Kapya atu ba Pol hato hi
Kolosi
Abô môŋ
Pol hato kapya êntêk hadêŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ Kolosi. Pol miŋ bôk hi Kolosi ami. Ma doŋtom Epaplas bôk hamô Epesus ba halaŋô Pol anêŋ abô ba hêvhaviŋ. Êŋ ma hawa Abô Mavi êŋ ba hi hanaŋ bêŋ hadêŋ avômalô Kolosi.
Kêdôŋwaga abôyaŋ êv auk lokbaŋ hadêŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ Kolosi. Ba intu Pol hato ek epesaŋ iniŋ auk lôk embatho iniŋ êvhaviŋ loŋ.
Hamô koladôŋ ma hato kapya êntêk hadêŋ 60 AD la.
1
Pol hanaŋ anêŋ lamavi
Ya Pol, Yisu Kilisi anêŋ aposel hathak Wapômbêŋ da anêŋ lahaviŋ lôk alalôaniŋ aiyaŋ Timoti, yai ato kapya êntêk hadêŋ avômalô matheŋ takatu ba êmô majaŋ anêŋ Kolosi. Môlô ma yêlôaniŋ aiyaŋ takatu ba ômô haviŋ Kilisi.
Alalôaniŋ Kamik Wapômbêŋ anêŋ wapôm lôk labali êmô imbiŋ môlô.
Mek leŋiŋmavi hathak avômalô Kolosi
* Ep 1:15-16Yêlô ateŋ mek ma athak anaŋ leŋiŋmavi wak nômbêŋ intu hathak môlô hadêŋ Wapômbêŋ, alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ Lambô 4-5  * Ep 1:15; 1Pi 1:4ek malê nena bôk alaŋô nena môlô ôêv malemim ek nôm mavi takatu ba Wapômbêŋ bôk hapôpêk yôv ek môlô hêk malak leŋ. Môlô bôk olaŋô abô hathak nôm mavi takêŋ yôv halôk Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi atu ba avanôŋ. Aêŋ ba yêlô alaŋô nena môlô ôêvhaviŋ Yisu Kilisi lôklokwaŋ ba lemimhaviŋ avômalô matheŋ lôkthô. Abô Mavi êŋ bôk halêm ek môlô ma lêk hik anôŋ ba hêv liŋsiŋ haveŋ pik lôkthô. Hatôm atu ba bôk hadum hadêŋ môlô hadêŋ wak atu ba olaŋô lôk oyala abô avanôŋ hathak Wapômbêŋ anêŋ wapôm aleba lêk. * Kol 4:12; Plm 23Epaplas bôk hadôŋ môlô hathak abô êŋ yôv. Yani ma yêlôaniŋ aiyaŋ ba hadum ku haviŋ yêlô ma yêlô leŋiŋhaviŋ yani. Yani ma Kilisi anêŋ anyô ku majaŋ te ek hêv môlô sa. Ma bôk hanaŋ hadêŋ yêlô hathak môlônim lemimhaviŋ takatu ba Lovak Matheŋ hêv.
* Ep 1:16-17Waklavôŋ abô êŋ hayô ek yêlô ma miŋ atak mek ek môlô ami. Ma athak ateŋ mek ek Wapômbêŋ anêŋ Lovak Matheŋ nêm auk lomaloma êndêŋ môlô ek noyala Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ katô. 10 Yêlô ateŋ mek êŋ ek môlô nômô êtôm Anyô Bêŋ anêŋ lahaviŋ ek indum yani lamavi esak nômbêŋ atu ba môlô udum. Êŋ ma tem unim ku mavi lomaloma injik anôŋ lôk auk hathak Wapômbêŋ tem indumbak bêŋ. 11  * Ep 1:19; 3:16Ma embatho môlô loŋ esak lôklokwaŋ lôkthô atu ba halêm anêŋ yanida anêŋ lôklokwaŋ lôkmaŋgiŋ ek malaiŋ la hapôm môlô, ma numiŋ lôklokwaŋ lôk nômô maliŋyaô. 12  * Ep 1:11,18Ma nômbôam ba nônêm lemimmavi êndêŋ Kamikbêŋ. Yani hêv athêŋ hadêŋ môlô ek noja unim sam imbiŋ avômalô matheŋ takatu ba êmô anêŋ loŋ deda. 13  * Luk 22:53; Ep 2:2Yani hawa alalô vê hêk momaŋiniŋ anêŋ lôklokwaŋ ba hadô alalô hamô Namalô anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô. Yani lahaviŋ Namalô êŋ ba 14  * Ep 1:7Namalô êŋ iyom intu hêv alalôaniŋ kambom vê ba halate alalô hale yaiŋ.
Kilisi hamô nômkama lôkthô vuliŋ
15  * Jon 1:18; 2Ko 4:4Kilisi hawa Wapômbêŋ atu ba anyôla miŋ hatôm ênjê ami anêŋ dahô. Yani ma Wapômbêŋ nakaduŋ môŋ ba hamô vuliŋ ek nômkama lôkthô atu ba Wapômbêŋ hapesaŋ. 16 Hathak Kilisi ma Wapômbêŋ hapesaŋ nômkama lôkthô anêŋ leŋ lo pik, vi ma hatôm nagê ma vi ma miŋ hatôm nagê ami hatôm aŋela lôk iniŋ avaka ma iniŋ ŋê bêŋbêŋ lôk lôklokwaŋ takatu ba hêk kapô. Hapesaŋ nômkama lôkthô hathak Kilisi ek nêm athêŋ bêŋ êndêŋ yani. 17  * Jon 1:1; 8:58Kilisi hamô hamôŋ vêm ka nômkama lôkthô habitak. Ma havaloŋ nômkama lôkthô loŋ ba intu êmô tiŋiŋ. 18  * Ap 26:23; Ep 1:22-23; ALK 1:5Yani bôk hadum ba avômalô ôdôŋ êvhaviŋ lôkthô ibitak ba intu hamô hatôm avômalô êvhaviŋ lôkthô iniŋ wakadôk. Ma thêlô ma yani liŋkupik. Yani ma anyô môŋ atu ba haviyô anêŋ ŋama ek avômalô ŋama lôkthô ba intu hamô vuliŋ ek nômkama lôkthô. 19  * Kol 2:9Wapômbêŋ lamavi ek anêŋ auk lôkmala lôkthô hamô Namalô kapô. 20  * Ep 1:10Hathak Kilisi Wapômbêŋ hapôpêk loŋôndê ek etauviŋ nômkama sapêŋ anêŋ leŋ lo pik ek nêmô labali imbiŋ yani. Hadum nôm êŋ hathak Kilisi anêŋ thalaleŋ atu ba haŋgasô hathak a.
21  * Lom 5:10; Ep 2:12Sêbôk ma môlô ômô daimbô ek Wapômbêŋ. Ba udum kambom lomaloma ba intu unim auk hapôlik hathak yani. 22  * Lom 5:10; Ep 5:27Ma doŋtom lêk hathak Kilisi anêŋ ŋama liŋkupik, hatauviŋ môlô ek nômô labali imbiŋ yani lôk matheŋ ma mabuŋ lôk kambom mi ênjêk yani ma. 23 Aêŋ ba nobaloŋ unim ôêvhaviŋ loŋ ba numiŋ lôklokwaŋ ek miŋ nupu ami. Ma nônêm malemim ek nôm mavi takatu ba Abô Mavi hik thô ma miŋ notak ami, êŋ ma tem nôpôm mek mavi takêŋ. Môlô bôk olaŋô Abô Mavi êŋ yôv. Ma bôk enaŋ bêŋ hadêŋ avômalô pik luvuluvu. Ya Pol intu, Abô Mavi êŋ anêŋ anyô ku.
Pol hêv avômalô matheŋ sa
24 Ma lêk yaleŋmavi hathak vovaŋ takatu ba hapôm ya ek nêm môlô sa. Kilisi bôk hawa vovaŋ vi, aêŋ ba anêŋ avômalô êvhaviŋ tem neja vovaŋ êŋ vi imbiŋ. Thêlô ma yani liŋkupik ma vovaŋ êntêk ba yahawa hêv Kilisi anêŋ liŋkupik sa ek vovaŋ sapêŋ atu ba Kilisi hawa ni êyô anêŋ daŋ. 25  * Ep 3:2,7-8Wapômbêŋ hêv ku hadêŋ ya ba yahabitak avômalô êvhaviŋ iniŋ anyô ku ek yanaŋ anêŋ abô lôkthô bêŋ êndêŋ môlô avômalô loŋ buyaŋ. 26  * Lom 16:25-26; Ep 3:5,9Abô êŋ ma abô lôk kup ba bôk havuŋi hêk loŋ kapô ek avômalô bôsêbôk bôlada halêm ba halêm. Ma doŋtom lêk hik thô halêm yaiŋ ek anêŋ avômalô matheŋ. 27 Wapômbêŋ lahaviŋ thêlô neyala abô lôk kup êŋ. Ma abô lôk kup êŋ ma abô lôkmaŋgiŋ anôŋ atu ba habitak ek nêm môlô avômalô loŋ buyaŋ sa hatôm hêv avômalô Islael sa. Ma abô lôk kup êŋ ma aêntêk. Kilisi hamô môlô ŋê loŋ buyaŋ kapô ba intu ôêv malemim ek nômô Kilisi anêŋ lôkmaŋgiŋ kapô. 28 Aêŋ ba intu yêlô anaŋ Kilisi bêŋ hadêŋ avômalô sapêŋ. Yêlô adôŋ lôk anaŋ abô lôklokwaŋ hathak auk mavi sapêŋ ek thêlô lôkthô nimbitak ŋê mabuŋ anôŋ imbiŋ Kilisi ek ini nêmô Wapômbêŋ ma. 29  * Ep 3:7,20; Plp 4:13Ba intu yahadum ku bêŋ lôk vovanik hathak Kilisi anêŋ lôklokwaŋ atu ba hadum ku bêŋ hamô yakapôlôŋ.

*1:3: Ep 1:15-16

*1:4-5: Ep 1:15; 1Pi 1:4

*1:7: Kol 4:12; Plm 23

*1:9: Ep 1:16-17

*1:11: Ep 1:19; 3:16

*1:12: Ep 1:11,18

*1:13: Luk 22:53; Ep 2:2

*1:14: Ep 1:7

*1:15: Jon 1:18; 2Ko 4:4

*1:17: Jon 1:1; 8:58

*1:18: Ap 26:23; Ep 1:22-23; ALK 1:5

*1:19: Kol 2:9

*1:20: Ep 1:10

*1:21: Lom 5:10; Ep 2:12

*1:22: Lom 5:10; Ep 5:27

*1:25: Ep 3:2,7-8

*1:26: Lom 16:25-26; Ep 3:5,9

*1:29: Ep 3:7,20; Plp 4:13