3
Pol hik Wapômbêŋ anêŋ auk loŋ kapô thô hadêŋ ŋê loŋ buyaŋ
* Plp 1:7,13Wapômbêŋ hadum nôm mavi takêŋ ba intu ya Pol yahathak yahalek yaveŋdôŋ lêlô hadêŋ Kamikbêŋ. Ma yahamô koladôŋ ek malê nena yahadum Yisu Kilisi anêŋ ku ek yahêv môlô ŋê loŋ buyaŋ sa. * Kol 1:25Môlô bôk olaŋô yôv nena Wapômbêŋ hêv anêŋ wapôm hadêŋ ya ba hêv ku yanêm môlô sa. * Ep 1:9-10; Kol 1:26Ma hik anêŋ auk loŋ kapô êŋ thô hadêŋ ya hatôm atu ba bôk yahato abô dokte hathak yôv hêk kapya êntêk. Osam abô êŋ, ma tem noyala yenaŋ auk esak auk loŋ kapô takatu ba hathak Kilisi. Wapômbêŋ miŋ bôk hik auk loŋ kapô takêŋ thô hadêŋ avômalô bôsêbôk ami. Ma doŋtom lêk Wapômbêŋ hik nôm takêŋ thô hadêŋ anêŋ plopet lôk aposel matheŋ hathak Lovak Matheŋ. * Ep 2:13,16-19Ma auk loŋ kapô êŋ ma aêntêk. Hathak Abô Mavi ma môlô avômalô loŋ buyaŋ takatu ba ômô haviŋ Yisu Kilisi ma tem Wapômbêŋ imbi sam doŋtom êndêŋ môlô êtôm sam atu ba habi hadêŋ yêlô avômalô Islael. Ma môlô lêk ubitak kupik doŋtom haviŋ yêlô Islael. Ma môlô lôk yêlô Islael tem naja nôm takatu ba Wapômbêŋ bôk havak abô hathak imbiŋ i.
* Kol 1:25Hathak anêŋ lôklokwaŋ ma Wapômbêŋ hêv anêŋ wapôm hadêŋ ya ek yambitak Abô Mavi êŋ anêŋ anyô ku. * 1Ko 15:9-10Ya ma yaôna lôk ek Wapômbêŋ anêŋ avômalô matheŋ lôkthô, ma doŋtom hêv anêŋ wapôm hadêŋ ya ek yanaŋ anêŋ Abô Mavi esak Kilisi anêŋ nômkama kêkêlô êndêŋ môlô ŋê loŋ buyaŋ. Nômkama takêŋ halôk ba hi bomaŋ ba miŋ hatôm anyôla eyala anêŋ ôdôŋ ami. Ma yani hêv ya ek yaŋgik auk loŋ kapô êŋ thô êlêm yaiŋ ek avômalô sapêŋ nêgê. Wapômbêŋ atu ba hapesaŋ pik lo leŋ bôk havuŋ auk loŋ kapô êŋ hadêŋ môŋ anôŋ aleba lêk ma hik thô. 10 Yani hadum aêŋ ek ŋgôk bêŋ ma aŋela lôk athêŋ anêŋ leŋ sapêŋ nêgê nena yani lêk hakapo avômalô loŋ buyaŋ lôk Islael ba ibitak avômalô êvhaviŋ doŋtom. Ek batu neyala anêŋ auk kêkêlô lôkmaŋgiŋ takêŋ. 11 Wapômbêŋ hadum aêŋ ek hasopa anêŋ auk atu ba bôk lahabi hadêŋ môŋ anôŋ. Ma hathak alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi ma nôm takêŋ lêk hik anôŋ.
12 * Jon 14:6; Lom 5:2Alalô aêvhaviŋ Kilisi ba amô haviŋ yani ba intu miŋ akô ek ana bidoŋ ek Wapômbêŋ ami. Mi, ayala avanôŋ biŋ nena yani lamavi ek alalô. 13 Aêŋ ba môlô miŋ kapôlômim malaiŋ esak vovaŋ takatu ba yahawa hathak môlô ami. Mi, môlô ma nômbêŋ hêk Wapômbêŋ ma ba intu yahawa vovaŋ takêŋ.
Pol hateŋ mek
14 Yaleŋhabi nôm takatu ba Wapômbêŋ hadum ba yahathak yahalek yaveŋdôŋ lêlô hadêŋ Kamikbêŋ. 15 Yani bôk hapesaŋ avômalô pik lo leŋ ba hêv athêŋ hadêŋ thêlô lôkthô. 16 Yahateŋ mek ek nômkama lôkthô anêŋ alaŋ lôkmaŋgiŋ nena nêm Lovak Matheŋ êndôk môlô kapôlômim ek embatho môlô loŋ esak yanida anêŋ lôklokwaŋ bêŋ 17 * Jon 14:23; Kol 1:23; 2:7ek Kilisi enja loŋ êmô môlô kapôlômim esak unim ôêvhaviŋ. Ma yahateŋ mek nena Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ ma indum ba numiŋ lôklokwaŋ êtôm a anêŋ ŋgalôk halôk pik ba havaloŋ loŋ 18 ek môlô lôk ŋê matheŋ lôkthô hatôm noyala nena Kilisi anêŋ lahaviŋ ma bêŋ anôŋ ba anêŋ daim hathak bomaŋ ma halôk bomaŋ ba hi ma anêŋ vova ma hi ba hi iyom. 19 Kilisi anêŋ lahaviŋ ma hi bomaŋ ba miŋ hatôm anyôla eyala anêŋ daŋ ami. Ma doŋtom yahateŋ mek ek Wapômbêŋ injik lahaviŋ êŋ thô êndêŋ môlô ek anêŋ nômkama mavi lôkthô atu ba hamô yanida kapô ma êmbôlô môlô kapôlômim siŋ.
20 Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ hathak hadum ku hamô alalô kapôlôŋiŋ. Ma hathak lôklokwaŋ êŋ ma yani hatôm indum nômkama takatu ba alalô anaŋ lo leŋiŋhabi hathak. Ma malêla takatu ba alalô miŋ hatôm leŋiŋimbi ami ma yani hatôm indum nôm takêŋ imbiŋ. 21 Aêŋ ba alalô takatu ba aêvhaviŋ nabam Wapômbêŋ lôkmaŋgiŋ esak Yisu Kilisi anêŋ athêŋ ni ba ni êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Avanôŋ.

*3:1: Plp 1:7,13

*3:2: Kol 1:25

*3:3: Ep 1:9-10; Kol 1:26

*3:6: Ep 2:13,16-19

*3:7: Kol 1:25

*3:8: 1Ko 15:9-10

*3:12: Jon 14:6; Lom 5:2

*3:17: Jon 14:23; Kol 1:23; 2:7