20
Yisu haviyô hathak loŋbô
(Mat 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)
Sonda êŋ anêŋ wak te môŋ anêŋ lôkbôk momaŋiniŋ ma Malia anêŋ Magadala hi siô ma hayê nena lêk ibubi valu atu ba hamô lôv abôlêk vê. Ma halaŋviŋ ba hi hadêŋ Saimon Pita thai lôk anyô ku atu ba Yisu lahaviŋ bêŋ anôŋ ma hanaŋ, “Anyôla ewa Anyô Bêŋ anêŋ kupik vê hêk siô ba yêlô athôŋ nena êdô yani hêk êsê.”
Êŋ ma thai iviyô ba i siô. Thai luvi elaŋviŋ ba i ma anyô ku yaŋ atu hamôŋ ek Pita ba hayô siô môŋ. Yani hakôm ba hayê lôv kapô ma hayê sôp seleŋ takatu ba ivuliv hathak iyom intu hamô. Ma miŋ habitak hayô valu abyaŋ kapô ami. Ma Saimon Pita haveŋ yam hayô ma habitak hayô valu abyaŋ kapô ba hi. Ma hayê sôp seleŋ takatu ba ivuliv hathak lôk sôp ivuliv thohavloma siŋ hathak intu hamô. Sôp ju êŋ intu lêk epesaŋ ba êdô yaŋ hamô buyaŋ ma yaŋ hamô buyaŋ. Êŋ ma anyô ku yaŋ atu ba hayô siô môŋ hi kapô ma hayê ba hêvhaviŋ. * Sng 16:10; Ap 2:24-32Ma doŋtom thai êthôŋ abô atu ba bôk hanaŋ hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya nena tem injik Yisu liŋ imbiyô ênjêk ŋama esak loŋbô paliŋ. 10 Yôv ma ŋê ku ju êŋ êvôi malak.
Yisu hik i thô hadêŋ Malia anêŋ Magadala
(Mat 28:9-10; Mak 16:9-11; Luk 24:10-11)
11 Malia halaŋ hamiŋ valu abyaŋ viyaiŋ ma hakôm ba hayê lôv kapô. 12 Ma hayê aŋela ju ba iniŋ kwêv thapuk. Thai êmô loŋ bu atu ba Yisu anêŋ kupik hêk. Yaŋ hamô wakadôk ma yaŋ hamô valuvi.
13 Ma thai enaŋ hik Malia liŋ, “Livôŋ, holaŋ eka?”
Ma hanaŋ, “Anyôla hawa yenaŋ Anyô Bêŋ anêŋ kupik vê ba miŋ yahayala loŋ atu ba êdô hêk ami.” 14  * Luk 24:16; Jon 21:4Hanaŋ aêŋ ma hik i liliŋ ma hayê Yisu hamiŋ ma doŋtom hathôŋ yani paliŋ.
15 Ma Yisu hanaŋ, “Livôŋ, holaŋ eka? Ma hôbôlêm opalê?”
Malia hasoŋ nena yani ma anyô hayabiŋ ku kapô ba hanaŋ, “Livôŋ, howa anêŋ kupik ba hôdô hêk êsê ma onaŋ ek yana yanja.”
16 Ma Yisu hanaŋ, “Malia.”
Ma hasoŋ losauk ba hik i liliŋ ma hanaŋ hathak abô Hiblu nena, “Laboni!” Abô êŋ anêŋ ôdôŋ nena “Kêdôŋwaga.”
17  * Lom 8:29; Hib 2:11-12Ma Yisu hanaŋ, “Miŋ yahavôha ek Wakamik ami denaŋ ba intu otak ya ma nu êndêŋ yenaŋ ŋê ku ma onaŋ êndêŋ i, ‘Yana ek Wakamik ma môlônim Lemambô. Ma yana ek yenaŋ Wapômbêŋ ma môlônim Wapômbêŋ.’ ”
18 Yôv ma Malia anêŋ Magadala hi ma hanaŋ hadêŋ ŋê ku nena, “Lêk yahayê Anyô Bêŋ.” Ma abô takatu ba Yisu hanaŋ hadêŋ yani ma hanaŋ hadêŋ thêlô haviŋ.
Yisu hik i thô hadêŋ ŋê ku
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)
19 Sonda êŋ anêŋ bôlôvôŋ ma ŋê ku ethak doŋtom. Thêlô êkô ek Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ ba intu ik unyak abôlêk siŋ. Ma Yisu halêm hamiŋ thêlô malêvôŋ ma hanaŋ, “Môlô kapôlômim ênjêk labali!” 20  * Jon 16:22; 1Jon 1:1Ma hik baŋ kapô lôk baya thô hadêŋ thêlô. Ŋê ku êyê Anyô Bêŋ ba leŋiŋmavi anôŋ.
21 Ma hanaŋ hathak loŋbô, “Môlô kapôlômim ênjêk labali! Yahêv môlô ba u hatôm atu ba Wakamik hêv ya ba yahalêm.” 22 Êŋ ma hayuv auk hathak thêlô ma hanaŋ, “Noja Lovak Matheŋ. 23  * Mat 16:19Ma môlô ôêv anyô iniŋ kambom vê êŋ ma iniŋ kambom tem nêm yak. Ma miŋ ôêv anyô iniŋ kambom vê ami êŋ ma iniŋ kambom tem êmô.”
Yisu hik i thô hadêŋ Tomas
24 Tomas ma ŋê ku laumiŋ ba lahavuju takatu te ba anêŋ athêŋ yaŋ nena Didimus. Yisu hayô ek ŋê ku vi ma yani miŋ hamô ami. 25 Êŋ ma ŋê ku vi atu enaŋ hadêŋ yani, “Yêlô lêk ayê Anyô Bêŋ yôv!”
Ma Tomas hanaŋ, “Miŋ yahayê anêŋ pôpô atu ba hamô baŋ lôk yahatak yabaheŋgwasiŋ halôk yani baya êŋ ami ma tem miŋ yanêmimbiŋ ami ma milôk.”
26 Sonda te hale ba hi ma Yisu anêŋ ŋê ku ethak doŋtom hathak loŋbô ba êmô unyak kapô. Ma Tomas hamô haviŋ. Thêlô ik unyak abôlêk siŋ ma doŋtom Yisu halêm hamiŋ thêlô malêvôŋ ma hanaŋ, “Môlô kapôlômim ênjêk labali.” 27 Ma hanaŋ hadêŋ Tomas, “Nôŋgô yabaheŋ! Ma ôsôm pôpô êntêk! Ma otak bahemgwasiŋ êndôk ya baya ek nôŋgô kôm lavôŋ. Otak auk thekthek lôk nôŋgô esak malem, ma nêmimbiŋ iyom.”
28 Ma Tomas hanaŋ, “Yenaŋ Anyô Bêŋ lôk Wapômbêŋ!”
29  * 1Pi 1:8Ma Yisu hanaŋ, “Lêk hôyê ba intu hôêvhaviŋ e? Wapômbêŋ tem lamavi esak avômalô takatu ba miŋ êyê ami ma doŋtom êvhaviŋ.”
Kapya êntêk anêŋ ôdôŋ
30 Yisu hadum lavôŋiŋ bêŋ anôŋ haviŋ ba anêŋ ŋê ku êyê. Ma doŋtom miŋ yahato abô takêŋ halôk kapya êntêk ami. 31  * Jon 3:15; Lom 1:17; 1Jon 5:13Yahato abô takêntêk ek môlô nônêmimbiŋ nena Yisu ma Mesia atu lôk Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ. Lôk yahato ek môlô nônêmimbiŋ ba noja lôkmala esak anêŋ athêŋ.

*20:9: Sng 16:10; Ap 2:24-32

*20:14: Luk 24:16; Jon 21:4

*20:17: Lom 8:29; Hib 2:11-12

*20:20: Jon 16:22; 1Jon 1:1

*20:23: Mat 16:19

*20:29: 1Pi 1:8

*20:31: Jon 3:15; Lom 1:17; 1Jon 5:13