2
Noyabiŋ avômalô sapêŋ esak auk doŋtom
* Ap 10:34; Jem 2:9Yenaŋ aiyaŋ thêlô, alalô aêvhaviŋ alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi, yani ma deda lôkmaŋgiŋ anôŋ. Ba intu noyabiŋ avômalô sapêŋ esak auk doŋtom ma miŋ nônêm ŋê lôk athêŋ bêŋ liŋ ma nosale ŋê lôk athêŋ mi thô ami. Odaŋô. Anyôla halêm hêv yeŋ haviŋ môlô ba hik kwêv mabuŋ anôŋ lôk mote gol. Ma anyô siv lôk nômkama mabô habitak hayô haviŋ. Êŋ ma môlô ôêv athêŋ bêŋ hadêŋ anyô lôk kwêv mabuŋ ba onaŋ, “Ôlêm ômô loŋ mavi êntêk.” Ma onaŋ hadêŋ anyô siv nena, “Umiŋ loŋ intu” mena “Ôndôk ômô biŋ.” Môlô udum aêŋ ma hatôm ovak avômalô vose hi ôdôŋ ju ba udum abô lokbaŋ hathak i.
* 1Ko 1:26-28Yenaŋ aiyaŋ lôkma anôŋ, nodaŋô katô. Avômalô takatu ba avômalô pik êyê nena ŋê siv ma Wapômbêŋ bôk hatak i yôv ek nimbitak ŋê lôkmaŋgiŋ hathak iniŋ êvhaviŋ ba tem nêm athêŋ bêŋ êndêŋ i ek nêmô anêŋ loŋ lôkliŋyak êtôm bôk habutiŋ abô ek nêm êndêŋ ŋê takatu ba leŋiŋhaviŋ yani. Aêŋ e? Ma doŋtom ôpôlik ek ŋê siv. Ma opalê hathak hêv malaiŋ hadêŋ môlô ba havôv môlô hi loŋ idum abô? Ŋê siv e? Mi, ŋê valu bêŋ iyom. Ma thêlô êŋ iyom intu enaŋ abôma hathak unim alaŋ Kilisi ba ibuliŋ anêŋ athêŋ mavi.
* Mat 19:19; Gal 5:14Ma alalôaniŋ kiŋ Wapômbêŋ anêŋ abô balabuŋ te hanaŋ hêk anêŋ kapya nena, “Lemimbiŋ avômalô êtôm atu ba lemhaviŋ oda”. Udum aêŋ ma mavi. * Lo 1:17Ma doŋtom ôêv ŋê lôk athêŋ bêŋ liŋ ma ôpôlik hathak ŋê athêŋ mi, êŋ ma udum kambom ba balabuŋ hik thô nena môlô ma ŋê ômô abô balabuŋ lu. 10  * Wkp 19:37; Nam 20:7-12,24; Mat 5:19Ma ôpatu ba hayabiŋ balabuŋ sapêŋ ma doŋtom hêv yak hathak bute, êŋ ma habuliŋ abô balabuŋ lôkthô. 11  * Kis 20:13-14; Lom 13:9Ôpatu ba hanaŋ nena, “Miŋ undum sek imbiŋ anyô yaŋ yanavi ami” lôk hanaŋ haviŋ nena “Miŋ nuŋgwik anyô vônô ami.” Ba intu miŋ hudum sek haviŋ anyô yaŋ yanavi ami ma doŋtom huik anyô vônô, êŋ ma hômô abô balabuŋ lu.
12  * Gal 6:2; Jem 1:25; 1Pi 2:16Aêŋ ba malêla takatu ba udum lo onaŋ ma lemimimbi nena Wapômbêŋ tem indum abô esak balabuŋ takatu ba hêv alalô vê hêk kambom anêŋ lôklokwaŋ. 13  * Mat 5:7; 18:32-35Ma miŋ hôêv kapôlôm ek avômalô vi ami, êŋ ma waklavôŋ nindum abô ma Wapômbêŋ tem miŋ nêm kapô ek o ami. Ma doŋtom hôêv kapôlôm ek avômalô vi, êŋ ma tem Wapômbêŋ nêm kapô ba nêm môlô vê ênjêk loŋ nindum abô.
Êvhaviŋ anêŋ ku mi, êŋ ma ŋama
14 Yenaŋ aiyaŋ thêlô, anyô te hanaŋ nena yani ma anyô hêvhaviŋ ma doŋtom miŋ hadum mavi ami, êŋ ma mavi e? Mi. Êvhaviŋ anêŋ aêŋ tem nêm yani bulubiŋ e? Mi. 15  * 1Jon 3:17Aiyaŋ te mena livôŋ late nôm lôk sôp mi ba hêv i sêkêya. 16 Ma môlô te hanaŋ hadêŋ yani nena, “Nu lôk lemmavi, upuk sôp lôk noŋgwaŋ nôm.” Ma doŋtom miŋ hôêv yani sa ami, êŋ ma mavi aisê? 17 Ma aêŋ iyom ma êvhaviŋ atu ba hêk wavo ma ku mi, êŋ ma ŋama.
18  * Gal 5:6Ma doŋtom anyô late hanaŋ nena, “Avômalô vi idum ku ma vi êvhaviŋ iyom, ma luvi ma hatôm.” Ma doŋtom yahanaŋ nena, “Ya miŋ hatôm yaŋgê êvhaviŋ atu ba ku mi ami. Ba intu tem yaŋgik yenaŋ yahêvhaviŋ thô esak yenaŋ ku.”
19 Môlô ôêvhaviŋ nena Wapômbêŋ doŋtom iyom hamô ba intu osoŋ nena unim ôêvhaviŋ ma anêŋ ku mi ma hatôm e? Auk êŋ ma auk mavi, ma doŋtom miŋ osoŋ nena auk êŋ intu mavi ek o ami. Mi, ŋgôk eyala auk êŋ haviŋ, ma doŋtom thêlô ma Wapômbêŋ anêŋ ŋê kambom ba intu êkô ba elowaliŋ.
20 Môlô ŋê auk thôŋôthôŋ, lemimhaviŋ noyala nena êvhaviŋ atu ba hêk wavo ma anêŋ ku mi, êŋ ma nôm oyaŋ e? 21  * Stt 22:9-12Lemimimbi alalôaniŋ bumalô Ablaham. Yani bôk hêv nakaduŋ Aisak hatôm da hayô hêk loŋ êbôk da. Yani hadum ku êŋ ba intu Wapômbêŋ hanaŋ nena yani ma anyô thêthôŋ, aêŋ e? 22  * Hib 11:17-18Intu êŋ, Ablaham anêŋ hêvhaviŋ lôk anêŋ ku idum ku haviŋ i. Ma anêŋ ku hadum ba anêŋ hêvhaviŋ hik anôŋ. 23  * Stt 15:6; 2Sto 20:7; Ais 41:8Êŋ ma habitak hatôm Wapômbêŋ anêŋ kapya hanaŋ, “Ablaham hêvhaviŋ Wapômbêŋ ba intu hayê yani nena anyô thêthôŋ.” Ma halam yani nena anêŋ anyô môlô. 24 Aêŋ ba oyala nena ôpatu ba hêvhaviŋ lôk hadum anêŋ ku haviŋ ma Wapômbêŋ halam yani nena anyô thêthôŋ. Ma miŋ hanaŋ abô êŋ hathak ôpatu ba hêvhaviŋ iyom ma anêŋ ku mi ami.
25  * Jos 2:1-21; Hib 11:31Ma lemimimbi avi sek waliliŋ Lahap imbiŋ. Yani ma aêŋ iyom. Hawa Islael iniŋ ŋê êyê loŋ vani ba hêv i sa ek elom buyaŋ ba i. Yani hadum ku êŋ ba intu Wapômbêŋ halam yani nena avi thêthôŋ. 26 Kupik atu ba auk lôkmala miŋ hamô ami, êŋ ma ŋama. Ma êvhaviŋ atu ba anêŋ ku mi ma ŋama aêŋ iyom.

*2:1: Ap 10:34; Jem 2:9

*2:5: 1Ko 1:26-28

*2:8: Mat 19:19; Gal 5:14

*2:9: Lo 1:17

*2:10: Wkp 19:37; Nam 20:7-12,24; Mat 5:19

*2:11: Kis 20:13-14; Lom 13:9

*2:12: Gal 6:2; Jem 1:25; 1Pi 2:16

*2:13: Mat 5:7; 18:32-35

*2:15: 1Jon 3:17

*2:18: Gal 5:6

*2:21: Stt 22:9-12

*2:22: Hib 11:17-18

*2:23: Stt 15:6; 2Sto 20:7; Ais 41:8

*2:25: Jos 2:1-21; Hib 11:31