14
Yisu hadum anyô thiŋ te mavi
Sabat te ma Yisu hi hayaŋ nôm hamô Palisi iniŋ anyô bêŋ te anêŋ unyak ma thêlô ititiŋ yani lôklokwaŋ. Anyô te hathiŋ kambom ba hamô haviŋ yani. * Luk 6:9Ma Yisu hanaŋ hik ŋê Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ liŋ nena, “Alalôaniŋ abô balabuŋ te hanaŋ nena alalô hatôm nandum anyô lôk lijiŋ mavi êndêŋ Sabat mena mi e?” Ma doŋtom thêlô bônôŋ iyom. Êŋ ma yani hawa anyô lijiŋ êŋ ba hadum yani mavi ma hatak yani ba hi.
* Mat 12:11; Luk 13:15Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Môlônim nalumi mena bokmaŋkao la hêv yak halôk lôv hadêŋ Sabat, ma môlô tem ketheŋ unu nodadi imbitak yaiŋ mena mi e?” Ma thêlô miŋ hatôm nenaŋ abô êŋ viyaŋ ami.
Undum o endeba yaôna
Yisu hayê avômalô êlêm ek nejaŋ nôm ma thêlô leŋiŋhaviŋ nêndôk nêmô ŋê bêŋbêŋ iniŋ loŋ iyom. Aêŋ ba yani hanaŋ abô loŋ kapô te hadêŋ thêlô nena, * Snd 25:6-7 “Anyô te hapôpêk anêŋ nôm bêŋ ba halam o ma miŋ nu ômô ŋê bêŋbêŋ iniŋ loŋ ami. Yakô thêlô bôk netak loŋ êŋ ek anyô lôk athêŋ bêŋ te la. Ma nôm anêŋ alaŋ tem êyô ma enaŋ, ‘O vê ek anyô êntêk enja anêm loŋ.’ Êŋ ma tem o mama kambom ba nu ômô ŋê yaô iniŋ loŋ. 10 Aêŋ ba anyô te halam o ba hu ek noŋgwaŋ nôm, êŋ ma nu ômô anyô yaô iniŋ loŋ. Hudum aêŋ ma nôm anêŋ alaŋ tem êlêm ma enaŋ, ‘Aiyaŋ, ôlêm ômô imbiŋ ŋê bêŋbêŋ.’ Yani hadum aêŋ ma tem onja athêŋ bêŋ ênjêk ŋê nômbêŋ atu ba êlêm eyaŋ nôm êŋ. 11  * Mat 23:12; Luk 18:14Anyô habô anêŋ athêŋ hathak leŋ ma tem Wapômbêŋ etauviŋ yani. Ma doŋtom anyô hatauviŋ i aleba yaôna ma Wapômbêŋ tem nêm athêŋ bêŋ êndêŋ yani.”
12 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ unyak anêŋ alaŋ nena, “Hudum ek ôpôpêk nôm bêŋ ma miŋ ondam anêm avômalô môlô lôk anêm thalaleŋ ma avômalô lôkmaŋgiŋ ami. Embeŋ yam ma thêlô tem nendam o ba nu noŋgwaŋ nôm êndôk thêlôniŋ unyak aêŋ iyom. 13 Ma doŋtom hôpôpêk nôm bêŋ, ma ondam ŋê siv ma ŋê baheŋiŋ kambom lôk ŋê veŋiŋ kambom ma ŋê maleŋiŋ pusip. 14  * Jon 5:29Ŋê anêŋ aêŋ ma miŋ hatôm nênêm anêm nôm viyaŋ ami. Êŋ ma tem lemmavi ek malê nena embeŋ yam ma tem Wapômbêŋ nêm anêm nôm êŋ viyaŋ êndêŋ waklavôŋ atu ba ŋê thêthôŋ mavi iviyô hêk ŋama.”
Abô loŋ kapô hathak nôm bêŋ te
(Mat 22:1-14)
15  * Luk 13:29Anyô te atu ba hayaŋ nôm hamô haviŋ Yisu halaŋô abô êŋ ma hanaŋ hadêŋ Yisu nena, “Avômalô takatu ba tem nejaŋ nôm nêmô Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak anêŋ leŋ nêmô lôk leŋiŋmavi.”
16 Ma Yisu hanaŋ viyaŋ nena, “Anyô te hatak waklavôŋ te ek êpôpêk anêŋ nôm bêŋ ma hêv abô hadêŋ avômalô bêŋ anôŋ ek nêlêm nejaŋ. 17 Waklavôŋ hayô ma yani hêv anêŋ anyô ku ba hi hadêŋ avômalô takatu ba bôk hanaŋ yôv hadêŋ i ma hanaŋ nena, ‘Môlô nôlêm, lêk yêlô apesaŋ nôm yôv.’
18 “Ma doŋtom avômalô takêŋ maleŋ baki iyom. Anyô te hanaŋ, ‘Lêk yahêv pik te vuli yôv ba yana ek yaŋgê. Alikakna, ku êŋ havaloŋ ya loŋ ba tem miŋ hatôm yasôk ami.’
19 “Ma anyô yaŋ hanaŋ, ‘Lêk yahêv bokmaŋkao laumiŋ vuli ek nindum yenaŋ ku ba tem yana ek yasaê i ek yaŋgê. Alikakna, ku êŋ havaloŋ ya loŋ ba tem miŋ hatôm yasôk ami.’
20  * 1Ko 7:33 “Ma anyô yaŋ hanaŋ, ‘Lêk yahawa avi lukmuk ba miŋ hatôm yasôk ami.’
21 “Êŋ ma anyô ku hawa abô takêŋ ba hi hadêŋ anêŋ anyô bêŋ. Ma unyak anêŋ alaŋ lamaniŋ kambom ba hanaŋ hadêŋ ôpêŋ nena, ‘Nu ketheŋ êndêŋ malak lôŋ anêŋ loŋôndê bêŋ lôk loŋôndê yaô ma onja ŋê siv lôk ŋê baheŋiŋ kambom ma ŋê maleŋiŋ pusip lôk ŋê veŋiŋ kambom ba ôlêm yenaŋ unyak kapô.’
22 “Haveŋ yam ma anyô ku êŋ hanaŋ, ‘Anyô bêŋ, lêk yahadum hatôm honaŋ, ma doŋtom unyak miŋ putup ami denaŋ.’
23 “Ma anyô bêŋ hanaŋ hadêŋ anyô ku nena, ‘Otak malak lôŋ ênjêk ma nu ku kapô lôk unyak kudum lôk ŋaŋ onaŋ sapêŋ ba onaŋ lôklokwaŋ nena thêlô nêlêm. Yaleŋhaviŋ yenaŋ unyak putup am. 24 Yanaŋ êndêŋ môlô nena ŋê takatu ba maleŋiŋ baki, thêlô miŋ hatôm nejaŋ yenaŋ nôm dokte ami ma mi anôŋ.’ ”
Hudum ek osopa Yisu
(Mat 10:37-38)
25 Avômalô bêŋ anôŋ i haviŋ Yisu. Ma yani hik i liliŋ ma hanaŋ hadêŋ thêlô nena, 26  * Luk 9:23 “Anyô hadum ek esopa ya ma doŋtom miŋ hatak lambô lo talêbô ma yanavi lôk nali ma iviyaŋ lôk livi ma anêŋ lôkmala haviŋ ami ma miŋ hatôm imbitak yenaŋ anyô ku ami. 27 Ma ôpatu ba miŋ hawa anêŋ alovalaŋaŋsiŋ ba hasopa ya ami ma miŋ hatôm imbitak yenaŋ anyô ku ami.
28 “Môlônim anyô te lahaviŋ endav unyak bêŋ te, ma êmô ba laimbi katô nena hatôm endav unyak êŋ ba injik siŋ e. 29 Ma miŋ lahabi aêŋ ami ma tem endav landiŋ iyom ma miŋ hatôm injik siŋ ami. Ma avômalô sapêŋ tem nêgê ba nemalik esak yani 30 ba nenaŋ nena, ‘Halav landiŋ iyom ma miŋ hatôm injik unyak siŋ ami!’ Ba intu hudum ek osopa ya ma lemimbi katô am.
31 “Ma kiŋ te lahabi injik vovak êndêŋ kiŋ yaŋ, êŋ ma êmô ba laimbi katô êŋa anêŋ ŋê vovak ma 10,000 iyom ba hatôm nijik vovak êndêŋ kiŋ yaŋ atu ba anêŋ 20,000 e? 32 Ma mi, ma nêm abô ni ek kiŋ yaŋ atu ba hamô daim denaŋ ek thai nepesaŋ abô ek vovak dô.
33 “Ma aêŋ iyom ma môlô te lahaviŋ imbitak yenaŋ anyô ku, êŋ ma etak anêŋ nômkama sapêŋ.
34  * Mak 9:49-50“Ŋgwêk ma nôm mavi. Ma doŋtom ŋgwêk doho thilibuŋ kambom ma tem nindum aisê ek anêŋ vasiŋ êmô esak loŋbô? Mi anôŋ. 35  * Mat 5:13Ma anêŋ ku lêk mi ba dô ma nubini. Ŋê lôk leŋôndôŋ ma nodaŋô abô êntêk katô.”

*14:3: Luk 6:9

*14:5: Mat 12:11; Luk 13:15

*14:8: Snd 25:6-7

*14:11: Mat 23:12; Luk 18:14

*14:14: Jon 5:29

*14:15: Luk 13:29

*14:20: 1Ko 7:33

*14:26: Luk 9:23

*14:34: Mak 9:49-50

*14:35: Mat 5:13