm malemim lôk lemimmavi. Ma malaiŋ hapôm o ma ômô maliŋyaô. Ma oteŋ mek thôthô. 13  * Hib 13:2Ma avômalô matheŋ takatu ba êv i sêkêya, êŋ ma nêm i sa. Ma avômalô malak yaŋ êlêm, onja i thô ba oyabiŋ i mavi.
14  * Mat 5:44; 1Ko 4:12Nêm mek ek avômalô takatu ba idum kambom hadêŋ o. Nêm mek ma miŋ ondaŋ ek Wapômbêŋ nêm malaiŋ êndêŋ i ami. 15 Avômalô takatu ba leŋiŋmavi ma lemmavi imbiŋ i. Ma avômalô takatu ba elaŋ asêŋ malêŋ ma ondaŋ imbiŋ i. 16  * Snd 3:7Nômô maliŋyaô imbiŋ am. Ma miŋ osoŋ nena o anyô bêŋ ami. Mi, otauviŋ o ba ômô imbiŋ ŋê athêŋ mi. Ma miŋ osoŋ nena o anyô lôkauk bêŋ ami. Mi.
17  * 1Te 5:15Anyôla hadum kambom hadêŋ o ma miŋ nuŋgwik kambom êŋ liliŋ êndêŋ yani ami. Undum malêla takatu ba avômalô eyala nena mavi iyom ênjêk thêlô maleŋiŋ. 18 Ombatho o loŋ lôklokwaŋ ek ômô labali imbiŋ avômalô sapêŋ. 19  * Mat 5:39Aiyaŋ thêlô, miŋ nôwê kambom viyaŋ ami ma notak êndôk Wapômbêŋ anêŋ lamaniŋ kapô. Hatôm bôk eto nena,
“Ya Anyô Bêŋ yahanaŋ nena ku nijik anyô leŋkadôk liŋ ma yenaŋ ku ba tem yandum.” Lo 32:35
20  * Mat 5:44Ma
“Ôpatu ba hapôlik hathak o hama kisi ma nêm nôm êndêŋ yani.
Ma hathakmuniŋ ma nêm ŋaŋ ek inum.
Hudum aêŋ ma tem nêm yani mama bêŋ.” Gutpela Sindaun 25:21-22
21 Aêŋ ba undum mavi iyom ek ômô kambom lu, ma miŋ otak kambom ek êmô o lu ami.

*12:1: Lom 6:11,13; 1Pi 2:5

*12:3: 1Ko 12:11; Ep 4:7; Plp 2:3

*12:4: 1Ko 12:12,27

*12:6: 1Ko 12:4-11; 1Pi 4:10-11

*12:10: 1Pi 1:22

*12:12: 1Te 5:16-18

*12:13: Hib 13:2

*12:14: Mat 5:44; 1Ko 4:12

*12:16: Snd 3:7

*12:17: 1Te 5:15

*12:19: Mat 5:39

*12:20: Mat 5:44