15
Yisu ma yak lokwaŋ ta anôŋ
Yisu hanaŋ, “Ya ma yak lokwaŋ ta anôŋ. Ma Wakamik ma ku kapô anêŋ alaŋ. * Mat 3:10Yenaŋ thaŋaŋ sapêŋ atu ba miŋ hik anôŋ ami ma Wakamik hathak halo vê. Ma thaŋaŋ sapêŋ atu ba hik anôŋ ma hêv katôŋ vê ek injik limamôk. Abô atu ba yahanaŋ hadum ba môlô ubitak mabuŋ. Môlô odahaliŋ ya êŋ ma tem yandahaliŋ môlô. Yak thaŋaŋ da miŋ hatôm injik anêŋ anôŋ ami. Thaŋaŋ hadahaliŋ yak lokwaŋ ta ek injik limamôk. Aêŋ ba môlô miŋ odahaliŋ ya ami, êŋ ma tem miŋ uŋgwik anôŋ ami.
“Yada ma hatôm yak lokwaŋ ta. Ma môlô ma thaŋaŋ. Ôpatu ba hadahaliŋ ya ma yahadahaliŋ yani ba intu hik limamôk. Ma miŋ yahêv môlô sa ami, ma môlô miŋ hatôm nundum nômlate ami. * Mat 7:19; 13:42Ma anyô te miŋ hadahaliŋ ya ami ma hatôm thaŋaŋ atu ba ibi halôk pik ba hakapok ba isup ek nêmbôk esak atum. Ma môlô odahaliŋ ya ba yenaŋ abô hêk môlô kapô ba onaŋ hik ya liŋ hathak malêla takatu ba môlô lemimhaviŋ, êŋ ma tem noja. * Mat 5:16Ma avômalô takatu ba ethak ik anôŋ limamôk intu tem nêgê i nena yenaŋ. Êŋ ma uik Wakamik anêŋ lôkmaŋgiŋ thô.
“Yaleŋhaviŋ môlô hatôm atu ba Wakamik lahaviŋ ya. Nômô yenaŋ yaleŋhaviŋ êŋ kapô. 10  * Jon 14:15; 1Jon 2:5Môlô osopa yenaŋ abô ma tem môlô nômô yenaŋ yaleŋhaviŋ kapô hatôm atu ba yahasopa Wakamik anêŋ abô ba yahamô yani anêŋ lahaviŋ kapô. 11 Yahanaŋ abô takêntêk ek yenaŋ yaleŋmavi êmô imbiŋ môlô lôk êmô môlô kapôlômim siŋ. 12  * Jon 13:34Yanaŋ abô balabuŋ te êndêŋ môlô nena môlô tomtom lemimimbiŋ am êtôm atu ba bôk yaleŋhaviŋ môlô yôv. 13  * Jon 10:11; 1Jon 3:16Ma anyô te hatak anêŋ lôkmala ek hêv anêŋ anyô môlô bulubiŋ, êŋ ma lahaviŋ êŋ hamôŋ ek leŋiŋhaviŋ vi. 14  * Mat 12:50Môlô udum aêŋ êŋ ma môlô ma yenaŋ anyô môlô. 15 Sêbôk ma yahalam môlô nena anyô ku. Anyô ku ma miŋ hayala anyô bêŋ anêŋ auk ami. Ma doŋtom lêk yahik auk nômbêŋ atu ba Wakamik bôk hêv hadêŋ ya thô hadêŋ môlô ba intu yahalam môlô tomtom nena anyô môlô. Ma miŋ ŋê ku hathak loŋbô ami. 16 Môlô miŋ bôk olam ya ami. Mi. Yahalam môlô lôk yahatak yabaheŋ hayô hêk môlô ba hathak yenaŋ athêŋ nonaŋ injik Wakamik liŋ esak unim lemimhaviŋ ma tem yanêm lemimhaviŋ takêŋ êndêŋ môlô ek unu uŋgwik anôŋ atu ba tem êmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. 17  * Jon 13:34Yenaŋ abô balabuŋ ma môlô lemimimbiŋ am.”
Ŋê pik tem nêpôlik esak ŋê ku
18 Yisu hanaŋ, “Avômalô pik êpôlik ek môlô, êŋ ma môlô lemimimbi nena bôk êpôlik hathak ya aêŋ iyom. 19  * Jon 17:14Môlô ma pik anêŋ ma tem avômalô pik leŋiŋimbiŋ môlô êtôm atu ba leŋiŋ haviŋ thêlôda iniŋ avômalô. Ma doŋtom môlô ma miŋ avômalô pik êntêk ami. Bôk yahalam môlô yôv ek notak avômalô takêŋ ba intu êpôlik hathak môlô. 20  * Jon 13:16Môlô lemimimbi abô êntêk ba yahanaŋ hadêŋ môlô katô. ‘Anyô ku miŋ bêŋ ek anêŋ anyô bêŋ ami.’ Avômalô pik êntêk bôk êv vovaŋ hadêŋ ya ba intu tem nindum aêŋ iyom êndêŋ môlô. Ma aêŋ iyom doho bôk elaŋô yenaŋ abô ba intu tem nedaŋô môlônim abô imbiŋ. 21 Môlô ma yenaŋ avômalô. Ma avômalô pik êthôŋ ôpatu ba hêv ya ba yahalêm paliŋ. Ba intu tem nênêm vovaŋ êndêŋ môlô. 22 Ma miŋ yahalêm ba yahêv abô hadêŋ avômalô takêŋ ami, êŋ ma tem miŋ neja vuli esak iniŋ kambom ami. Ma doŋtom lêk miŋ hatôm nenaŋ abô te ami. 23  * Luk 10:16Ôpatu ba hapôlik hathak ya ma hapôlik hathak Wakamik aêŋ iyom. 24 Ma ya miŋ yahamô thêlô malêvôŋ ba yahadum ku atu ba miŋ bôk anyô te hadum ami êŋ ma thêlôniŋ kambom mi. Ma doŋtom bôk êyê yôv ma êdô yai lôk Wakamik. 25  * Jon 13:16Aêŋ ba thêlôda iniŋ abô balabuŋ bute hik anôŋ aêntêk,
‘Thêlô êdô ya oyaŋ.’ Kapya Yeŋ 35:19; 69:4
26  * Jon 14:26 “Tem yanêm anyô te êlêm anêŋ Wakamik ek embatho môlô loŋ. Ôpêŋ ma Lovak Matheŋ atu ba Wakamik tem nêm ek injik Wapômbêŋ thô. Ma tem enaŋ yenaŋ abô bêŋ. 27 Ma yenaŋ ku anêŋ môŋ ma môlô sapêŋ bôk ômô haviŋ ya aleba lêk. Êŋ ma môlô nonaŋ yenaŋ abô bêŋ imbiŋ.

*15:2: Mat 3:10

*15:6: Mat 7:19; 13:42

*15:8: Mat 5:16

*15:10: Jon 14:15; 1Jon 2:5

*15:12: Jon 13:34

*15:13: Jon 10:11; 1Jon 3:16

*15:14: Mat 12:50

*15:17: Jon 13:34

*15:19: Jon 17:14

*15:20: Jon 13:16

*15:23: Luk 10:16

*15:25: Jon 13:16

*15:26: Jon 14:26