24
Yisu haviyô hathak loŋbô
(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)
Sonda êŋ anêŋ wak te môŋ anêŋ lôkbôk momaŋiniŋ ma avi ewa nôm ôv mavi takatu ba bôk epesaŋ yôv ba i siô. Thêlô êyô ma êyê valu atu ba hamô lôv abôlêk lêk ibubi hi hamô daŋ. Ma thêlô ibitak êyô kapô, ma doŋtom thêlô miŋ êpôm Anyô Bêŋ Yisu anêŋ kupik ami. Ma thêlô leŋiŋhabi bêŋ anôŋ imiŋ denaŋ ma ketheŋ oyaŋ ma anyô ju lôk kwêv thapuk hatôm damak hêv imiŋ haviŋ thêlô. Êŋ ma avi takêŋ êkô ba êkôm ba êyê pik. Ma doŋtom thai enaŋ hadêŋ thêlô aêntêk, “Aisê ka môlô ôlêm ôbôlêm anyô lôkmala haveŋ ŋê ŋama iniŋ loŋ? * Luk 9:22Yani miŋ hêk loŋ êntêk ami, ma yani lêk haviyô yôv. Ma môlô lemimbi abô sêbôk ba yani hanaŋ hadêŋ môlô hêk Galili. Yani hanaŋ aêntêk, ‘Tem nênêm Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu êndôk ŋê kambom baheŋiŋ ba nijik yani vônô esak a ma êtôm wak lô ma tem imbiyô esak loŋbô.’ ” Êŋ ma thêlô leŋiŋhabi abô êŋ.
Êŋ ma thêlô etak siô ba êvôi ma enaŋ abô takêŋ sapêŋ hadêŋ ŋê ku laumiŋ ba lahavute lôk avômalô vi atu ba êmô haviŋ. 10 Avi takêŋ te ma Malia anêŋ Magadala, ma Joana lo Jems anêŋ talêbô Malia, lôk avi doho haviŋ. 11 Ma aposel elaŋô avi takêŋ iniŋ abô ba esoŋ nena enaŋ abô molo la ba miŋ êvhaviŋ ami. 12 Ma doŋtom Pita haviyô ma halaŋviŋ ba hi siô ma hakôm ba hayê sôp iyom hamô. Yôv ma yani hale hi anêŋ unyak hathak loŋbô ma lahabi bêŋ anôŋ hathak nôm takatu ba lêk habitak.
Yisu hapôm anyô lokwaŋju halôk loŋôndê
(Mak 16:12-13)
13 Wak êŋ iyom ma anyô ku ju i malak Emeus. Loŋ êŋ hamô daim dokte hatôm 11 kilomita ek Jelusalem. 14 Thai eveŋ loŋôndê ba i ma enaŋ hathak nôm takatu ba habitak. 15 Thai enaŋ abô bêŋ anôŋ, ma Yisu da halêm haveŋ haviŋ thai, 16 ma doŋtom Yisu hik thai maleŋ loŋ ba miŋ eyala yani ami.
17 Ma yani hanaŋ hik thai liŋ, “Mamu onaŋ malê?”
Êŋ ma thai imiŋ ma idum hatôm thai elaŋ. 18 Anyô yaŋ anêŋ athêŋ nena Kelopas hanaŋ hik yani liŋ, “Êê, avômalô Jelusalem sapêŋ eyala nôm atu ba lêk habitak hêk loŋ êntêk, ma hoveŋ êsê ba miŋ hoyala ami?”
19 Ma Yisu hanaŋ hik thai liŋ, “Malê?”
Ma thai enaŋ hadêŋ yani nena, “Nôm takatu ba habitak hapôm Yisu anêŋ Nasalet. Yani ma plopet te ba hadum ku bêŋbêŋ ba anêŋ abô ma lôkliŋyak kambom hamiŋ Wapômbêŋ ma lôk avômalô sapêŋ maleŋiŋ. 20-21  * Luk 19:11; Ap 1:6Ma yêlô leŋiŋhabi nena Yisu ma Mesia atu ba Wapômbêŋ hêv ek nêm Islael vê ênjêk iniŋ malaiŋ. Ma doŋtom alalôaniŋ ŋê bêŋbêŋ lôk ŋê bêŋbêŋ êbôk da enaŋ yani bêŋ hadêŋ Lom iniŋ anyô bêŋ ba halôk hathak iniŋ abô ba intu ik vônô hathak a. Ma lêk ma wak te lô. 22 Ma yêlôaniŋ avi doho elela yêlôaniŋ auk. Hadêŋ lôkbôk momaŋiniŋ ma thêlô i siô 23 ma miŋ êpôm Yisu anêŋ kupik ami. Ma thêlô êvô êlêm ma enaŋ nena thêlô êyê wêŋ aŋela doho ba enaŋ nena Yisu hamô lôkmala. 24  * Jon 20:3-10Ma yêlôaniŋ anyô doho i siô ma êyê nôm takeŋ hatôm atu ba avi enaŋ, ma doŋtom thêlô miŋ êyê Yisu ami.”
25 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thai nena, “Mamu ŋê auk mi lôk kapôlômim pulusikna ba intu miŋ ôêvhaviŋ plopet iniŋ abô ami! 26  * Luk 9:22Thêlô bôk enaŋ yôv nena Mesia tem enja vovaŋ takêŋ vêm ka tem enja anêŋ athêŋ lôkmaŋgiŋ ênjêk leŋ.” 27  * Sng 22:1-21; Ais 53Vêm ma yani hawa Wapômbêŋ anêŋ abô takatu ba bôk eto hathak yanida sa hadêŋ thai. Môŋ ma hanaŋ hathak Mose anêŋ kapya vêm ma plopet sapêŋ iniŋ abô takatu ba bôk eto hathak yani haviŋ.
28 Ma thêlô êyô malak Emeus ma Yisu hadum ek ni thêthô. 29 Ma doŋtom thai enaŋ lôklokwaŋ, “Lêk yaŋsiŋ habôk ba tem bôlôvôŋ ba dô ma ômô imbiŋ yai.” Êŋ ma yani hi unyak kapô ek ênjêk imbiŋ thai.
30 Yôv ma thêlô êmô ek nejaŋ nôm ma yani hawa polom ba hêv mek ma haya ba hêv hadêŋ thai. 31 Thai êyê ma maleŋ hakyav ba eyala yani. Ma ketheŋ oyaŋ ma yani mi. 32 Ma thai enaŋ hadêŋ i nena, “Êê, avanôŋ biŋ. Alai aveŋ loŋôndê ma yani hik Wapômbêŋ anêŋ abô thô ba alaianiŋ kapôlôŋiŋ hatôm atum hathaŋ.”
33 Ma bôlôŋ doŋtom ma thai etak loŋ êŋ ma ele i Jelusalem hathak loŋbô. Thai êyô ma êpôm ŋê ku laumiŋ ba lahavute lôk anyô doho ethak doŋtom haviŋ ba êmô. 34  * 1Ko 15:4-5Ma thêlô enaŋ hadêŋ thai aêntêk, “Avanôŋ biŋ nena Anyô Bêŋ haviyô hathak loŋbô ba yani hik i thô hadêŋ Saimon.” 35 Yôv ma anyô ju êŋ enaŋ nôm takatu ba hapôm thai halôk loŋôndê lôk polom atu ba yani haya, êŋ ma thai eyala nena Yisu.
Ŋê ku êyê Yisu hathak loŋbô
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23)
36 Ŋê ku enaŋ abô êmô denaŋ ma Yisu hamiŋ thêlô malêvôŋ ma hanaŋ, “Môlô kapôlômim ênjêk labali!”
37  * Mat 14:26Ma thêlô esoŋ nena ŋgôk anyô dahô ba êkô kambom. 38 Ma doŋtom Yisu hanaŋ, “Môlô osoŋ ba unim auk hêv yak eka? 39 Ôŋgô yabaheŋ lo yaveŋ. Yada êŋ êntêk ba nobaloŋ yaleŋviŋkupik. Ma ŋgôk liŋkupik mi, ma doŋtom yenaŋ ma hamô.” 40 Êŋ ma Yisu hik va lo baŋ thô hadêŋ thêlô.
41 Thêlô êyê yani ma leŋiŋmavi, ma doŋtom thêlôniŋ auk mayaliv ba miŋ êvhaviŋ ami. Êŋ ma Yisu hanaŋ, “Nôm doho hamô e?” 42 Êŋ ma êv alim êbôk kabuk te vi, 43 ma yani hawa ba hayaŋ ma thêlô êyê.
44  * Luk 9:22Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Bôk yahamô lôkmala haviŋ môlô, ma yahanaŋ nena abô takatu ba bôk eto hathak ya ba hêk Mose anêŋ Abô Balabuŋ lôk Kapya Plopet ma Kapya Yeŋ tem injik anôŋ.” 45 Ma yani hik iniŋ auk liŋ ek neyala Wapômbêŋ anêŋ kapya 46 ba hanaŋ, “Wapômbêŋ anêŋ kapya hanaŋ nena Mesia tem enja vovaŋ ba ema ma êtôm wak lô ma tem imbiyô ênjêk ŋê ŋama iniŋ loŋ esak loŋbô. 47 Ma esak anêŋ athêŋ ma tem nenaŋ êndêŋ ŋê Jelusalem lôk Islael ma avômalô loŋ buyaŋ sapêŋ nena nede kapôlôŋiŋ liliŋ ek Wapômbêŋ nêm iniŋ kambom vê. 48  * Jon 15:27; Ap 1:8Môlô lêk ôyê nôm takêŋ yôv ba intu nonaŋ lôkthô bêŋ. 49  * Jon 14:16; 15:26; Ap 1:4Odaŋô! Tem yanêm nôm atu ba Wakamik bôk havak abô ek nêm êyômô môlô. Aêŋ ba nômô Jelusalem endeba lôklokwaŋ anêŋ leŋ êndôk êyômô môlô am.”
Yisu hathak leŋ ba hi
(Mak 16:19-20; Ap 1:9-12)
50 Ma Yisu halom thêlô ba hi hayô Betani iniŋ loŋ ma hêv baŋ liŋ ba hêv mek hadêŋ thêlô. 51 Hêv mek denaŋ ma hatak thêlô ma ewa yani hathak leŋ ba hi. 52 Êŋ ma thêlô êbô yani ma ele i Jelusalem lôk leŋiŋmavi bêŋ anôŋ. 53 Ma wak nômbêŋ intu sapêŋ ma êbô Wapômbêŋ êmô unyak matheŋ.

*24:6: Luk 9:22

*24:20-21: Luk 19:11; Ap 1:6

*24:24: Jon 20:3-10

*24:26: Luk 9:22

*24:27: Sng 22:1-21; Ais 53

*24:34: 1Ko 15:4-5

*24:37: Mat 14:26

*24:44: Luk 9:22

*24:48: Jon 15:27; Ap 1:8

*24:49: Jon 14:16; 15:26; Ap 1:4