8
Lêk asopa Lovak Matheŋ anêŋ loŋôndê lukmuk
Abô takatu ba bôk yahanaŋ yôv anêŋ ôdôŋ ma aêntêk. Wapômbêŋ tem miŋ indum abô ba nêm malaiŋ êndêŋ avômalô takatu ba êmô haviŋ Yisu Kilisi ami. Ek malê nena hathak Yisu Kilisi anêŋ ku, ma Lovak Matheŋ atu ba hêv lôkmala anêŋ lôklokwaŋ hêv alalô vê hêk kambom anêŋ lôklokwaŋ atu ba havôv alalô hi ek nama. Alalôaniŋ kapôlôŋiŋ bô miŋ hatôm esopa balabuŋ ami ba intu balabuŋ êŋ miŋ hatôm nêm alalô vê ênjêk kambom anêŋ lôklokwaŋ ami. Ma doŋtom Wapômbêŋ da hadum nôm êŋ hathak hêv Nakaduŋ halêm hatôm anyô pik atu ba hadum kambom. Ma hêv yani hatôm da hathak alalôaniŋ kambom ba hawa anêŋ vovaŋ. * Gal 5:16,25Yani hadum aêŋ ek balabuŋ injik anêŋ anôŋ imiŋ alalô atu ba asopa Lovak Matheŋ anêŋ loŋôndê ma miŋ kapôlôŋiŋ bô anêŋ loŋôndê ami.
Avômalô takatu ba êmô kapôlôŋiŋ bô vibiŋ ethak leŋiŋhabi auk takatu ba kapôlôŋiŋ bô lahaviŋ. Ma doŋtom avômalô takatu ba êmô Lovak Matheŋ vibiŋ ethak leŋiŋhabi auk takatu ba Lovak Matheŋ lahaviŋ. Ma avômalô takatu ba iniŋ auk hasopa kapôlôŋiŋ bô anêŋ auk tem nema. Ma doŋtom avômalô takatu ba iniŋ auk hasopa Lovak Matheŋ anêŋ auk tem neja lôkmala ba nêmô labali. Avômalô takatu ba evaloŋ kapôlôŋiŋ bô miŋ hatôm nesopa Wapômbêŋ anêŋ balabuŋ ami. Ba intu miŋ esopa ami ba iniŋ auk hapôlik hathak yani. Ma avômalô takatu ba kapôlôŋiŋ bô hayabiŋ i miŋ hatôm nindum Wapômbêŋ lamavi ami.
* 1Ko 3:16; 12:3Ma doŋtom môlônim kapôlômim bô miŋ hayabiŋ môlô ami ma mi. Wapômbêŋ anêŋ Lovak Matheŋ da intu hamô môlô kapôlômim ba hayabiŋ môlô. Ma avômalô takatu ba Kilisi anêŋ Lovak Matheŋ mi, thêlô êŋ intu miŋ yani anêŋ ami. 10  * Gal 2:20Udum kambom ba intu unim kupik tem ema. Ma doŋtom Kilisi hamô môlô kapôlômim ba bôk ubitak avômalô thêthôŋ yôv. Aêŋ ba dahôlômim lêk hawa lôkmala anôŋ yôv. 11 Wapômbêŋ bôk hik Yisu Kilisi liŋ hêk ŋama. Ma anêŋ Lovak Matheŋ hamô môlô kapôlômim, ba hathak Lovak Matheŋ anêŋ ku ma Wapômbêŋ tem nêm lôkmala êndêŋ kupik atu ba tem ema aêŋ iyom.
Lovak Matheŋ hadum ba alalô abitak Wapômbêŋ nali
12 Aêŋ ba aiyaŋ thêlô, alalôaniŋ ku hêk ek nasopa Lovak Matheŋ anêŋ auk ma miŋ nasopa kapôlôŋiŋ bô anêŋ auk esak loŋbô ami. 13  * Gal 6:8; Kol 3:5Môlô osopa unim kapôlômim bô anêŋ auk, êŋ ma tem noma. Ma doŋtom uik kambom atu ba kapôlômim bô lahaviŋ vônô hathak Lovak Matheŋ, êŋ ma tem nômô lôkmala. 14 Wapômbêŋ anêŋ avômena ma avômalô takatu ba Lovak Matheŋ halom i. 15  * 2Ti 1:7 * Gal 4:5-7; ALK 21:7Wapômbêŋ hêv anêŋ Lovak Matheŋ hadêŋ alalô. Ma Lovak Matheŋ hadum ek alalô nambitak Wapômbêŋ da anêŋ avômena ba intu alaŋ nena, “Aba, Wakamik!”* ‘Aba’ anêŋ ôdôŋ nena ‘wakamik’ hathak Abô Alam. Nôŋgô Mak 14:36. Ma miŋ hatak alalô hamô yani vibiŋ ek nakô esak loŋbô ami. 16  * 2Ko 1:22Ma Lovak Matheŋ hathak hik alalôaniŋ auk loŋ nena alalô ma Wapômbêŋ anêŋ avômena anôŋ. 17 Alalô ma Wapômbêŋ anêŋ avômena ba intu tem alalô naja nôm mavi takatu ba yani bôk habutiŋ haviŋ anêŋ avômalô. Avanôŋ, tem naja nôm mavimavi takêŋ anêŋ Wapômbêŋ imbiŋ Kilisi. Ma lêk awa vovaŋ hatôm yani bôk hawa, êŋ ma tem naja athêŋ lôkmaŋgiŋ imbiŋ yani.
Lôkmaŋgiŋ tem imbitak embeŋ yam
18 Avanôŋ, Wapômbêŋ tem injik anêŋ lôkmaŋgiŋ thô ek namô kapô. Ba intu yaleŋhabi nena malaiŋ lomaloma takatu ba lêk hapôm alalô, êŋ ma nôm oyaŋ lôkthô. 19 Nômkama sapêŋ atu ba Wapômbêŋ hapesaŋ ma êvsoŋ ba eyabiŋ ek nêgê waklavôŋ atu ba tem yani injik anêŋ avômena thô. 20-21  * Stt 3:17-19Ek malê nena nômkama pik sapêŋ lêk êmô mayaliv. Wapômbêŋ habuliŋ hathak Adam anêŋ kambom ba hêv malaiŋ hadêŋ nôm takêŋ. Ma nôm takêŋ miŋ leŋiŋhaviŋ aêŋ ami. Nômkama takatu ba hapesaŋ lêk epalê ba hatôm êmô koladôŋ. Ma doŋtom wak te tem nêm nôm takêŋ vê ênjêk koladôŋ êŋ ba nede yaiŋ imbiŋ Wapômbêŋ anêŋ avômena takatu ba êmô anêŋ lôkmaŋgiŋ kapô. Ba intu nômkama lôkthô lêk êv maleŋiŋ.
22 Alalô ayala nena nômkama sapêŋ atu ba Wapômbêŋ bôk hapesaŋ ma lôkthô lêk elaŋ ba elom eveŋ hatôm avi lavuvi ek embathu aleba lêk. 23  * 2Ko 5:2-4Vovaŋ êŋ lêk hapôm alalô haviŋ ma miŋ nômkama iyom ami. Wapômbêŋ bôk hêv Lovak Matheŋ yôv hatôm nôm mavi môŋ hadêŋ alalô. Ba intu alalôaniŋ kapôlôŋiŋ halaŋ ba halom haveŋ ba hayabiŋ wak atu ba alalô tem nambitak êtôm Wapômbêŋ da anêŋ avômena anôŋ lôk nêm kupik lukmuk êndêŋ alalô. 24 Avanôŋ, Wapômbêŋ bôk hêv alalô bulubiŋ yôv, ma doŋtom miŋ alalô ayê balabuŋ anêŋ anôŋ sapêŋ hathak maleŋiŋ ami denaŋ. Ba intu aêv maleŋiŋ ba ayabiŋ anêŋ anôŋ. Avômalô miŋ ethak eyabiŋ nôm takatu ba bôk ewa yôv ami. Mi. 25 Ma aêŋ iyom ma alalô aêv maleŋiŋ hathak nôm takatu ba miŋ bôk ayê ami denaŋ. Ba intu amô maliŋyaô ba ayabiŋ.
26 Ma Lovak Matheŋ hathak hêv alalô sa haviŋ. Alalô lokwaŋ mi ba athôŋ nena nateŋ mek aisê. Êŋ ma Lovak Matheŋ da hêv alalô sa ba hateŋ mek hatôm kapô halaŋ iyom ma abô mi. 27  * Sng 139:1Ma Wapômbêŋ atu ba hayala kapôlôŋiŋ sapêŋ halaŋô ba hayala Lovak Matheŋ anêŋ mek êŋ. Ek malê nena Lovak Matheŋ hateŋ mek ek avômalô matheŋ hatôm Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ.
Avômalô takatu ba Wapômbêŋ halam tem nêtôm Kilisi
28  * Ep 1:11Alalô ayala nena Wapômbêŋ hathak hawa nômkama nômbêŋ atu ba habitak ba hadum ek nôm mavi imbitak ek avômalô takatu ba leŋiŋhaviŋ yani. Thêlô ma yani bôk halam i yôv hatôm yanida anêŋ lahaviŋ. 29  * Kol 1:18; Hib 1:6Sêbôk atu ba môŋ anôŋ ma Wapômbêŋ bôk hayala i yôv ba habi baŋ hayôhêk i ek nimbitak êtôm yanida Nakaduŋ Kilisi. Hadum aêŋ ek Kilisi imbitak anyô môŋ ek iviyaŋ lôk livi nômbêŋ atu ba eveŋ yam. 30 Ma avômalô takatu ba bôk habi baŋ hayô hêk i yôv intu halam i haviŋ. Ma takatu ba bôk halam i yôv ma hayê i nena ŋê thêthôŋ haviŋ. Ma takatu ba bôk hayê i nena thêthôŋ ma tem nêm deda lôkmaŋgiŋ êndêŋ i imbiŋ.
Nômlate miŋ hatôm nêm alalô vê ênjêk Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ ami
31  * Sng 118:6Aêŋ ba alalô nanaŋ aisê esak nôm takatu ba Wapômbêŋ hadum? Yani hamiŋ haviŋ alalô, êŋ ma opalê hatôm êmô alalô lu? Mi anôŋ! 32 Wapômbêŋ hatak Nakaduŋ halôk ŋê kambom baheŋiŋ ba hama hathak alalô sapêŋ ma miŋ havasiŋ ami. Aêŋ ba intu nayala nena tem injik anêŋ lawapôm sam ba nêm mek lomaloma êyô êmô loŋ imbiŋ ek nêm alalô sa. 33  * Ais 50:8-9Wapômbêŋ da bôk habi baŋ hayôhêk alalô yôv. Ba intu opalê hatôm enaŋ alalôaniŋ kambom bêŋ? Mi anôŋ, Wapômbêŋ da bôk halam alalô yôv nena thêthôŋ! 34 Ba intu opalêla tem nenaŋ nena alalô naja kambom anêŋ vovaŋ? Mi anôŋ. Ek malê nena Yisu Kilisi atu ba bôk hama ma haviyô hathak loŋbô ba lêk hamô Wapômbêŋ baŋ vianôŋ ba hathak hanaŋ hik lambô liŋ ek nêm alalô sa.
35 Malê te hatôm êmbôv alalô vê ênjêk Kilisi anêŋ lahaviŋ alalô? Malaiŋ lomaloma lôk vovaŋ ma avômalô ethaŋ alalô lôk bôm bêŋ lôk amô thavuthiŋ hathak nômkama ma kambom takatu idum ek nijik alalô vônô mena ele alalô vônô hathak biŋ, nôm takêŋ hatôm êmbôv alalô vê e? Mi anôŋ! 36 Hatôm bôk eto nena,
“Yêlô ma anêm avômalô ba intu ethak idum ek nijik yêlô vônô wak nômbêŋ intu.
Yêlô hatôm boksipsip atu ba evaloŋ ek nijik vônô.” Kapya Yeŋ 44:22
37 Ma doŋtom malaiŋ takêŋ miŋ hatôm êmô alalô lu ami. Mi, hathak Kilisi atu ba lahaviŋ alalô, alalô lovak ba ik nôm takêŋ sapêŋ sesoŋ. 38 Yenaŋ auk thekthek nena nômlate miŋ hatôm êmbôv alalô vê ênjêk Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ ami. Mi anôŋ! Alalô ama mena amô lôkmala, mena aŋela la lôk ŋgôk la, mena nôm takatu ba lêk hamô mena tem nimbitak embeŋ yam, mena lôklokwaŋ la, 39 mena nômkama vuliŋ lôk nômkama vibiŋ, mena nômlate atu ba Wapômbêŋ hapesaŋ tem nêm alalô vê ênjêk Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ atu ba halêm anêŋ alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi e? Mi anôŋ!

*8:4: Gal 5:16,25

*8:9: 1Ko 3:16; 12:3

*8:10: Gal 2:20

*8:13: Gal 6:8; Kol 3:5

*8:15: 2Ti 1:7

*8:15: Gal 4:5-7; ALK 21:7

*8:15: ‘Aba’ anêŋ ôdôŋ nena ‘wakamik’ hathak Abô Alam. Nôŋgô Mak 14:36.

*8:16: 2Ko 1:22

*8:20-21: Stt 3:17-19

*8:23: 2Ko 5:2-4

*8:27: Sng 139:1

*8:28: Ep 1:11

*8:29: Kol 1:18; Hib 1:6

*8:31: Sng 118:6

*8:33: Ais 50:8-9