16
“Yahanaŋ abô takêŋ ek môlô miŋ notak unim ôêvhaviŋ ami. 2-3  * Mat 24:9; Luk 6:22; Jon 9:22; 15:21Êthôŋ yai lôk Wakamik paliŋ ba intu tem nênêm môlô vê lôk nijik môlô vônô ba nesoŋ nena êŋ ma êv yeŋ hadêŋ Wapômbêŋ. Lêk yahanaŋ abô takêŋ yôv hadêŋ môlô ek waklavôŋ nôm takêŋ habitak, êŋ ma tem lemimimbi nena bôk yahanaŋ yôv. Sêbôk ma yada yahamô haviŋ môlô ba intu miŋ yahanaŋ abô êŋ hadêŋ môlô ami.
5-6 “Ma doŋtom yaha ek yani atu ba hêv ya ba yahalêm. Ma yahanaŋ abô takêntêk hadêŋ môlô ba intu hadum môlô lemimmalaiŋ kambom ba miŋ onaŋ hik ya liŋ nena ‘tem nu êsê’ ami e? * Jon 14:16Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô nena yaha ek Wakamik ek nêm môlô sa. Yaha ami êŋ ma Lovak Matheŋ, ôpatu ba embatho môlô loŋ tem miŋ êlêm ami. Ba intu tem yana ek yanêm yani ba êlêm êndêŋ môlô. Yani tem êlêm ek enaŋ avômalô pik iniŋ kambom lokwaŋlô bêŋ aêntêk: iniŋ kambom atu idum bêŋ lôk auk atu elela auk thêthôŋ ma iniŋ auk lôkbaŋ hathak waklavôŋ idum abô. Ku môŋ ma tem enaŋ avômalô iniŋ kambom atu ba miŋ êvhaviŋ ya ami bêŋ. 10 Ma ku yaŋ ma avômalô pik esoŋ nena ya miŋ anyô thêthôŋ ami. Ma doŋtom yaha ek Wakamik ba tem miŋ môlô nôŋgô ya ami ba intu ya ma anyô thêthôŋ. Aêŋ ba tem êlêm ek injik auk thêthôŋ êŋ thô.* Abô êŋ anêŋ ôdôŋ ma miŋ hêk yaiŋ ami. 11  * Jon 12:31Ma ku te lô nena avômalô pik esopa anyô môŋ atu ba hayabiŋ pik êntêk ba esoŋ nena tem miŋ nindum abô ami. Ma doŋtom ôpêŋ bôk hamô loŋ idum abô yôv ek ema ba intu thêlô tem nindum abô imbiŋ. Aêŋ ba Lovak Matheŋ tem injik auk êŋ thô êndêŋ i imbiŋ.
12  * 1Ko 3:1-2 “Yaleŋhaviŋ yanêm abô bêŋ anôŋ imbiŋ êndêŋ môlô ma môlô miŋ hatôm nobaloŋ ami. 13 Ma doŋtom Lovak Matheŋ ôpatu ba hik Wapômbêŋ thô tem êlêm ek eyabiŋ môlônim auk ek noyala Wapômbêŋ lôk enaŋ abô esak nôm takatu ba tem imbitak embeŋ yam. Yani tem enaŋ abô atu ba halaŋô iyom ma tem miŋ enaŋ abô êtôm yanida anêŋ auk ami. 14 Yani tem enja yenaŋ auk ba enaŋ bêŋ êndêŋ môlô ma tem injik yenaŋ lôkmaŋgiŋ thô êndêŋ môlô imbiŋ. 15 Wakamik anêŋ auk ma hatôm yenaŋ. Ba intu yahanaŋ nena Lovak Matheŋ tem enja yenaŋ auk ba injik thô êndêŋ môlô.”
Leŋmalaiŋ tem imbitak leŋmavi anôŋ
16  * Jon 14:19Yisu hanaŋ, “Dokte ma tem môlô nôsôŋ ya paliŋ. Ma vêm ka tem ôŋgô ya esak loŋbô.”
17 Ma ŋê ku doho enaŋ hadêŋ thêlôda, “Aisê ka yani hanaŋ nena dokte ma tem alalô nasôŋ yani paliŋ? Ma vêm ka tem nagê yani esak loŋbô lôk ni ek Lambô? Alalô athôŋ abô takêŋ paliŋ.”
18 Ma thêlô enaŋ lôbôlôŋ, “ ‘Dokte’ anêŋ ôdôŋ aisê? Alalô athôŋ abô êŋ paliŋ.”
19 Yisu hayala nena idum ek nenaŋ injik yani liŋ esak abô êŋ. Aêŋ ba hanaŋ, “Yahanaŋ ‘Dokte ma tem nôsôŋ ya paliŋ. Ma vêm ka tem ôŋgô ya esak loŋbô.’ Ba intu môlô onaŋ hik môlôda liŋ hathak abô atu ba yahanaŋ anêŋ ôdôŋ e? 20 Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ môlô. Avômalô pik tem leŋiŋmavi. Ma doŋtom môlô tem nodaŋ asêŋ malêŋ. Môlô tem kapôlômim malaiŋ. Ma doŋtom môlô lemimmalaiŋ êŋ tem imbitak lemimmavi anôŋ. 21 Avi anêŋ waklavôŋ embathu hayô êŋ ma hawa vovaŋ ek embathu. Ma lêk havathu yôv ma miŋ lahabi vovaŋ êŋ hathak loŋbô ami. Amena lêk habitak yôv ba intu lamavi anôŋ. 22 Ma môlô aêŋ iyom. Lêk môlô kapôlômim malaiŋ. Ma doŋtom tem yaŋgê môlô esak loŋbô ba intu tem lemim mavi. Ma miŋ hatôm anyô la nêm lemim mavi êŋ vê ênjêk môlô ami. 23  * Mat 7:7Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ môlô. Tem yana ba nôm takatu ba môlô onaŋ hik Wakamik liŋ hathak yenaŋ athêŋ ma tem yani nêm êndêŋ môlô. Ma môlô tem miŋ nonaŋ injik ya liŋ esak nômlate ami. 24 Ya ma Nakaduŋ ba intu nonaŋ injik yani liŋ esak yenaŋ athêŋ ek noja lemimmavi bêŋ anôŋ êmô môlô kapôlômim siŋ. Sêbôk aleba lêk ma miŋ môlô onaŋ hik yani liŋ hathak nômlate hathak yenaŋ athêŋ ami.”
25 Yisu hanaŋ, “Bôk yahavuŋ abô ba yahanaŋ abô sapêŋ hatôm abô loŋ kapô hadêŋ môlô. Ma wak te am ka tem yanaŋ abô avanôŋ êndêŋ môlô esak Wakamik ba tem yanaŋ bêŋ. 26 Wak êŋ ma môlôda tem nodam yenaŋ athêŋ ba nonaŋ injik Wakamik liŋ. Ma miŋ yada yanja môlônim abô ba yanaŋ injik yani liŋ ami. 27  * Jon 14:21,23Avanôŋ! Môlô lemimhaviŋ ya lôk ôêvhaviŋ nena yahalêm anêŋ Wapômbêŋ. Aêŋ ba intu Wakamik da lahaviŋ môlô ba môlôda tem nonaŋ injik yani liŋ esak unim lemimhaviŋ. 28 Yahatak Wakamik ba yahalêm pik. Ma lêk yahatak pik ba yahavôha ek Wakamik.”
29 Êŋ ma Yisu anêŋ ŋê ku enaŋ, “Lêk honaŋ abô êŋ bêŋ ma miŋ huvuŋ ami. 30 Lêk yêlô ayala nena hoyala nômkama sapêŋ. Miŋ yêlô anaŋ hik o liŋ ami denaŋ ma hoyala yêlôaniŋ abô ba honaŋ bêŋ. Ba intu yêlô êvhaviŋ nena hôlêm anêŋ Wapômbêŋ.”
31 Yisu hanaŋ, “Lêk môlô ôêvhaviŋ e? 32  * Mat 26:31,56Odaŋô! Avômalô tem nidupuniŋ môlô tomtom ba nôsôv mayaliv ba unu unim loŋ. Ma môlô tem notak ya ba yada tem yamô thiliv. Ma doŋtom Wakamik hamô haviŋ ya. Aêŋ ba tem miŋ yamô daluk ami. Wak te am ka nôm êŋ tem imbitak. Ma wak êŋ lêk habitak yôv.
33  * Jon 14:27; Lom 5:1; 1Jon 5:4“Lêk yahanaŋ abô takêŋ ek môlô nodahaliŋ ya ba nômô yaô. Môlô tem nôpôm malaiŋ êmô pik êntêk. Ma doŋtom numiŋ lôklokwaŋ! Ya bôk yahamô pik êntêk anêŋ lôklokwaŋ lu yôv.”

*16:2-3: Mat 24:9; Luk 6:22; Jon 9:22; 15:21

*16:7: Jon 14:16

*16:10: Abô êŋ anêŋ ôdôŋ ma miŋ hêk yaiŋ ami.

*16:11: Jon 12:31

*16:12: 1Ko 3:1-2

*16:16: Jon 14:19

*16:23: Mat 7:7

*16:27: Jon 14:21,23

*16:32: Mat 26:31,56

*16:33: Jon 14:27; Lom 5:1; 1Jon 5:4