22
Abô loŋ kapô hathak eŋgabôm nôm ewa i
(Luk 14:16-24)
Yisu hanaŋ abô loŋ kapô yaŋ hathak loŋbô nena, 2-3 “Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak ma hatôm aêntêk. Avômalô idum ek nendom avi te ni ek kiŋ te anêŋ nakaduŋ. Êŋ ma hêv abô hadêŋ avômalô doho ek nêlêm nejaŋ nôm imbiŋ thêlô. Ba haŋgabôm nôm bêŋ atu yôv ma halam avômalô ek nêlêm nejaŋ nôm ewa i êŋ imbiŋ thêlô. Ma doŋtom êdô.
“Êŋ ma hêv ŋê ku doho hathak loŋbô ba hanaŋ hadêŋ avômalô takatu ba halam nena, ‘Môlô nodaŋô! Lêk yahapôpêk nôm yôv. Yahik yenaŋ bokmaŋkao doho lôk alim dopdop doho ba yahaŋgabôm! Ba intu nôlêm!’
“Ma doŋtom miŋ elaŋô ami ma i mayaliv. Vi i iniŋ ku ma vi i idum iniŋ ku valuseleŋ. * Mat 21:35Ma vi evaloŋ kiŋ anêŋ ŋê ku ba idum kambom lomaloma hadêŋ i vêm ma iki vônô. Kiŋ lamaniŋ kambom ba hêv ŋê vovak i ek nijik ŋê êŋ leŋkadôk liŋ lôk nêmbôk atum esaŋ loŋ êŋ.
“Êŋ ma hanaŋ hadêŋ ŋê ku nena, ‘Nôm lêk yahapôpêk yôv ba hamô. Ma doŋtom avômalô takatu ba yahalam i, ma avômalô kambom ba intu êdô nêlêm. Aêŋ ba unu malaklêvôŋ ma nodam avômalô takatu ba ôpôm i ba nêlêm ek nejaŋ nôm êntêk.’ 10 Ma ŋê ku i mayaliv ba eveŋ loŋôndê sapêŋ ma enaŋ kiŋ anêŋ abô hadêŋ avômalô takatu ba êpôm i. Êŋ ma elom avômalô mavi lôk avômalô kambom ba êyô aleba unyak kapô êŋ putup.
11 “Ma kiŋ habitak hayô unyak kapô ba hi ek ênjê avômalô, ma hayê nena anyô te miŋ hapesaŋ i mavi ami. 12 Ma hanaŋ hadêŋ ôpêŋ, ‘Aiyaŋ, miŋ huik kwêv mavi ami eka? Ma opalê hêv o ba hôlêm unyak kapô êntêk?’ Ma ôpêŋ bônôŋ iyom.
13  * Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28“Êŋ ma hanaŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku nena, ‘Nobaloŋ ôpêntêk ba nokak va lo baŋ lusu ma nônêm yani vê ba ni loŋ momaŋiniŋ. Loŋ êŋ ma tem thêlô nedaŋ kambom ba nesaŋ veŋiŋbôlêk ôdôŋ loŋ.’ ”
14 Yisu hanaŋ abô loŋ kapô êŋ yôv ma hanaŋ, “Wapômbêŋ halam avômalô bêŋ anôŋ, ma doŋtom tem enja naju iyom ek nimbitak anêŋ avômalô.”
Nênêm takis êndêŋ Sisa mena dô
(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)
15  * Mak 3:6Ma Palisi i ethak doŋtom ba ibutiŋ abô ba iniŋ abô ma hatôm elav gwasilim. Thêlô idum aêŋ ek Yisu hanaŋ abô kambom te ma nebaloŋ yani. 16 Êŋ ma thêlô êv iniŋ ŋê ku doho lôk ŋê ôdôŋ te iniŋ athêŋ nena “Helotian” ba i hadêŋ Yisu. Ma enaŋ, “Kêdôŋwaga, yêlô ayala nena o ma anyô abô avanôŋ. Ma hothak huik Wapômbêŋ anêŋ abô thô hadêŋ avômalô. Ma miŋ hothak hobam anyô yaŋ ma hôdô anyô yaŋ ami. Ba intu ŋê bêŋbêŋ êdô anêm abô, ma miŋ hôkô ek i ami. 17 Aêŋ ba onaŋ êndêŋ yêlô. Bumalô iniŋ balabuŋ hanaŋ nena yêlô hatôm nanêm valuseleŋ êndêŋ Sisa mena mi? Ba lemhabi aisê?”
18 Yisu hayala iniŋ auk kambom ba intu hanaŋ, “Môlô ŋê abôyaŋ! Aisê ba môlô udum ek numbuliŋ ya? 19 Uŋgwik valuseleŋ atu ba othak ôêv hadêŋ Sisa te thô êndêŋ ya.” Ma ewa valuseleŋ êŋ ba i êv hadêŋ yani. 20 Ma hanaŋ hik thêlô liŋ, “Opalê anêŋ dahô lôk anêŋ athêŋ hêk valuseleŋ êntêk?”
21  * Lom 13:7Ma enaŋ nena, “Sisa.”
Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Sisa anêŋ nômkama ma nônêm êndêŋ Sisa da. Ma Wapômbêŋ anêŋ nômkama ma nônêm êndêŋ Wapômbêŋ da.”
22 Thêlô elaŋô abô êŋ ba esoŋ kambom ma etak Yisu ba i.
Abô hathak ŋê ŋama tem nimbiyô aisê
(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)
23  * Ap 23:8Wak êŋ ma Sadyusi doho i hadêŋ Yisu. Thêlô ma ôdôŋ te atu ba enaŋ nena ŋê ŋama tem miŋ nimbiyô esak loŋbô ami. Aêŋ ba intu enaŋ hik Yisu liŋ nena, 24  * Lo 25:5“Kêdôŋwaga, Mose bôk hanaŋ hadêŋ alalô nena, ‘Anyô te hama ba nali mi ma anêŋ yaŋ hamô, ma enja avi tôp êŋ ek imbi yaŋ atu ba hama anêŋ nakaduŋ vê.’ 25 Aêŋ ba ŋê lôk iviyaŋ baheŋvi ba lahavuju êmô. Ma bôp hawa avi te ba hama ma nakaduŋ mi. Ma nôk enja avi tôp êŋ, hawa 26 ba hama ma nakaduŋ mi. Ma ŋgwa enja avi tôp bô êŋ, nena hama haviŋ. Êŋ ma iviyaŋ takatu ba êmô ma nesopa kobom doŋtom êŋ iyom. 27 Vêm ma avi tôp êŋ hama haviŋ. 28 Ma waklavôŋ ŋê ŋama iviyô hathak loŋbô ma avi tôp atu ba ŋê lôk iviyaŋ baheŋvi ba lahavuju takatu ba ewa ma alisê te anêŋ avi?”
29 Ma Yisu hanaŋ, “Môlô miŋ oyala Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ lôk anêŋ abô atu ba hêk anêŋ kapya katô ami. Ba intu onaŋ abô lokbaŋ êntêk. 30 Waklavôŋ ŋê ŋama iviyô hathak loŋbô, ma anyô lo avi tem miŋ neja i esak loŋbô ami ma mi. Thêlô tem nêmô êtôm aŋela malak leŋ iyom.
31 “Môlô onaŋ nena ŋê ŋama tem miŋ nimbiyô esak loŋbô ami. Ma doŋtom môlô bôk osam abô atu Wapômbêŋ bôk hanaŋ hadêŋ Mose aêntêk, 32  * Kis 3:6; Mat 8:11 ‘Ya ma Ablaham lo Aisak ma Jekop iniŋ Wapômbêŋ.’ Wapômbêŋ ma miŋ ŋê ŋama iniŋ Wapômbêŋ ami. Mi, yani ma ŋê lôkmala iyom iniŋ Wapômbêŋ. Ba intu yêlô ayala nena thêlô bôk ema, ma doŋtom lêk êmô lôkmala.”
33 Avômalô bêŋ anôŋ elaŋô Yisu anêŋ abô êŋ ba esoŋ kambom.
Balabuŋ alisê intu bêŋ ek vi?
(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)
34 Palisi elaŋô nena Yisu hik Sadyusi iniŋ auk lokbaŋ thô aleba thêlô bônôŋ iyom. Ma thêlô ethak doŋtom ba i hadêŋ Yisu. 35 Ma iniŋ anyô lôkauk bêŋ te hathak balabuŋ hadum ek esaê Yisu ba hanaŋ, 36 “Kêdôŋwaga, abô balabuŋ alisê intu bêŋ ek abô balabuŋ vi?”
37  * Lo 6:5Êŋ ma Yisu hanaŋ nena, “ ‘Lemimimbiŋ Anyô Bêŋ unim Wapômbêŋ ênjêk unim kapôlômim lôk dahôlômim ma unim auk sapêŋ.’ 38 Ma balabuŋ êntêk ma bêŋ anôŋ ba hamôŋ. 39  * Wkp 19:18; Mat 7:12Ma balabuŋ yaŋ ma hatôm balabuŋ môŋ atu iyom ba hanaŋ nena, ‘Lemimbiŋ avômalô vi êtôm lemhaviŋ oda.’ 40  * Lom 13:10; Gal 5:14Abô balabuŋ sapêŋ lôk plopet iniŋ abô ma hamô balabuŋ ju êntêk kapô.”
Mesia ma opalê anêŋ lim lukmuk?
(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)
41 Yôv ma Yisu hanaŋ hik Palisi takatu liŋ, 42  * Jon 7:42 “Môlô lemimhabi aisê hathak Mesia atu? Yani ma opalê anêŋ lim lukmuk?”
Ma thêlô enaŋ, “Devit anêŋ.”
43-44  * Mat 26:64Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Mavi. Ma doŋtom odaŋô Devit anêŋ abô te. Lovak Matheŋ hêv auk hadêŋ yani ba Devit da hanaŋ nena,
“ ‘Anyô Bêŋ Wapômbêŋ hanaŋ hadêŋ yenaŋ Anyô Bêŋ Mesia nena,
“Ômô yabaheŋ vianôŋ endeba yatak ŋê takatu ba ik vovak hadêŋ o nêmô vemkapô vibiŋ am.” ’ Kapya Yeŋ 110:1
45 Ma Devit da bôk halam Mesia nena anêŋ Anyô Bêŋ. Ma aisê ka Mesia ma yani anêŋ lim lôk anêŋ Anyô Bêŋ imbiŋ?” 46 Ma thêlô miŋ hatôm nenaŋ viyaŋ ami. Ba intu hayô hamô wak êŋ ba hi, ma thêlô êkô ba miŋ enaŋ hik yani liŋ ek nesau yani esak loŋbô ami.

*22:6: Mat 21:35

*22:13: Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28

*22:15: Mak 3:6

*22:21: Lom 13:7

*22:23: Ap 23:8

*22:24: Lo 25:5

*22:32: Kis 3:6; Mat 8:11

*22:37: Lo 6:5

*22:39: Wkp 19:18; Mat 7:12

*22:40: Lom 13:10; Gal 5:14

*22:42: Jon 7:42

*22:43-44: Mat 26:64