18
Abô loŋ kapô hathak avi tôp lôk anyô halaŋô abô
* Kol 4:2; 1Te 5:17Yisu hanaŋ abô loŋ kapô te hadêŋ thêlô ek neteŋ mek êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ ma miŋ kapôlôŋiŋ eŋgiap ami. Aêŋ ba yani hanaŋ aêntêk, “Malak lôŋ te ma anyô bêŋ halaŋô avômalô iniŋ abô hamô. Yani ma miŋ hakô Wapômbêŋ ami ma hapôlik ek avômalô iniŋ abô haviŋ. Ma avi tôp te hamô lôŋ êŋ. Ma yani hi hadêŋ anyô bêŋ êŋ lôbôlôŋ ma hanaŋ, ‘Anyô te habuliŋ ya. Ma ôlêm ondaŋô yenaŋ abô ba opesaŋ.’ Ma doŋtom anyô bêŋ hadô avi tôp êŋ anêŋ abô hatôm wak bêŋ anôŋ.
“Haveŋ yam ma anyô bêŋ êŋ lahabi nena, ‘Miŋ yahalaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô ami ma yakapôlôŋ hadô avômalô iniŋ abô haviŋ, ma doŋtom yahadô ek avi tôp êntêk êlêm wak nômbêŋ intu sapêŋ ba imbuliŋ yenaŋ auk. Aêŋ ba yandaŋô yani anêŋ abô ba yapesaŋ ketheŋ ek yani êmô tiŋiŋ.’ ”
Ma Anyô Bêŋ Yisu hanaŋ, “Noja auk esak anyô bêŋ kambom êntêk anêŋ kobom. Aêŋ ba Wapômbêŋ tem endaŋô anêŋ avômalô takatu ba bôk hatak i yôv iniŋ asêŋ atu ba elaŋ bôlôvôŋ ba wak mena mi e? Tem endaŋô. Ma tem yani endaŋô yaôyaô e? Mi anôŋ! Yanaŋ avanôŋ biŋ nena yani tem endaŋô ketheŋ ma tem epesaŋ. Ma doŋtom Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu halêm pik hathak loŋbô, êŋ ma tem êpôm nena avômalô êvhaviŋ doho êmô mena mi e?”
Abô loŋ kapô hathak anyô ju eteŋ mek
Ma Yisu hanaŋ abô loŋ kapô te hadêŋ avômalô takatu ba leŋiŋhabi nena thêlô ma avômalô thêthôŋ iyom ba êyê avômalô vi kambom. Êŋ ma Yisu hanaŋ nena, 10 “Anyô ju i unyak matheŋ ek neteŋ mek. Anyô yaŋ ma Palisi ma yaŋ ma anyô hawa takis. 11 Palisi êŋ da hamiŋ ba hateŋ mek nena, ‘Wapômbêŋ, mavi anôŋ ek ya anyô mavi ma ya miŋ hatôm anyô vi ami. Thêlô ma ŋê vani lôk ŋê kambom lôk ŋê idum sek haviŋ anyô yaŋ yanavi. Ma ya ma mi anôŋ, ya ma miŋ hatôm anyô hawa takis endaku ami. 12  * Ais 58:1-4; Mat 23:23Sonda te anêŋ wak ju ma yahavak balabuŋ ek nôm. Ma nômkama nômbêŋ atu ba yahawa ma yahabi sam hi ôdôŋ laumiŋ ba yahêv ôdôŋ te hadêŋ o.’
13  * Sng 51:1“Ma doŋtom anyô hawa takis hamiŋ daim ma hakô ek ênjê leŋ. Ma yani hakôm ba hatak baŋ luvi hêk madaluk siŋ ma hanaŋ, ‘Wapômbêŋ, ya anyô kambom ba nêm kapôlôm ek ya.’ ”
14  * Mat 23:12Ma Yisu hanaŋ, “Yanaŋ êndêŋ môlô nena anyô hawa takis havôhi anêŋ unyak ma lêk anyô thêthôŋ hêk Wapômbêŋ ma. Ma anyô yaŋ ma mi. Ôpatu ba hêv anêŋ athêŋ liŋ ma tem Wapômbêŋ etauviŋ anêŋ athêŋ. Ma doŋtom ôpatu ba hatauviŋ i ma tem Wapômbêŋ nêm anêŋ athêŋ liŋ.”
Yisu hêv mek hathak avômena
(Mat 19:13-15; Mak 10:13-16)
15 Avômalô ewa iniŋ avômena yaônena i hadêŋ Yisu ek etak baŋ êyô ênjêk thêlô. Ma anêŋ ŋê ku êyê ma ethaŋ i. 16 Ma doŋtom Yisu halam avômena êlêm ma hanaŋ nena, “Notak avômena yaônena ba nêlêm êndêŋ ya ma miŋ numiŋ loŋ siŋ ami ek malê nena avômalô takatu ba athêŋ mi hatôm avômena takêntêk ma Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak ma thêlôniŋ. 17  * Mat 18:3Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô nena ôpatu ba miŋ hawa Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak hatôm avômena yaônena ami ma miŋ hatôm imbitak êyô loŋ êŋ kapô ba ni ami. Ma mi.”
Anyô lôk nômkama bêŋ hanaŋ abô haviŋ Yisu
(Mat 19:16-30; Mak 10:17-31)
18  * Luk 10:25Anyô bêŋ te hanaŋ hik Yisu liŋ nena, “Kêdôŋwaga mavi, ma yandum malê ek yamô lôkmala êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ?”
19 Ma Yisu hanaŋ, “Holam ya nena mavi eka? Anyô late miŋ mavi ami ma Wapômbêŋ iyom intu ba mavi. 20  * Kis 20:12-16; Lo 5:16-20Abô balabuŋ ma bôk hoyala yôv: ‘Miŋ undum sek imbiŋ anyô yaŋ yanavi ami. Miŋ nuŋgwik anyô vônô ami. Miŋ onja vani ami. Miŋ onaŋ abôyaŋ esak anyô vi ba undum abô ek i ami. Ma ondovak lemambô lo lemtambô.’ ”
21 Ma anyô bêŋ êŋ hanaŋ, “Ya yaôna aleba lêk ma yahasopa abô balabuŋ takêŋ.”
22 Ma Yisu halaŋô ma hanaŋ hadêŋ ôpêŋ nena, “Mavi anôŋ, ma doŋtom nômlate hamô denaŋ. Nu nêm anêm nômkama sapêŋ ek avômalô nênêm vuli ma onja valuseleŋ sapêŋ ba nêm êndêŋ ŋê siv. Êŋ ma tem anêm nômkama mavi lomaloma êmô malak leŋ. Ma ôlêm osopa ya.”
23 Yani ma anyô lôk nômkama bêŋ anôŋ. Ba intu halaŋô abô êŋ ma hêv malaiŋ bêŋ hadêŋ yani ba hi lôk lamalaiŋ. 24 Yisu hayê yani lamalaiŋ ma hanaŋ, “Ŋê lôk nômkama bêŋ tem nêpôm malaiŋ bêŋ ek nimbitak nêyô Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô ba ini. 25 Avanôŋ biŋ nena miŋ malaiŋ bêŋ ek bok kamel imbitak êyô luvik idu sôp anêŋ abyaŋ ba ni ami, ma doŋtom malaiŋ anôŋ ek anyô lôk nômkama bêŋ te imbitak êyô Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô.”
26 Avômalô elaŋô abô êŋ ma enaŋ nena, “Avanôŋ e? Aêŋ ba miŋ hatôm anyôla imbitak êyô Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô ba ni ami e?”
27 Ma Yisu hanaŋ, “Nôm takatu ba anyô miŋ hatôm nindum ami, intu Wapômbêŋ hatôm indum.”
28 Ma Pita hanaŋ, “Yêlô bôk atak yêlôaniŋ nômkama sapêŋ ba alêm asopa o.”
29 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Yanaŋ avanôŋ nena avômalô takatu ba leŋiŋhabi Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak ba etak iniŋ unyak lo avi ma iviyaŋ lôk lami ma nali, 30 ma thêlô êmô pik denaŋ ma Wapômbêŋ tem nêm iniŋ nômkama lôkthô êndêŋ i ba tem nêm bêŋ anôŋ êyô êmô iniŋ loŋ imbiŋ ma embeŋ yam ma tem nêm lôkmala atu ba nêmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ êndêŋ i imbiŋ.”
Yisu hanaŋ abô hathak anêŋ ŋama bôlôŋ te lô
(Mat 20:17-19; Mak 10:32-34)
31  * Luk 24:44Yisu hawa ŋê ku laumiŋ ba lahavuju takatu hathak doŋtom ma hanaŋ, “Nodaŋô. Alalô ana daku Jelusalem ma abô tak sêbôk ba plopet eto hathak Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu tem imbitak avanôŋ. 32  * Luk 9:22,44Tem nênêm yani êndôk ŋê loŋ buyaŋ Lom baheŋiŋ. Ma tem nemalik esak yani ba nenaŋ abô lomaloma esak yani ma nêsôvwapôk êyômô yani. 33 Ma nebali yani ba nijik yani vônô. Ma êtôm wak lô ma tem yani imbiyô esak loŋbô.”
34  * Mak 9:32Ma doŋtom ŋê ku miŋ eyala abô takêŋ ami. Abô êŋ anêŋ ôdôŋ ma havuŋ ek thêlô ba thêlô miŋ eyala ami ma êthôŋ paliŋ.
Yisu hadum anyô mapusip te mavi
(Mat 20:29-34; Mak 10:46-52)
35 Yisu hayô habobo Jeliko ma anyô mapusip te hamô loŋôndê daŋ vi ba hapetenak ek avômalô nênêm yani sa. 36 Yani halaŋô avômalô bêŋ anôŋ ele ba i ma hanaŋ hik thêlô liŋ nena, “Malê?” 37 Ma thêlô enaŋ hadêŋ yani nena, “Yisu anêŋ Nasalet halêm.”
38 Êŋ ma anyô mapusip halam nena, “Yisu, Devit anêŋ Lim Lukmuk, nêm kapôlôm ek ya!”
39 Avômalô takatu ba êmôŋ ethaŋ yani ba enaŋ, “O bônôŋ.” Ma doŋtom yani halam lôklala nena, “Devit anêŋ Lim Lukmuk, nêm kapôlôm ek ya!”
40 Êŋ ma Yisu hamiŋ ma hanaŋ ek thêlô neja ôpêŋ êlêm. Yani hayô ma Yisu hanaŋ hik yani liŋ nena, 41 “Lemhaviŋ yandum malê êndêŋ o?”
Ma ôpêŋ hanaŋ, “Anyô Bêŋ, yaleŋhaviŋ yaŋgê tak.”
42 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ ôpêŋ nena, “Nôŋgô tak. Anêm hôêvhaviŋ hadum ba hubitak mavi.” 43 Ma ketheŋ oyaŋ ma ôpêŋ madaluk hakyav ba hayê tak. Ma yani hasopa Yisu lôk habô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ. Ma avômalô nômbêŋ atu ba i haviŋ yani êyê nôm êŋ ba êbô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ haviŋ.

*18:1: Kol 4:2; 1Te 5:17

*18:12: Ais 58:1-4; Mat 23:23

*18:13: Sng 51:1

*18:14: Mat 23:12

*18:17: Mat 18:3

*18:18: Luk 10:25

*18:20: Kis 20:12-16; Lo 5:16-20

*18:31: Luk 24:44

*18:32: Luk 9:22,44

*18:34: Mak 9:32