9
Anyô madaluk pusip
Yisu haveŋ ba hi ma hayê anyô mapusip te. Sêbôk ba talêbô havathu ma mapusip. * Ese 18:20; Luk 13:2,4Ma anêŋ ŋê ku enaŋ hik yani liŋ, “Kêdôŋwaga, opalê intu hadum kambom ba talêbô hawa ôpêntêk ba mapusip? Ôpêŋ da anêŋ kambom mena lambô lo talêbô iniŋ e?”
* Jon 11:4Ma Yisu hanaŋ, “Wapômbêŋ hadum ku êŋ hathak ôpêŋ ek avômalô pik nêgê. Ma miŋ ôpêŋ mena lambô lo talêbô iniŋ kambom ami. Mi. Deda hêk denaŋ ba alalô nandum ôpatu ba hêv ya ba yahalêm anêŋ ku. Bôlôvôŋ tem êyô ba miŋ hatôm anyô nindum ku ami. * Mat 5:14; Jon 8:12Yahamô pik ma ya ma avômalô pik iniŋ deda.”
* Mak 8:23Êŋ ma yani hasôwapôk hathak pik ma hayelaŋ aleba habitak malim. Ma hawa ba hatak hathak anyô mapusip êŋ madaluk. Ma hanaŋ hadêŋ yani, “Nu usik o êndôk kasuk Siloam.” (Athêŋ Siloam êŋ anêŋ ôdôŋ nena, “Êv yani ba hi.”) Ma ôpêŋ hi hathik i. Ma hale halêm hathak loŋbô ma lêk hayê tak mavi.
Yanida anêŋ avômalô lôk avômalô takatu ba bôk eyala yani êyê ôpêŋ ma enaŋ, “Êntêk ma anyô petenak sêbôk e?” Ma doho enaŋ, “Ôpêŋ intu.”
Ma vi enaŋ, “Mi, anyô yaŋ ba hatôm ôpêŋ.”
Ma doŋtom ôpêŋda hanaŋ, “Ya êŋ êntêk.”
10 Ma thêlô enaŋ hik yani liŋ, “Aisê ba malem daluk hakyav?”
11 Ma hanaŋ, “Ôpatu ba elam nena Yisu, hayelaŋ pik haviŋ wapôk aleba hatôm pik malim ma hatak hathak yamaleŋ. Yôv ma hanaŋ nena, ‘Nu kasuk Siloam ma usik o.’ Êŋ ma yaha yahathik ma yamaleŋ hakyav.”
12 Ma thêlô enaŋ hik yani liŋ, “Ôpêŋ hamô êsê?”
Ma yani hanaŋ, “Yahathôŋ paliŋ.”
Palisi enaŋ abô hadêŋ anyô madaluk hakyav
13 Êŋ ma thêlô ewa anyô madaluk pusip atu ba lêk mavi hi ek Palisi. 14 Lêk Sabat ma Yisu hadum ku êŋ. 15 Aêŋ ba Palisi enaŋ hik yani liŋ hatôm atu ba avômalô enaŋ hik yani liŋ, “Malem hakyav aisê?” Ma yani hanaŋ, “Ôpêŋ hatak pik malim hathak yamaleŋ ma yahathik ma lêk yahayê tak.”
16 Ma Palisi doho enaŋ, “Anyô êŋ miŋ halêm anêŋ Wapômbêŋ ami ek malê nena habuliŋ Sabat.”
Ma doŋtom vi enaŋ, “Anyô kambom hatôm indum lavôŋiŋ anêŋ aêŋ e?” Ma thêlô evak i vose hi ôdôŋ ju.
17  * Jon 4:19Yôv ma thêlô enaŋ hik anyô madaluk pusip êŋ liŋ hathak loŋbô, “Yani hadum anêm malem ba hakyav. Ma honaŋ aisê hathak yani?”
Ma ôpêŋ hanaŋ, “Yani ma plopet te.”
18 Ma Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ miŋ êvhaviŋ nena sêbôk ma yani mapusip ma doŋtom lêk habitak mavi ami. Ba intu elam lambô lo talêbô ba êlêm. 19 Ma enaŋ hik thai liŋ, “Mamunim nalum êntêk e? Talêbô bôk havathu ba mapusip e? Aisê ka lêk hayê tak?”
20 Ma talêbô lo lambô enaŋ, “Avanôŋ! Ôpêntêk ma yaianiŋ okna. Talêbô hawa ma bôk mapusip yôv. 21 Ma doŋtom madaluk hakyav lôk opalê hadum yani madaluk mavi, êŋ ma yai athôŋ paliŋ. Yani bôk anyô muk yôv ba nonaŋ injik yanida liŋ.” 22 Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ bôk enaŋ nena anyôla hanaŋ nena Yisu ma Mesia, êŋ ma tem nênêm ôpêŋ vê. Aêŋ ba intu thai êkô 23 ba enaŋ, “Yani bôk anyô muk yôv ba nonaŋ injik yanida liŋ.”
24 Yôv ma elam ôpatu ba madaluk mavi hathak loŋbô ma enaŋ, “Ondam Wapômbêŋ anêŋ athêŋ ma onaŋ abô avanôŋ! Ôpêŋ ma anyô kambom! Aêŋ e?”
25 Ma yani hanaŋ, “Injo! Ôpêŋ anyô mavi mena anyô kambom la! Nôm atu ba yahayala katô, sêbôk ma yamaleŋ pusip ma lêk yamaleŋ hakyav!”
26 Ma enaŋ hik yani liŋ, “Yani hadum malê hadêŋ o ba malem hakyav?”
27 Ma yani hanaŋ, “Lêk yahanaŋ yôv hadêŋ môlô, ma môlô lemimôndôŋ kôtôŋ. Môlô udum ek nodaŋô esak loŋbô ek numbitak anêŋ ŋê ku e?”
28 Êŋ ma Palisi enaŋ abôma lôk ethaŋ yani nena, “Oda intu hosopa ôpêŋ! Ma yêlô ma asopa Mose iyom! 29 Alalô ayala nena Wapômbêŋ bôk hanaŋ abô hadêŋ Mose. Ma doŋtom ôpêŋ anêŋ loŋ ma yêlô athôŋ paliŋ.”
30 Ma ôpêŋ hanaŋ, “Aêŋ e? Môlô ôthôŋ ôpêŋ anêŋ loŋ, e? Odaŋô! Yani hadum yamaleŋ mavi. 31  * Sng 34:15Wapômbêŋ hathak halaŋô ŋê idum kambom iniŋ abô e? Mi. Halaŋô ŋê thêthôŋ atu ba esopa anêŋ abô iyom. 32 Sêbôk aleba lêk ma miŋ ayê anyô te hadum ba anyô mapusip te habitak mavi ami. 33 Wapômbêŋ miŋ hêv ôpêŋ ba halêm ami, êŋ ma miŋ hatôm indum nômlate ami.”
34  * Sng 51:5Palisi elaŋô aêŋ ba enaŋ, “Waklavôŋ lemtambô havathu o, ma hubup lôk kambom ma aisê ka hudum ek ôndôŋ yêlô? Dô!” Êŋ ma ilupuniŋ ôpêŋ.
Palisi ma hatôm ŋê maleŋiŋ pusip
35 Yisu halaŋô nena ilupuniŋ ôpêŋ ba intu hi ek êmbôlêm yani. Hapôm ma hanaŋ, “Hôêvhaviŋ Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu e?”
36 Ma yani hanaŋ, “Anyô bêŋ, anyô êŋ ma opalê? Onaŋ êndêŋ ya ek yanêmimbiŋ yani.”
37 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ yani, “Bôk hôyê yani yôv. Ondaŋô! Yani êŋ êntêk ba hanaŋ abô haviŋ o.”
38 Ma ôpêŋ hanaŋ, “Anyô Bêŋ, yahêvhaviŋ.” Êŋ ma yani halek vadôŋ lêlô hadêŋ Yisu.
39 Ma Yisu hanaŋ, “Yahalêm pik ek yanaŋ avômalô iniŋ kambom bêŋ ek ŋê maleŋiŋ pusip tem nêgê tak ma ŋê êyê tak tem maleŋiŋ pusip.”
40  * Mat 15:14Ma Palisi doho êmô ba elaŋô abô êŋ. Ma enaŋ hik yani liŋ, “Aisê! Yêlô ma ŋê maleŋiŋ pusip haviŋ e?”
41 Ma Yisu hanaŋ, “Maleŋiŋ pusip, êŋ ma kambom mi. Ma doŋtom môlô othak onaŋ, ‘Yêlô athak ayê tak.’ Ba intu môlônim kambom havaloŋ môlô loŋ denaŋ.”

*9:2: Ese 18:20; Luk 13:2,4

*9:3: Jon 11:4

*9:5: Mat 5:14; Jon 8:12

*9:6: Mak 8:23

*9:17: Jon 4:19

*9:31: Sng 34:15

*9:34: Sng 51:5

*9:40: Mat 15:14