17
Yisu hateŋ mek ek yanida
1-2 Yisu hanaŋ abô takêŋ yôv ma hêv ma hathak leŋ ma hateŋ mek nena, “Wakamik, wakma lêk hayô yôv. Bôk hotak ya yôv ek yayabiŋ avômalô takatu ba bôk hôêv hadêŋ ya ek yanêm lôkmala atu ba nêmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ êndêŋ i. Ba nuŋgwik Nalum anêŋ lôkmaŋgiŋ thô ek yaŋgik anêm lôkmaŋgiŋ thô aêŋ iyom. * 1Jon 5:20Êntêk ma lôkmala atu ba tem nêmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Neyala nena O ma Wapômbêŋ avanôŋ biŋ doŋtom lôk ya ma Yisu Kilisi, ôpatu ba O Wapômbêŋ hôêv ba halêm. 4-5  * Jon 1:1-2; 4:34Wakamik, lêk yahik anêm lôkmaŋgiŋ thô hamô pik êntêk hathak ku takatu ba hôêv hadêŋ ya aleba lêk anêŋ daŋ. Ma nêm mavi lôk athêŋ bêŋ êndêŋ ya esak loŋbô êtôm sêbôk atu ba pik miŋ habitak ami denaŋ ma yahawa athêŋ bêŋ êŋ haviŋ o ba yahamô mavi anôŋ.
Yisu hateŋ mek ek ŋê ku laumiŋ ba lahavuju
“Bôk yahik o thô hadêŋ avômalô pik takatu ba hôêv hadêŋ ya yôv. Sêbôk atu ba thêlô ma anêm avômalô ba hôêv hadêŋ ya ba lêk esopa anêm abô. 7-8 Yahêv abô sapêŋ atu ba hôêv hadêŋ ya hadêŋ i ba esopa. Thêlô eyala katô nena yahatak o ba yahalêm pik lôk êvhaviŋ nena hôêv ya ba yahalêm. Aêŋ ba lêk eyala nena nôm takatu ba hôêv hadêŋ ya ma halêm anêŋ o iyom. Yahateŋ ek avômalô takatu ba bôk hôêv hadêŋ ya yôv. Thêlô ma anêm avômalô ba intu yahateŋ mek ek i. Ma miŋ yahateŋ mek ek avômalô pik ami. 10 Avômalô takatu ba yenaŋ êŋ ma anêm. Ma avômalô takatu ba anêm êŋ ma yenaŋ. Ma thêlô êŋ intu ik yenaŋ lôkmaŋgiŋ thô. 11 Tem yatak pik ba yana ma tem miŋ yamô pik esak loŋbô ami. Ma thêlô tem nêmô pik. Wakamik, o ma matheŋ! Ba oyabiŋ i esak anêm athêŋ atu ba bôk hôêv hadêŋ ya ek thêlô kapôlôŋiŋ doŋtom êtôm alai kapôlôŋiŋ doŋtom. 12  * Jon 6:39; 13:18Bôk yahamô haviŋ thêlô ba yahayabiŋ i hathak athêŋ atu ba hôêv hadêŋ ya. Ma kambom te miŋ habuliŋ i ami lôk thêlô te miŋ hatak o ami. Mi. Anyô te iyom intu tem ni loŋ atum ek abô atu ba bôk hêk anêm kapya tem injik anôŋ.
13 “Ma doŋtom yahamô pik denaŋ ba yahanaŋ abô êŋ ek yenaŋ yaleŋmavi bêŋ anôŋ êmô thêlô kapôlôŋiŋ siŋ ek malê nena tem yasôk. 14 Bôk yahêv anêm abô yôv hadêŋ i. Ma ya miŋ anyô pik êntêk ami. Ma thêlô aêŋ iyom. Ba intu avômalô êpôlik hathak i. 15  * Mat 6:13; 2Te 3:3Wakamik yahanaŋ hik o liŋ nena umiŋ anyô kambom loŋ siŋ ek thêlô ma miŋ onja i vê ênjêk pik êntêk ami. 16 Ya miŋ anyô pik êntêk ami ma thêlô aêŋ iyom. 17 Otak anêm abô êndôk thêlô kapôlôŋiŋ ba undum i ek nimbitak anêm avômalô ku matheŋ. Anêm abô êŋ ma avanôŋ. 18  * Jon 20:21Yahêv thêlô ba i pik êntêk hatôm atu ba hôêv ya ba yahalêm. 19 Ma yahêv yada hadêŋ o ek thêlô nimbitak anêm avômalô ku matheŋ anôŋ.
Yisu hateŋ mek ek avômalô êvhaviŋ sapêŋ
20 “Miŋ yahateŋ mek hathak ŋê ku takêŋ iyom ami. Mi. Yahateŋ mek hathak avômalô takatu ba tem nedaŋô ŋê ku takêŋ iniŋ abô ba nênêmimbiŋ ya 21 ek thêlô sapêŋ nêmô kapôlôŋiŋ doŋtom êtôm atu ba hômô yakapô ma yahamô o kapô. Wakamik, thêlô tem nêmô alai kapô imbiŋ ek avômalô pik nênêmimbiŋ nena hôêv ya ba yahalêm. 22  * Ap 4:32Bôk hôêv ya hatôm anyô lôkmaŋgiŋ ba lêk yahik lôkmaŋgiŋ êŋ thô hadêŋ thêlô ek thêlô kapôlôŋiŋ doŋtom êtôm alai kapôlôŋiŋ doŋtom. 23 Yahamô thêlô kapôlôŋiŋ ma hômô ya kapô. Undum ba thêlô lôkthô nimbitak kapôlôŋiŋ doŋtom ek avômalô pik neyala nena hôêv ya ba yahalêm lôk neyala nena lemhaviŋ thêlô hatôm atu ba lemhaviŋ ya.
24 “Wakamik, yaleŋhaviŋ avômalô takêntêk ba hôêv hadêŋ ya nêmô imbiŋ ya êmô loŋ atu ba yahamô ek nêgê yenaŋ lôkmaŋgiŋ. Pik miŋ habitak ami denaŋ ma lemhaviŋ ya ba intu hôêv lôkmaŋgiŋ êŋ hadêŋ ya.
25 “Wakamik, o ma thêthôŋ. Avômalô pik êthôŋ o paliŋ ma doŋtom ya ma yahayala o. Ma yenaŋ avômalô takêntêk eyala nena hôêv ya ba yahalêm. 26 Bôk yahik o thô hadêŋ thêlô. Ma tem miŋ yatak ku êŋ ami ek yada yamô thêlô kapôlôŋiŋ ek leŋiŋimbiŋ avômalô vi êtôm atu ba lemhaviŋ ya.”

*17:3: 1Jon 5:20

*17:4-5: Jon 1:1-2; 4:34

*17:12: Jon 6:39; 13:18

*17:15: Mat 6:13; 2Te 3:3

*17:18: Jon 20:21

*17:22: Ap 4:32