13
Yisu hathik ŋê ku veŋiŋkapô
Avômalô Islael iniŋ waklavôŋ Hale ba Hi habobo. Ma Yisu hayala nena anêŋ waklavôŋ etak pik ba ni ek Lambô lêk hayô. Yani hathak lahaviŋ anêŋ avômalô takatu ba êmô pik aleba hayô wakma hatak i. Ma dokte ma tem injik anêŋ lahaviŋ anêŋ anôŋ thô êndêŋ thêlô.
* Luk 22:3; Jon 13:27Yaŋsiŋ ma thêlô eyaŋ nôm êmô. Ma Sadaŋ bôk halôk Judas la yôv ek enaŋ Yisu bêŋ. Judas êŋ ma Saimon Iskaliot nakaduŋ. * Jon 3:35; 16:28Ma Yisu hayala nena Wapômbêŋ hatak nômkama sapêŋ halôk yanida baŋ. Lôk hayala nena yanida halêm anêŋ Wapômbêŋ ba tem êmbôni êndêŋ Wapômbêŋ esak loŋbô. Êŋ ma hatak nôm hamô. Ma habi anêŋ kwêv thô hatôm anyô athêŋ mi ma hawa sôp te ba havuvi hayô haveŋ lamalim. Ma haŋgasô ŋaŋ halôk belev te ba hathik anêŋ ŋê ku veŋiŋ kapô. Ma haya vê hathak sôp atu ba havak hawê haveŋ lamalim.
Yani hathik anyô vi iniŋ yôv ma hadum ek isik Saimon Pita anêŋ. Ma Pita hanaŋ, “Anyô Bêŋ, hudum ek usik yaveŋkapô e?”
Ma hanaŋ, “Hôthôŋ nôm atu ba lêk yahadum. Wak te am ka tem oyala.”
Ma Pita hanaŋ, “Dô! Miŋ usik yaveŋkapô ami. Mi anôŋ.”
Ma hanaŋ viyaŋ, “Miŋ yahathik o ami ma tem miŋ umbitak yenaŋ avômalô te ami.”
Ma Saimon Pita hanaŋ, “Anyô Bêŋ, êŋ ma usik yabaheŋ lôk yaleŋkadôk imbiŋ ma miŋ usik yaveŋkapô iyom ami.”
10  * Jon 6:64,70-71; 15:3Ma yani hanaŋ hadêŋ ôpêŋ nena, “Anyô bôk hathik i yôv, ma miŋ isik i esak loŋbô ami. Isik va iyom ek malê nena liŋkupik ma mabuŋ. Ma môlô ma mabuŋ. Ma doŋtom miŋ sapêŋ mabuŋ ami.” 11 Yisu lêk hayala ôpatu ba tem enaŋ yani bêŋ. Ba intu hanaŋ, “Miŋ sapêŋ mabuŋ ami.”
12 Yani havôkwiŋ thêlô veŋiŋ yôv ma hik anêŋ kwêv hathak loŋbô ma halôk hamô. Ma hanaŋ hik thêlô liŋ, “Môlô oyala nôm atu ba lêk yahadum anêŋ ôdôŋ e? 13 Ya môlônim Kêdôŋwaga lôk môlônim Anyô Bêŋ ba intu môlô udum mavi ba olam ya nena ‘Kêdôŋwaga’ lôk ‘Anyô Bêŋ’. 14  * Mat 20:28; Luk 22:27Ôŋgô! Ya ma môlônim Anyô Bêŋ lôk Kêdôŋwaga ma doŋtom lêk yahathik môlô vemim hatôm anyô athêŋ mi. Aêŋ ba môlô sapêŋ nusik môlônim avômalô vi veŋiŋ aêŋ iyom. 15  * Plp 2:5; Kol 3:13; 1Pi 2:21Yahik ku êŋ thô hadêŋ môlô ek nosopa yaveŋgwam ba nundum êtôm atu ba lêk yahadum hadêŋ môlô. 16  * Mat 10:24Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ môlô. Anyô ku ma miŋ bêŋ ek anêŋ anyô bêŋ ami. Ma anyô atu ba hi ma miŋ bêŋ ek ôpatu ba hêv yani ba hi ami. 17 Lêk môlô oyala auk takêŋ. Ba udum aêŋ ma tem Wapômbêŋ lamavi esak môlô.
Yisu hayala Judas anêŋ kambom
(Mat 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)
18 “Ma miŋ yahanaŋ abô êŋ hathak môlô sapêŋ ami. Yahayala môlô ŋê takatu ba yahalam yôv unim auk. Ma doŋtom abô atu ba hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya tem injik anôŋ aêntêk,
 
‘Ôpatu ba hayaŋ nôm haviŋ ya ma tem nêm vaŋgwam liŋ ek embak ya esak.’ Kapya Yeŋ 41:9
 
19  * Jon 14:29; 16:4“Nôm êŋ habitak ami denaŋ ma lêk yahanaŋ hadêŋ môlô yôv ek waklavôŋ atu ba nôm êŋ habitak ma môlô tem nônêmimbiŋ ya nena Yada Yahamô. 20  * Mat 10:40Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ môlô nena ôpatu ba hawa anyô te atu ba yahêv hathôk thô, yani hawa ya thô haviŋ. Ma ôpatu ba hawa ya thô, hawa Ôpatu ba hêv ya ba yahalêm thô haviŋ.”
21 Yisu hanaŋ yôv ma lamalaiŋ kambom. Ma hanaŋ bêŋ nena, “Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ môlô. Môlô te tem enaŋ ya bêŋ!”
22 Ma ŋê ku êthôŋ nena thêlô alisê intu tem indum nôm êŋ ba ititiŋ i mayaliv. 23 Ŋê ku ali atu ba Yisu hathak lahaviŋ bêŋ anôŋ hamô habobo yani. 24 Ma Saimon Pita hik thô hathak wakadôk nena, “Onaŋ injik yani liŋ nena yani hanaŋ hathak opalê.”
25 Êŋ ma ôpêŋ hanaŋ thikuthik nena, “Anyô Bêŋ, honaŋ hathak opalê?”
26 Ma Yisu hanaŋ, “Tem yatak polom te êndôk thôk ba yahêv hadêŋ môlô te. Êŋ ma ôpêŋ.” Ma hatak polom seleŋ êŋ halôk thôk ma hêv hadêŋ Judas, Saimon Iskaliot nakaduŋ. 27  * Jon 13:2Judas hawa polom êŋ ma Sadaŋ halôk yani kapô.
Ma Yisu hanaŋ hadêŋ yani, “Nu undum anêm ku ketheŋ.” 28 Ŋê takatu ba eyaŋ nôm haviŋ Yisu elaŋô ma doŋtom êthôŋ anêŋ abô atu ba hanaŋ hathak Judas anêŋ ôdôŋ paliŋ. 29 Judas ma anyô hayabiŋ valuseleŋ. Aêŋ ba doho esoŋ nena Yisu hanaŋ ek ni nêm nômkama vuli ek nêgê waklavôŋ Hale ba Hi mena ni nêm nômkama êndêŋ ŋê siv la. 30 Judas hawa polom êŋ yôv ma hatak thêlô ba hi. Ma lêk bôlôvôŋ.
Yisu hêv abô balabuŋ lukmuk
31  * Jon 12:23Judas hi yôv ma Yisu hanaŋ, “Dokte ma avômalô tem nêgê ya Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu anêŋ lôkmaŋgiŋ thô. Ma lôkmaŋgiŋ êŋ tem injik Wapômbêŋ anêŋ lôkmaŋgiŋ anôŋ thô. 32  * Jon 17:5Ma kasana Wapômbêŋ tem injik ya Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu anêŋ lôkmaŋgiŋ thô aêŋ iyom.
33  * Jon 7:33-34 “Yenaŋ avômena, tem yamô vauna imbiŋ môlô. Ma môlô tem nômbôlêm ya. Ma doŋtom môlô miŋ ôtôm unu loŋ atu ba tem yana ami. Bôk yahanaŋ abô êŋ hadêŋ avômalô Islael ma lêk yahanaŋ abô bô êŋ hathak loŋbô.
34  * Jon 15:12,17; 1Jon 3:23; 2Jon 5 “Ma yahêv balabuŋ lukmuk te hadêŋ môlô nena lemimimbiŋ am êtôm atu ba lêk yaleŋhaviŋ môlô. 35 Môlô lemimhaviŋ am aêŋ ma tem avômalô sapêŋ nêgê môlô nena yenaŋ avômalô takatu ba esopa ya.”
Yisu hanaŋ nena Pita tem enaŋ nena hathôŋ yani paliŋ
(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)
36 Saimon Pita hanaŋ hik Yisu liŋ, “Anyô Bêŋ, nu êsê?”
Ma Yisu hanaŋ, “Loŋ atu ba tem yana ma miŋ hatôm osopa ya ami. Ma doŋtom wak te am ka tem osopa ya.”
37 Ma Pita hanaŋ, “Anyô Bêŋ, aisê ba miŋ hatôm yasopa o êndêŋ yaô ami? Tem yatak yenaŋ lôkmala ek yanêm o sa!”
38 Ma Yisu hanaŋ, “Avanôŋ e? Lemhaviŋ otak anêm lôkmala ek nêm ya sa e? Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ o nena tale miŋ halaŋ ami denaŋ ma tem onaŋ êtôm bôlôŋ lô nena hôthôŋ ya paliŋ.”

*13:2: Luk 22:3; Jon 13:27

*13:3: Jon 3:35; 16:28

*13:10: Jon 6:64,70-71; 15:3

*13:14: Mat 20:28; Luk 22:27

*13:15: Plp 2:5; Kol 3:13; 1Pi 2:21

*13:16: Mat 10:24

*13:19: Jon 14:29; 16:4

*13:20: Mat 10:40

*13:27: Jon 13:2

*13:31: Jon 12:23

*13:32: Jon 17:5

*13:33: Jon 7:33-34

*13:34: Jon 15:12,17; 1Jon 3:23; 2Jon 5