13
Alalô namô gavman vibiŋ
* Snd 8:15; Tit 3:1Gavman pik sapêŋ ma Wapômbêŋ hatak i ba hêv lôklokwaŋ hadêŋ i ek neyabiŋ avômalô. Gavman te miŋ habitak oyaŋ ami ma mi. Ba intu avômalô lôkthô nêmô thêlô vibiŋ. Aêŋ ba anyôla hadô êmô gavman vibiŋ, êŋ ma hadô ek êmô Wapômbêŋ baŋ vibiŋ. Ba intu ôpêŋ tem indum abô ba enja malaiŋ. * 1Pi 2:13-14Opalêla intu êkô ek gavman? Avômalô takatu ba idum mavi e? Mi, ŋê takatu ba idum kambom. Ba intu undum mavi ek gavman miŋ nêm vovaŋ êndêŋ o ami, ma embam o iyom. Êŋ ma tem miŋ ôkô ek gavman ami. Gavman ma Wapômbêŋ anêŋ ŋê ku ek nênêm o sa ek ômô mavi. Wapômbêŋ hêv lôklokwaŋ hadêŋ i ek nênêm anêŋ vovaŋ êndêŋ avômalô takatu ba idum kambom. Ma thêlô miŋ ewa lôklokwaŋ êŋ oyaŋ ami. Mi, ba intu hudum kambom, êŋ ma ôkô. Aêŋ ba alalô miŋ namô gavman vibiŋ esak akô ek naja vovaŋ iyom ami. Mi, esak nayala ênjêk kapôlôŋiŋ nena êŋ ma mavi.
* Mat 22:21Aêŋ ba intu alalô athak êv takis. Gavman ma Wapômbêŋ anêŋ ŋê ku ba ethak idum iniŋ ku thêthôŋ. Ba intu malêla takatu ba enaŋ nena nêm ma nêm. Elam takis alêla ma nêm. Ma anyôla hamô o vuliŋ ma ômô yani vibiŋ. Ma opalêla takatu ba ewa athêŋ bêŋ ma nêm athêŋ bêŋ êndêŋ i.
Lemimbiŋ avômalô vi
* Mat 22:39-40; Jem 2:8Ôwê anêm malêla takatu ba viyaŋ hêk denaŋ. Ma undum ku esak viyaŋ doŋtom atu hêk nena lemimbiŋ avômalô. Hudum aêŋ ma hatôm abô balabuŋ lôkthô hik anôŋ hamiŋ o. * Kis 20:13-15,17; Lo 5:17-19,21Abô balabuŋ hanaŋ aêntêk, “Miŋ undum sek imbiŋ anyô yaŋ yanavi ami. Miŋ nuŋgwik anyô vônô ami. Miŋ onja vani ami. Ma miŋ malemkilik esak anyô vi iniŋ nômkama ami.” Ma hanaŋ abô balabuŋ vi haviŋ. Balabuŋ nômbêŋ êŋ hamô balabuŋ ali êntêk kapô nena, “Lemimbiŋ anyô yaŋ êtôm lemhaviŋ oda.” 10  * 1Ko 13:4-7Alalô leŋiŋhaviŋ avômalô vi ma tem miŋ nandum i kambom ami. Ba intu alalô leŋiŋhaviŋ avômalô vi, êŋ ma hatôm balabuŋ lôkthô hik anôŋ.
Waklavôŋ naja bulubiŋ lêk habobo
11  * Ep 5:14; 1Te 5:6-7Oyala waklavôŋ êntêk ba lêk alalô amô, aêŋ ba nosopa abô takatu ba lêk yahanaŋ yôv hadêŋ môlô. Sêbôk atu ba alalô aêvhaviŋ môŋ anôŋ ma hamô daim dokte, ma doŋtom waklavôŋ naja bulubiŋ lêk habobo. Ba intu notak malemim hayaŋ ma numbiyô. 12  * 1Jon 2:8Bôlôvôŋ anêŋ daŋ lêk habobo ma wak tem imbi. Ba intu nômbi momaŋiniŋ anêŋ ku thô ma noba deda anêŋ nômkama vovak. 13  * Luk 21:34; Ep 5:18Aêŋ ba alalô nasopa waklavôŋ êŋ anêŋ kobom mavi. Ba miŋ nandum nômkama mayaliv lôk nanum waiŋ ba nambitak molo ami. Ma miŋ nandum sek waliliŋ lôk nasopa thethaŋak ami. Ma natak leŋiŋŋaŋa lôk leŋiŋdaŋ. 14  * Ep 5:11Miŋ nundum kobom takêŋ ami, ma mi. Omba Anyô Bêŋ Yisu Kilisi êtôm anêm kwêv ma miŋ ômbôlêm kambom anêŋ loŋôndê ek undum thethaŋak lamavi ami.

*13:1: Snd 8:15; Tit 3:1

*13:3: 1Pi 2:13-14

*13:6: Mat 22:21

*13:8: Mat 22:39-40; Jem 2:8

*13:9: Kis 20:13-15,17; Lo 5:17-19,21

*13:10: 1Ko 13:4-7

*13:11: Ep 5:14; 1Te 5:6-7

*13:12: 1Jon 2:8

*13:13: Luk 21:34; Ep 5:18

*13:14: Ep 5:11