3
Sabat ma Yisu hadum anyô baŋ hatyôk te mavi
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)
Ma Yisu habitak hayô unyak yeŋ kapô hathak loŋbô. Ma anyô baŋ hatyôk te hamô unyak êŋ kapô. Ma ŋê takatu ba êbôlêm loŋôndê ek nenaŋ Yisu bêŋ êmô ma ititiŋ yani nena tem indum ôpêŋ mavi êndêŋ Sabat mena mi e? Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ ôpatu ba baŋ hatyôk nena, “Umbiyô umiŋ ek avômalô sapêŋ nêgê o.”
* Luk 14:3Vêm ma hanaŋ hik thêlô liŋ nena, “Alalô hatôm nandum malê ek nasopa balabuŋ Sabat? Hatôm alalô nandum mavi mena nandum kambom? Hatôm alalô nanêm anyô sa ek êmô lôkmala mena naŋgik i vônô?” Ma doŋtom sapêŋ bônôŋ.
Ma Yisu lamaniŋ ba hatitiŋ i hawê haveŋ lôk lamalaiŋ hathak thêlô evaloŋ kapôlôŋiŋ loŋ. Êŋ ma hanaŋ hadêŋ ôpatu, “Oto bahem.” Ma ôpêŋ hato baŋ ma baŋ êŋ habitak mavi hathak loŋbô. * Mat 22:15-16Yôv ma Palisi ethak doŋtom haviŋ avômalô Islael vi atu ba esopa Helot. Ma evak abô ek nêpôm loŋôndê te ek nijik Yisu vônô.
Avômalô bêŋ anôŋ esopa Yisu
(Mat 12:15-16; Luk 6:17-19)
Yisu lôk anêŋ ŋê ku etak loŋ êŋ ba i kasukthôm anêŋ daŋ ma avômalô Galili bêŋ anôŋ esopa yani. Avômalô anêŋ Judia ma Jelusalem lo Idumia ma ŋaŋ Jolodaŋ vi lôk Taia ma Saidon, bêŋ anôŋ elaŋô nôm takatu ba Yisu hadum ba intu êlêm ek nêgê yani. Ma Yisu hayê avômalô bêŋ anôŋ ba hanaŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku nena nêpôm yeŋ te yapiŋ ek avômalô ekalabu yani siŋ ma esak yeŋ êŋ ba ni êmô. 10  * Mat 14:36Ek malê nena bôk hadum avômalô lôk lijiŋ bêŋ anôŋ mavi ba avômalô takatu ba idum lijiŋ denaŋ intu lôklokwaŋ ek nêsôm yani. 11  * Luk 4:41Ma ŋgôk lelaik takatu êyê yani ma êv yak êlôk êk yani ma ba elaŋ lôklala nena, “O ma Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ.” 12  * Mak 1:34Ma doŋtom Yisu hanaŋ lôklokwaŋ hadêŋ thêlô ek miŋ nenaŋ yani bêŋ êndêŋ anyôla ami.
Yisu halam ŋê ku laumiŋ ba lahavuju
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Ma Yisu hathak dum te ba hi ma halam ŋê takatu ba yani lahaviŋ ba i hadêŋ yani. 14 Ma habi baŋ hayô hamiŋ anyô hatôm laumiŋ ba lahavuju ma halam i nena aposel. Yani hatak i ek nêmô imbiŋ yani lôk nêm i ba ini ek nenaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô bêŋ. 15 Ma yani lahaviŋ nêm lôklokwaŋ êndêŋ thêlô ek nênêm ŋgôk lomaloma vê. 16  * Jon 1:42Êntêk ma anyô laumiŋ ba lahavuju takatu ba Yisu halam i. Saimon atu ba halam nena Pita ma 17  * Luk 9:54Jems lo yaŋ Jon, thai iniŋ lambô ma Sebedi. Ma halam i nena Boanegis. Boanegis anêŋ ôdôŋ nena Kakalu anêŋ Nali. 18 Ma Andulu lôk Pilip ma Batolomiu lo Matyu ma Tomas lo Jems Alpius nakaduŋ ma Tadius lôk Saimon anyô Selot* Selot anêŋ ôdôŋ nena anyô atu ba hapôlik hathak Lom iniŋ gavman ek miŋ eyabiŋ avômalô Islael ami. te 19 ma Judas Iskaliot, ôpatu vêm ma hanaŋ Yisu bêŋ.
Yisu lo Belsebul
(Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Ma Yisu lôk anêŋ ŋê ku êyô unyak te kapô ma avômalô bêŋ anôŋ êyô ba ekalabu thêlô siŋ hathak loŋbô aleba miŋ hatôm nejaŋ nôm ami. 21 Ma Yisu anêŋ avômalô elaŋô abô hathak nôm êŋ ma êlêm ek neja yani ba ini neyabiŋ ek malê nena avômalô enaŋ nena anêŋ auk lêk molo.
22  * Mat 9:34; 10:25Ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ anêŋ Jelusalem êlôk ba êlêm ma enaŋ, “Belsebul* Belsebul ma Sadaŋ anêŋ athêŋ yaŋ. hamô haviŋ yani! Ba intu hêv ŋgôk vê hathak ŋgôk iniŋ anyô bêŋ Belsebul anêŋ lôklokwaŋ.”
23 Ma Yisu halam thêlô êlêm ethak doŋtom ma hanaŋ abô loŋ kapô doho hadêŋ i. “Sadaŋ hatôm nêm Sadaŋ vê e? 24 Mi, avômalô loŋ bêŋ te evaki vose hi ôdôŋ ju, êŋ ma tem nênêm yak. 25 Lôk avômalô ôdôŋ te evaki vose hi ôdôŋ ju, êŋ ma tem nênêm yak aêŋ iyom. 26 Ba intu Sadaŋ hik vovak haviŋ yanida ba havaki vose hi ôdôŋ ju, êŋ ma tem yani nêm yak ba tem miŋ êmô ami. 27 Odaŋô abô yaŋ imbiŋ. Anyô te hatôm imbitak êyô anyô lôklokwaŋ yaŋ anêŋ unyak kapô ba enja anêŋ nômkama vani e? Mi anôŋ! Ôpêŋ embaloŋ anyô lôklokwaŋ êŋ ba ekak loŋ am, êŋ ma yani hatôm enja anêŋ nômkama vani. 28 Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô nena Wapômbêŋ tem nêm avômalô iniŋ kambom lomaloma lôk abôma takatu ba enaŋ vê. 29 Ma doŋtom anyôla hayê Lovak Matheŋ anêŋ ku ba hanaŋ abôma nena, ‘Êntêk ma Ŋgôk Bêŋ anêŋ ku’, êŋ ma Wapômbêŋ miŋ hatôm nêm kambom êŋ vê ênjêk ôpêŋ ami. Ma mi. Anêŋ kambom êŋ tem ênjêk thêthô.”
30 Yisu hanaŋ abô takêŋ hathak ŋê takatu ba enaŋ nena ŋgôk lelaik hamô haviŋ yani.
Yisu anêŋ talêbô lôk iviyaŋ
(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)
31  * Mak 6:3; Jon 2:12; Ap 1:14Ma Yisu anêŋ talêbô lôk iviyaŋ êyô imiŋ yaiŋ ma êv anyô te ba hi ek enaŋ êndêŋ Yisu nena êlêm yaiŋ. 32 Avômalô bêŋ anôŋ lêk ekalabu yani siŋ ba enaŋ, “Lemtambô lôk môlôviyaŋ imiŋ yaiŋ ba leŋiŋhaviŋ nêgê o.”
33 Ma Yisu hanaŋ hik liŋ, “Opalê intu yenaŋ wakatik lôk aiyaŋ thêlô?”
34-35 Ma Yisu hayê avômalô nômbêŋ atu ba ekalabu yani siŋ ma hanaŋ, “Avômalô takatu ba esopa Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ, intu yenaŋ wakatik lôk aiyaŋ ma livôŋ thêlô. Ba intu môlô êntêk ma yenaŋ wakatik lôk aiyaŋ thêlô.”

*3:4: Luk 14:3

*3:6: Mat 22:15-16

*3:10: Mat 14:36

*3:11: Luk 4:41

*3:12: Mak 1:34

*3:16: Jon 1:42

*3:17: Luk 9:54

*3:18: Selot anêŋ ôdôŋ nena anyô atu ba hapôlik hathak Lom iniŋ gavman ek miŋ eyabiŋ avômalô Islael ami.

*3:22: Mat 9:34; 10:25

*3:22: Belsebul ma Sadaŋ anêŋ athêŋ yaŋ.

*3:31: Mak 6:3; Jon 2:12; Ap 1:14